Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 23/03/2015, 07:56 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Lục quân 1 xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”

Nhận thức đúng vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ, giảng viên, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 1 luôn coi trọng xây dựng đội ngũ này “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
đến thăm và làm việc tại Nhà trường.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, Đảng ủy, Ban Giám hiệu (ĐU,BGH) Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn) xác định: chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên (CB,GV) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và đề ra nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng có tính khả thi cao. Đến nay, đội ngũ CB,GV của Nhà trường có số lượng, cơ cấu hợp lý, đội ngũ đương nhiệm, kế cận, kế tiếp cơ bản vững chắc, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, trình độ học vấn, năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo (GD-ĐT)2. Tuy nhiên, cơ cấu CB,GV của Nhà trường vẫn chưa thật cân đối, lớp kế cận, kế tiếp còn mỏng. Việc bố trí, sử dụng CB,GV có lúc, có chỗ chưa hợp lý, cán bộ khoa học đầu ngành, giảng viên đầu đàn, có trình độ sau đại học (SĐH) còn thiếu; chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng vận dụng kiến thức vào công tác quản lý, chỉ huy, giảng dạy của một số CB,GV còn chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn. Một bộ phận CB,GV chưa chú ý đổi mới phương pháp, tác phong công tác, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ, khả năng tham mưu, năng lực quán triệt, tổ chức thực hiện. Cá biệt, có người còn thiếu gương mẫu, ý thức trách nhiệm thấp, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chưa cao, chưa yên tâm, gắn bó với đơn vị và Nhà trường, thậm chí vi phạm kỷ luật,… làm ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ CB,GV cũng như chất lượng GD-ĐT và xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ, công tác GD-ĐT trong tình hình mới, Đảng ủy Nhà trường đã ban hành Nghị quyết 15-NQ/ĐU “Về xây dựng đội ngũ CB,GV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường từ nay đến năm 2015” và “Đề án xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý của Nhà trường đến năm 2015 và những năm tiếp theo”. Trong đó, nội dung chủ yếu là tập trung xây dựng đội ngũ CB,GV có số lượng, cơ cấu hợp lý, nguồn kế cận, kế tiếp vững chắc, đảm bảo “vừa hồng, vừa chuyên”, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Phấn đấu đến năm 2020, Nhà trường có từ 10% đến 15% CB,GV dự trữ, 100% CB,GV có trình độ đại học, 54% trở lên có trình độ SĐH, riêng giảng viên có trên 80% SĐH và 11% là tiến sĩ.

