Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 10/08/2017, 07:44 (GMT+7)
Trường Sĩ quan lục quân 2 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Quán triệt quan điểm: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo hướng mở,...”, những năm qua, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Là trung tâm đào tạo sĩ quan cấp phân đội và nghiên cứu khoa học quân sự khu vực phía Nam, trải qua 56 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã có sự phát triển toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhà trường đã đào tạo cho Quân đội nhiều cán bộ chỉ huy cấp phân đội có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; có khả năng nghiên cứu phát triển tiềm lực khoa học quân sự, phục vụ cho công cuộc xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân nhân giao phó.

Trung tướng PGS, TS Từ Ngọc Lương gắn quân hàm sĩ quan cho các học viên tốt nghiệp, tháng 8-2016. (Ảnh: baodongnai.com.vn)

Bước sang giai đoạn mới, tình hình thế giới, khu vực đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội đặt ra những mục tiêu, yêu cầu mới rất cao và toàn diện. Điều đó đã tác động không nhỏ đến công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Nhà trường tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, các quyết định, chỉ thị của Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo; bám sát tình hình thực tiễn xây dựng và phát triển của Quân đội; yêu cầu về phẩm chất, năng lực, phong cách của đội ngũ cán bộ để đổi mới, xác định nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, đào tạo cho phù hợp. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp ra nghị quyết lãnh đạo sát, đúng với tình hình đơn vị; tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp công tác, tập trung thực hiện có hiệu quả 03 khâu đột phá: nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, luôn sẵn sàng chiến đấu, mẫu mực về nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Đồng thời, xây dựng cho cán bộ, giáo viên, học viên lập trường chính trị kiên định, vững vàng, động cơ học tập đúng đắn, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, có quyết tâm, ý chí phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Công tác giáo dục, tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, thông qua các hoạt động cụ thể, phù hợp với điều kiện của đơn vị; kiên quyết khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế, làm chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ hai, đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, trọng tâm là đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo. Trước sự phát triển của thực tiễn xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, việc đổi mới công tác giáo dục, đào tạo là một yêu cầu khách quan, cần phải có cách nhìn nhận đúng và có quyết tâm cao trong thực hiện. Yêu cầu của việc đổi mới chương trình, nội dung là phải thường xuyên quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục, đào tạo; công tác nhà trường Quân đội trong tình hình mới; kịp thời cập nhật, bổ sung những vấn đề mới, khắc phục những nội dung trùng lặp, bất cập. Quá trình đào tạo, cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các khoa giáo viên xây dựng và điều hành kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng một cách chặt chẽ, khoa học, tránh chồng chéo. Tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm triển khai đề án xây dựng trường “trọng điểm” đúng kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Thông qua chất lượng học viên ra trường, công tác ở các đơn vị trong toàn quân để điều chỉnh, bổ sung, đổi mới chương trình, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo.

Việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo của Nhà trường được thực hiện theo hướng: giảm tỷ lệ kiến thức giáo dục đại cương, tăng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; giảm lý thuyết, tăng thực hành, diễn tập và huấn luyện dã ngoại; khắc phục tình trạng dạy, học thụ động, nặng về lý luận, không gắn với thực tiễn huấn luyện chiến đấu ở các đơn vị. Hằng năm, Nhà trường tổ chức khảo sát thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị, nơi công tác của sĩ quan sau khi ra trường để bổ sung nội dung, chương trình đào tạo sát với yêu cầu thực tiễn; kết hợp linh hoạt giữa phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học tiên tiến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng phát huy khả năng tư duy, tính năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động của người học. Quá trình đào tạo, vận dụng linh hoạt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; giảng viên làm tốt chức năng người tổ chức, điều khiển, định hướng nhận thức, nghiên cứu, giúp học viên tiếp thu tri thức quân sự mới, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo; tập trung vào những vấn đề cơ bản, thiết thực, đáp ứng chức danh khi ra trường. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong Quân đội giai đoạn 2013-2016 và định hướng đến năm 2020”; duy trì chặt chẽ, nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát quá trình chuẩn bị, thực hành huấn luyện của các khoa và quá trình học tập, rèn luyện của học viên. Từng bước đổi mới tổ chức thi, kiểm tra theo hướng “đề mở” nhằm tăng khả năng tư duy, vận dụng của người học vào thực tiễn. Thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, khắc phục triệt để các yếu kém, khuyết điểm.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ vào quá trình giáo dục, đào tạo. Giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ trung tâm, có mối quan hệ biện chứng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, thúc đẩy Nhà trường phát triển toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, công tác nghiên cứu khoa học phải luôn bám sát nhiệm vụ trung tâm, thực tiễn của Nhà trường, đơn vị cơ sở; thực hiện tốt phương châm: “Thiết thực, chất lượng, kịp thời, khả thi, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các cơ quan, khoa và đơn vị cần làm tốt công tác giáo dục để mọi đối tượng có nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học nói chung, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học nói riêng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Động viên, khuyến khích mọi người say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào các lĩnh vực công tác, hoạt động và thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan chức năng và hội đồng khoa học các cấp; xây dựng cơ chế phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để mọi đối tượng tham gia nghiên cứu khoa học; khai thác, phát huy tốt tiềm năng nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên. Tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các học viện, nhà trường và cơ quan khoa học trong toàn quân, các địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Song song với đó, Nhà trường đẩy mạnh hoạt động thông tin khoa học quân sự, thư viện; nâng cao chất lượng các loại hình thông tin, báo chí trong Nhà trường, nhất là Tạp chí Khoa học và Chiến thuật; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ huy và nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Thực hiện đúng các quy định đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, tuyệt đối giữ bí mật quân sự, bí mật Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo ngày càng phát triển của Nhà trường. Để làm được điều đó, Nhà trường tiếp tục đổi mới toàn diện công tác cán bộ, đảm bảo cho đội ngũ này phát triển đồng bộ, có chất lượng cao, số lượng hợp lý; chủ động xây dựng kế hoạch và xác định biện pháp nâng cao năng lực, trình độ học vấn, kiến thức, năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên. Chú trọng phát huy vai trò của những cán bộ, giảng viên có chức danh khoa học, học vị cao, đã qua chiến đấu, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là ở các khoa giáo viên, theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường bồi dưỡng nội dung, phương pháp và tác phong sư phạm cho giảng viên, thông qua thực tiễn công tác chuẩn bị và thực hành giảng dạy. Chủ động tuyển chọn, cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội cũng như đi đào tạo ở nước ngoài. Thực hiện tốt kế hoạch đưa cán bộ, giảng viên đi thực tế ở đơn vị cơ sở để không ngừng nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm phục vụ cho công tác, giảng dạy ở Nhà trường. Đồng thời, thường xuyên quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất, tinh thần, xây dựng môi trường sư phạm tốt đẹp, lành mạnh, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên yên tâm, gắn bó với nghề, yêu mến Nhà trường, tích cực, chủ động trong công tác, phấn đấu và rèn luyện; coi đây là yếu tố quyết định đến nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Thứ năm, xây dựng Nhà trường có nền nếp chính quy, mẫu mực, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, thống nhất cao. Đây là yêu cầu, nội dung, đồng thời là biện pháp xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện; là điều kiện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Nhà trường thành trung tâm đào tạo cán bộ có uy tín của toàn quân. Theo đó, Nhà trường tập trung đột phá về chấp hành Điều lệnh, coi đây là biện pháp quan trọng trong xây dựng chính quy, mẫu mực. Trước hết, lãnh đạo, chỉ huy các cấp ở các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị chú trọng đổi mới công tác giáo dục, xây dựng cho mọi cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ toàn Trường có phẩm chất chính trị trong sáng, năng lực hành động giỏi, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết xử lý những sai phạm và tiêu cực trong đào tạo; duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, Quy chế, quy định của Nhà trường, nền nếp chính quy trong công tác đào tạo cũng như trong xây dựng đơn vị.

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là mục tiêu, yêu cầu cấp thiết đối với Nhà trường, nhằm góp phần tạo nguồn lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bởi vậy, trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới.

Trung tướng, PGS, TS. TỪ NGỌC LƯƠNG, Hiệu trưởng Nhà trường

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:06 - 26/10/2021

EUR25,732.9927,151.49

GBP30,514.9531,789.89

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:01 - 26/10/2021

HCMSJC57.90058.600
Hà NộiSJC57.90058.620
Đà NẵngSJC57.90058.620