Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Bảy, 22/12/2018, 08:57 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Lục quân 1 nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ

Trường Sĩ quan Lục Quân 1 là cơ sở đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp phân đội. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định: quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, tạo tiền đề để Nhà trường đẩy mạnh các chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối chính trị, quân sự, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo cán bộ cấp phân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội qua từng thời kỳ. Chương trình, nội dung đào tạo được xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với từng đối tượng, sát với thực tiễn huấn luyện, chiến đấu của đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức với bồi dưỡng cho người học năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, kỹ năng tổ chức chỉ huy, huấn luyện bộ đội. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, làm nòng cốt xây dựng Nhà trường vững mạnh; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác của học viên. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác khen thưởng, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, ngành,… tạo phong trào thi đua sâu rộng để giáo dục, rèn luyện cán bộ, học viên. Nhờ đó, các thế hệ cán bộ được đào tạo từ Nhà trường luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực, trình độ, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và phát triển tốt.

Trước các vấn đề đặt ra hiện nay: nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sự gia tăng chống phá của các thế lực thù địch thông qua âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4.0),… đòi hỏi đội ngũ cán bộ các cấp phải có phẩm chất, trình độ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Để đáp ứng tình hình đó, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là công tác đào tạo cán bộ. Quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác cán bộ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã, đang triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo cán bộ; trong đó, tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:

Một là, nâng cao nhận thức; tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo. Nhà trường tập trung tuyên truyền, giáo dục cho mọi cán bộ, giảng viên nắm vững quan điểm Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; qua đó, để mọi người thấy được: “công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị,… Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”1, “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”2. Đồng thời, nhận thức sâu sắc những vấn đề đặt ra đối với phẩm chất, năng lực, phong cách, tác phong công tác của người sĩ quan Quân đội hiện nay, nhất là cán bộ cơ sở; vị trí, vai trò của Nhà trường với bề dày truyền thống đào tạo cán bộ hơn 73 năm qua đã góp phần quan trọng xây dựng, làm nên những chiến thắng vẻ vang của Quân đội. Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên và Đảng ủy Nhà trường về công tác giáo dục - đào tạo3; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, tập trung thực hiện thắng lợi các khâu đột phá4, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo của các đối tượng, bảo đảm học viên khi ra trường có trình độ, năng lực, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, có khả năng phát triển tốt. Trước mắt, cần điều chỉnh theo hướng giảm tải thời gian lên lớp lý thuyết, tăng thời gian huấn luyện thực hành, phù hợp với việc điều chỉnh thời gian thực tập 3 tháng của học viên đào tạo cơ bản và nâng cao kỹ năng chỉ huy, tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện cho người học. Các cơ quan, khoa giáo viên cập nhật kiến thức mới, đưa những quan điểm, tư duy của Đảng trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam vào nội dung đào tạo. Đồng thời, nâng cao chất lượng dạy - học, đẩy mạnh các hoạt động bổ trợ, nhất là chuẩn bị tốt mọi mặt để thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ đối với học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu, góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ của cả người dạy và người học, phấn đấu đạt chuẩn theo quy định.

Cùng với đó, Nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác của người học; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng cấp trên triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng, các trang thiết bị hiện đại vào dạy học. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng giờ tự học, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả, diễn tập; coi trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, gắn đào tạo tại Nhà trường với huấn luyện tại đơn vị, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.

Ba là, tăng cường giáo dục, rèn luyện học viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành người sĩ quan “vừa hồng, vừa chuyên”. Đây là yêu cầu cao của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay, nhất là đối với Nhà trường, học viên tuổi đời còn trẻ, ít kinh nghiệm sống. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu yêu cầu các cơ quan, khoa, đơn vị phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, trọng tâm là nâng cao chất lượng dạy - học các môn khoa học xã hội và nhân văn, làm cho người học thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan, khoa, tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình tư tưởng, đề ra biện pháp giáo dục, rèn luyện học viên một cách hiệu quả, xây dựng động cơ học tập đúng đắn, không để các tệ nạn xã hội thâm nhập vào Nhà trường. Kiên quyết đấu tranh, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền sai trái, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các phong trào, mô hình, hoạt động thực tiễn, như: 4 tiêu chí của Thanh niên Lục quân “Lý tưởng kiên trung - Học tập tích cực - Nếp sống chính quy - Hành động kiểu mẫu”; 4 quy tắc trong giao tiếp, ứng xử “Chào hỏi - Giúp đỡ - Xin lỗi - Cảm ơn”, v.v. Qua đó, xây dựng môi trường văn hóa, sư phạm lành mạnh để giáo dục, rèn luyện học viên trở thành người sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, năng lực quản lý, chỉ huy tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” - “Bộ đội Lục quân” trong tình hình mới.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có số lượng, cơ cấu hợp lý, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo ngày càng phát triển của Nhà trường. Để làm được điều đó, Nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, khách quan; đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giai đoạn 2014 - 2016, định hướng đến năm 2020. Hiện nay, tuy còn những khó khăn, song Nhà trường đang tập trung thực hiện giải pháp đột phá mang tính lâu dài để đạt được các chỉ tiêu đề ra5. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa kiến thức, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; trong đó, chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức, phương pháp dạy - học cho giảng viên, phương pháp quản lý, chỉ huy, tổ chức tự học cho cán bộ quản lý; gắn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng, luân chuyển, đáp ứng nhu cầu tổ chức biên chế và sự phát triển của nhiệm vụ.

Sự mẫu mực của cán bộ, giảng viên là tấm gương để học viên, quần chúng và cấp dưới học tập, noi theo. Vì vậy, Nhà trường yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên phải thực hiện tốt việc nêu gương theo quy định của Đảng và Quân ủy Trung ương; đề cao trách nhiệm, tích cực, tự giác trong công việc, gắn bó với nghề, mẫu mực về phong cách, lối sống và phương pháp sư phạm. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào: “Mỗi cán bộ, giảng viên là một tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần say mê học tập, công tác, sáng tạo”, “nói” đi đôi với “làm”, tất cả vì học viên thân yêu.

Phát huy truyền thống Anh hùng, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo nghị quyết của Đảng và kinh nghiệm thực tiễn những năm qua vào nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thiếu tướng ĐỖ VĂN THIỆN, Chính ủy Nhà trường

_______________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2018, tr. 54.

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

3 - Nghị quyết 29-NQ/TW (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020); Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 22-9-2016, của Thường vụ Đảng ủy Nhà trường về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy - học, quản lý, rèn luyện học viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong tình hình mới”; Nghị quyết 39-NQ/ĐU, ngày 09-5-2017, của Đảng ủy Nhà trường về lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, v.v.

4 - Các khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng dạy - học”; “Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật”; “Nâng cao vai trò, trách nhiệm chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp”.

5 - Đến nay, Nhà trường đạt 40,14% cán bộ, giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó Tiến sĩ 2,22%, Phó Giáo sư 0,36%. Riêng giảng viên có trình độ sau đại học đạt 60,71%, trong đó Tiến sĩ 2,95%, Thạc sĩ 57,75%.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết