Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 23/12/2019, 08:22 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Quán triệt các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp xác định: xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định để Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước yêu cầu mới, công tác này càng phải được coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thiết thực hơn.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, Nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đào tạo hàng vạn cán bộ chỉ huy, kỹ thuật chuyên ngành tăng thiết giáp cho toàn quân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, hiệu quả; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất, năng lực và đạo đức là một nội dung trọng tâm.

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên năm 2019

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”2, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên, trực tiếp là của Đảng ủy Binh chủng về công tác cán bộ, Đảng ủy Nhà trường luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa vào nghị quyết đại hội nhiệm kỳ và nghị quyết lãnh đạo hằng năm; xây dựng kế hoạch, quy chế, quy trình công tác cán bộ và tiêu chuẩn các chức danh chuyên môn nghiệp vụ sát thực tế. Nhà trường luôn quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể cấp ủy quyết định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, biểu hiện lệch lạc, tư tưởng cục bộ, cá nhân chi phối đến công tác cán bộ. Việc giải quyết số lượng cán bộ được Đảng ủy Nhà trường thực hiện kiên quyết, bằng nhiều biện pháp tích cực để giảm số cán bộ dôi dư. Những đồng chí năng lực yếu, hoàn thành nhiệm vụ thấp, không có khả năng phát triển thì giải quyết chuyển ra ngoài Quân đội theo các hướng (giảm được 9,4% số cán bộ thừa). Trong quản lý cán bộ, giảng viên, Nhà trường luôn phát huy trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để nắm chắc đội ngũ cán bộ thuộc quyền. Chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm quy hoạch cán bộ, gắn với các khâu nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và sử dụng; lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bằng nhiều hình thức, biện pháp, kết hợp đào tạo tại trường với rèn luyện thực tế ở đơn vị; quan tâm đào tạo sau đại học, nhất là giảng viên giỏi, chuyên gia đầu ngành. Đồng thời, gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng cán bộ, thực hiện quy trình liên hoàn từ khâu tạo nguồn, đào tạo đến việc sử dụng; sau đào tạo, bố trí cơ bản đúng chuyên ngành và cương vị công tác của cán bộ, giảng viên. Trong điều động, bổ nhiệm, kiện toàn sắp xếp cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn, chất lượng, độ tuổi, cân đối được số lượng và chất lượng cán bộ giữa các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị; gắn kiện toàn cán bộ chủ trì với kiện toàn cấp ủy, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, không bị gián đoạn. Nhà trường chủ động đề xuất với trên thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ, giảng viên giữa Nhà trường với đơn vị và ngược lại. Thông qua thực hiện luân chuyển là điều kiện, cơ sở để bồi dưỡng nguồn cán bộ, giảng viên, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ huy; tạo cơ sở để đổi mới, cải tiến nội dung, chương trình đào tạo cán bộ sát với nhu cầu thực tế của đơn vị. Ngoài ra, Nhà trường còn thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên; các chế độ chính sách đặc thù quân sự; chế độ an điều dưỡng, khám, chữa bệnh cho sĩ quan và thân nhân sĩ quan; chính sách đối với các đối tượng hiếm muộn, bệnh hiểm nghèo, bệnh chữa trị dài ngày, con thương binh, liệt sĩ; giải quyết chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế3, v.v. Nhờ đó, đến nay đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường cơ bản đủ về số lượng, có chất lượng tốt, cơ cấu tương đối phù hợp; được đào tạo, bồi dưỡng đúng chuyên ngành, cương vị công tác, số cán bộ, giảng viên có trình độ sau đại học ngày càng tăng; tiêu biểu về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực, sức khỏe, tác phong làm việc khoa học, cụ thể, mẫu mực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ4.

Hiện nay, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường đòi hỏi ngày càng cao, trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất trang bị còn khó khăn; đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là giảng viên có trình độ cao, chuyên gia đầu ngành còn thiếu; số cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản nhưng kinh nghiệm thực tiễn còn ít; trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm của một số cán bộ, giảng viên có mặt còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, để xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Nhà trường đã xác định tập trung lãnh đạo thực hiện một số biện pháp sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị về xây dựng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là thực hiện các mục tiêu, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; các nghị quyết của Đảng ủy Binh chủng, Đảng ủy Nhà trường về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, gắn với chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, đề cao trách nhiệm của các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, tiến hành công tác cán bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình và hiệu quả, đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, Binh chủng và Nhà trường.

Tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu đội ngũ cán bộ hợp lý; xem xét giải quyết cán bộ chuyển ra ngoài Quân đội chặt chẽ, đúng đối tượng. Thực hiện nghiêm quy chế, quy trình trong công tác cán bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy (bí thư, phó bí thư), cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện công tác cán bộ; kết hợp chặt chẽ công tác quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, quản lý của tổ chức với tự quản lý, rèn luyện của từng cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp vi phạm nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ.

Đổi mới phương pháp nhận xét, đánh giá cán bộ, giảng viên, bảo đảm khách quan, công tâm, dân chủ, công khai, toàn diện, cả về phẩm chất, năng lực và uy tín trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị là một tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, giảng viên. Cấp ủy trực tiếp quản lý phải đánh giá đúng thực chất việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, giảng viên; gắn nhận xét đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên, tránh tình trạng nhận xét đánh giá chung chung, thiếu cụ thể, không nhất quán. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người chủ trì để đánh giá đúng thực chất cán bộ; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở để nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm. Thường xuyên chấn chỉnh, có biện pháp cụ thể khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ; thực hiện nghiêm Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp.

Thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Các cấp ủy thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ, giảng viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện, nhất là đào tạo sau đại học. Coi trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, phương pháp, tác phong công tác; chủ động lựa chọn số học viên tốt nghiệp đạt khá, giỏi, có khả năng sư phạm, đề nghị Binh chủng điều động về các đơn vị sau khoảng hai năm trở về Nhà trường để bồi dưỡng trở thành giảng viên. Đồng thời, lựa chọn những cán bộ trẻ có triển vọng phát triển gửi đi đào tạo ở các trường trong và ngoài Quân đội, tạo nguồn cán bộ chuyên gia đầu ngành cho Nhà trường, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị mới trong giảng dạy chuyên ngành chỉ huy, kỹ thuật tăng thiết giáp.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ, giảng viên. Các cấp ủy chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ đầu nhiệm kỳ đại hội và rà soát, bổ sung hằng năm, phù hợp với thực tiễn, có tính kế thừa, chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, giảng viên. Khi phát hiện nguồn quy hoạch, chú trọng lớp kế cận, kế tiếp với nhiều độ tuổi, mạnh dạn bổ sung những cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực và uy tín vào nguồn quy hoạch; khắc phục tình trạng hẫng hụt đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, giảng viên giỏi, chuyên gia đầu ngành. Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ phải gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực tiễn, giữa nhà trường, cơ quan với đơn vị; kiên quyết ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, bè phái, cục bộ, thân quen, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ, v.v.

Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Binh chủng Tăng thiết giáp trong tình hình mới.

Đại tá ĐỖ ĐÀO KHÁI, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường
_____
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

2 - Sđd, Tập 5, tr. 280.

3 - Hằng năm, Nhà trường đã cử từ 10 đến 15 giảng viên đi thực tế, học tập tại các đơn vị trong Binh chủng. Từ năm 2008 đến năm 2019, luân chuyển cán bộ từ Nhà trường ra đơn vị và ngược lại trên 510 đồng chí; điều động, bổ nhiệm nội bộ 832 đồng chí; tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học là 03 đồng chí; chuyển ngành là 02 đồng chí.

4 - Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường trên 97,7% được đào tạo cơ bản, 100% có trình độ cao đẳng và đại học, hơn 31,7% sau đại học, 0,26% qua chiến đấu, trên 98,2% hoàn thành nhiệm vụ mức khá trở lên. Riêng giảng viên: 100% có trình độ đại học, trên 46,6% sau đại học, (2,83% tiến sĩ).

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:07 - 5/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 05/03/2021

HCMSJC55.05055.450
Hà NộiSJC55.05055.470
Đà NẵngSJC55.05055.470