Để thực hiện mục tiêu trên, ĐU,BGH Nhà trường xác định phải tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức, lực lượng trong xây dựng đội ngũ CB,GV. Nhà trường yêu cầu cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên quán triệt, nắm vững, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 15-NQ/ĐU và Đề án đã ban hành. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục, quán triệt để các đối tượng thấy rõ tầm quan trọng của đội ngũ CB,GV, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ CB,GV “vừa hồng, vừa chuyên” trước yêu cầu mới của công tác GD-ĐT. Trong thực hiện, các cấp kết hợp giữa giáo dục thường xuyên với đột xuất, giáo dục theo chủ đề với chuyên đề; xây dựng những chủ trương, biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ CB,GV, nhất là bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ và năng lực thực tiễn. Quán triệt quan điểm, mục tiêu đổi mới, phát triển, xây dựng đội ngũ CB,GV của trên, trực tiếp là của ĐU,BGH Nhà trường, cấp ủy các cấp cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện bảo đảm nghiêm túc, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, đưa công tác xây dựng đội ngũ CB,GV đi vào nền nếp. Chú trọng phát huy vai trò của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và các tổ chức, lực lượng trong xây dựng, động viên đội ngũ CB,GV tích cực học tập, rèn luyện, yên tâm, gắn bó với Nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ CB,GV được ĐU,BGH Nhà trường coi là bước quyết định trong xây dựng đội ngũ CB,GV “vừa hồng, vừa chuyên”. Cấp ủy các cấp đã làm tốt việc rà soát, đánh giá thực chất đội ngũ CB,GV, xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác quy hoạch một cách khoa học, sát từng đối tượng. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ chủ trì, khoa học đầu ngành, giảng viên đầu đàn, đảm bảo đồng bộ, có cơ cấu, độ tuổi hợp lý, hình thành ba lớp (đương nhiệm, kế cận, kế tiếp), có tính kế thừa liên tục, vững chắc và sự ổn định chuyên sâu của cán bộ chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ. Với đội ngũ nhà giáo, Nhà trường tập trung kiện toàn, quy hoạch, nâng cao có chất lượng toàn diện, tạo nguồn đào tạo, chuyển tiếp vững chắc giữa các lớp giảng viên. Đồng thời, coi trọng phát triển đội ngũ giảng viên có học vị, chức danh khoa học và phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch CB,GV trẻ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên trước mắt, cũng như đột xuất, lâu dài. Công tác tuyển dụng và chuyển ra đối với đội ngũ CB,GV được Đảng ủy Nhà trường lãnh đạo chặt chẽ, bảo đảm cân đối nhu cầu trên từng loại, từng lĩnh vực, từng mặt công tác, kiên quyết khắc phục tình trạng chỗ thừa, chỗ thiếu; chủ động lựa chọn, cử CB,GV đi thực tế ở các đơn vị để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn CB,GV, Nhà trường thực hiện đa dạng hóa các hình thức, vận dụng linh hoạt các biện pháp; trong đó, chú trọng lựa chọn những học viên tốt nghiệp loại giỏi giữ lại Trường; đề nghị trên bổ sung cán bộ từ các đơn vị, nhà trường trong và ngoài Quân đội có năng lực, trình độ tương xứng, tiềm năng phát triển lâu dài để bồi dưỡng và đưa vào nguồn quy hoạch.

Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện, nhất là phẩm chất chính trị, trình độ học vấn SĐH cho đội ngũ CB,GV được Nhà trường coi trọng. Cùng với thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn với năng lực thực tiễn và chuyên môn nghiệp vụ, Nhà trường tích cực gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển, đáp ứng nhu cầu tổ chức biên chế và sự phát triển của đội ngũ CB,GV. Bên cạnh việc chủ động xây dựng kế hoạch sát đúng, Nhà trường tích cực đề xuất với trên tăng chỉ tiêu và đa dạng hóa các hình thức đào tạo, nhất là đào tạo SĐH và mở rộng liên kết đào tạo cán bộ cấp trung đoàn, sư đoàn với các quân chủng, binh chủng; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng, tham quan học tập ở trong nước với nước ngoài, các nhà trường trong và ngoài Quân đội. Hằng năm, ngoài coi trọng việc cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, giảng viên có kinh nghiệm, bồi dường cho giảng viên mới, Nhà trường mở các lớp tập huấn, cập nhật những nội dung, phương pháp quản lý, huấn luyện, giảng dạy mới, tiên tiến; đẩy mạnh việc bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho CB,GV và nguồn đào tạo SĐH, đào tạo ở nước ngoài. Phấn đấu năm 2015, Nhà trường có 100% giảng viên đạt tiêu chuẩn quốc gia trình độ B tiếng Anh. Cùng với đó, vừa đề cao, vừa yêu cầu cơ quan chức năng nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB,GV, đảm bảo đúng nguyên tắc, phù hợp thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo động lực cho CB,GV tích cực học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, phương pháp, kỹ năng công tác và trình độ học vấn.

Để công tác quản lý, sử dụng đội ngũ CB,GV đi vào nền nếp, có hiệu quả, ĐU,BGH Nhà trường yêu cầu cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp quán triệt, thực hiện đúng Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội của Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Quy chế Lãnh đạo công tác cán bộ của Đảng ủy Nhà trường. Theo đó, tổ chức đảng các cấp tăng cường lãnh đạo công tác cán bộ; cấp ủy, người chỉ huy quản lý trực tiếp, toàn diện chất lượng chính trị, năng lực công tác và các mối quan hệ của đội ngũ CB,GV theo quy định. Đồng thời, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, nêu cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, phát huy vai trò các tổ chức, lực lượng, đảm bảo công tác quản lý, xây dựng đội ngũ CB,GV có hiệu quả. Để làm được điều đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đã đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, kết hợp chặt chẽ giữa các mặt: tư tưởng, tổ chức, chính sách. Công tác đánh giá CB,GV bảo đảm nghiêm túc, chính xác; việc đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, sử dụng, thăng quân hàm, nâng lương “đúng và trúng”, nhất là những cá nhân có trình độ học vấn, độ tuổi, phẩm chất đạo đức tương xứng, đủ điều kiện phát triển lâu dài, lên chức vụ cao hơn. Việc kết hợp bổ nhiệm CB,GV giữa tuần tự và nhảy vọt, bổ nhiệm lại và không bổ nhiệm lại những cán bộ có hiệu quả công tác thấp hoặc đã qua hai nhiệm kỳ nhưng không phát triển lên chức vụ cao hơn,… được Nhà trường thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo tạo cơ sở, nền tảng và động lực để phát triển tài năng. Với những CB,GV 03 năm liền bị đánh giá có trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác thấp, Nhà trường thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi. Đặc biệt, với CB,GV có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, đã được giáo dục, thử thách, rèn luyện nhưng không chuyển biến, tiến bộ, Nhà trường kiên quyết đưa ra khỏi đội ngũ. Ngoài ra, Nhà trường còn quan tâm biên chế đủ CB,GV cho các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị, đảm bảo về chất lượng, số lượng, cơ cấu, đủ sức đảm nhiệm đào tạo SĐH, trước mắt là đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật quân sự cấp phân đội.

Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được Nhà trường coi là giải pháp quan trọng để xây dựng đội ngũ CB,GV. Theo đó, bên cạnh tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho CB,GV về các chỉ thị, nghị quyết trên, ĐU,BGH Nhà trường yêu cầu cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp xây dựng kế hoạch, tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách của từng người để CB,GV phấn đấu thực hiện. Trong đó, chú ý việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; phát huy truyền thống của Nhà trường Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tích cực học tập, làm theo Bác bằng những việc làm hằng ngày, thiết thực. Trọng tâm là xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ; giải quyết hài hòa mối quan hệ, nhất là giữa cấp trên với cấp dưới, giữa người dạy và người học; xây dựng môi trường sư phạm quân sự lành mạnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm, động cơ học tập, rèn luyện, công tác, xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực cho đội ngũ CB,GV. Cùng với thực hiện đúng, đủ các chế độ, chính sách theo quy định, Nhà trường còn phát huy các nguồn lực tổng hợp, bổ sung chính sách ưu đãi,… với CB,GV, nhất là đối với số đào tạo SĐH; có cơ chế thu hút, sử dụng người tài, người có trình độ học vấn cao; làm tốt công tác khen thưởng, động viên những CB,GV có những thành tích xuất sắc; thực hiện chính sách hậu phương quân đội phù hợp.

Nhờ có những giải pháp thiết thực, hiệu quả, đội ngũ CB,GV ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 thực sự trưởng thành, “vừa hồng, vừa chuyên” đóng vai trò quyết định nâng cao chất lượng GD-ĐT, là “cầu nối” giữa học viên, công nhân viên, chiến sĩ với lãnh đạo, chỉ huy các cấp và tấm gương sáng để họ học tập, noi theo.

Trung tướng TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ, Chính ủy Nhà trường
_____________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2000, tr. 269.

2 - Hiện nay, 100% CB,GV Nhà trường được đào tạo cơ bản,  trình độ SĐH đạt gần 25%, riêng giảng viên đạt gần 40%; trên 50% CB,GV đã qua thực tế ở đơn vị theo chức danh đào tạo. Hằng năm, qua đánh giá, Nhà trường có gần 100% CB,GV hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 96% hoàn thành nhiệm vụ khá, giỏi; hằng trăm CB,GV đạt danh hiệu Cán bộ quản lý Giỏi, Giảng viên Giỏi cấp Nhà trường và cấp Bộ Quốc phòng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:59 - 31/03/2020

HCMSJC47.00048.200
Hà NộiSJC47.00048.220
Đà NẵngSJC47.00048.220

Thời tiết