Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 23/01/2017, 08:16 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Chính trị đẩy mạnh chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Nằm trong hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân, cũng như các học viện, nhà trường khác trong Quân đội, Trường Sĩ quan Chính trị đã chủ động, tích cực quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về giáo dục và đào tạo; trong đó, chú trọng đề ra chủ trương, biện pháp để chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo.

Trung tướng Nguyễn Văn Đủ phát biểu khai mạc Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức. (Ảnh: mod.gov.vn)

. Cần thống nhất nhận thức rằng: chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo phải xuất phát từ hiện trạng, khả năng, thực lực; phải nằm trong đổi mới tổng thể, cũng như triết lý nhân sinh của giáo dục và đào tạo nước nhà là “dạy người, dạy chữ, dạy nghề”. Theo đó, đối với Trường Sĩ quan Chính trị, khi xác định chủ trương, biện pháp chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, phải gắn với quá trình rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện mục tiêu đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội để sát với yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới. Mặt khác, theo yêu cầu đổi mới đồng bộ, toàn diện giáo dục và đào tạo, việc chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo của Nhà trường không chỉ đáp ứng nhu cầu kế thừa, phát triển đội ngũ, hiện đại hóa nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học trong điều kiện khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ; mà còn hướng đến xây dựng, hoàn thiện phẩm chất người cán bộ chính trị của Quân đội trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường.

Trên tinh thần đó, quán triệt quan điểm, tư tưởng giáo dục của Đảng; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết 86-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Đề án “Kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đến năm 2020” và “Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011- 2020”,… việc chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo của Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đội ngũ nhà giáo đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trau dồi bản lĩnh, phẩm chất, đạo đức, lối sống; có lòng yêu Trường, yêu nghề, đồng hành cùng học viên thực hiện mục tiêu yêu cầu đào tạo; chủ động khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện Nhà trường có sự phát triển về quy mô, hình thức, đội ngũ nhà giáo đang trong quá trình chuyển tiếp giữa các thế hệ, v.v. Sự bất cập, hạn chế, vướng mắc về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhà giáo đã được quan tâm, tập trung giải quyết, tháo gỡ, góp phần động viên đội ngũ nhà giáo phấn đấu, trưởng thành.

Tuy nhiên, Nhà trường vẫn có hạn chế về chất lượng, bất cập về số lượng và cơ cấu, quy hoạch đội ngũ cán bộ sư phạm, cán bộ khoa học, cán bộ đầu ngành. Phẩm chất, năng lực giảng viên nhìn chung chưa đồng đều, tỷ lệ có học vị tiến sĩ còn thấp. Việc chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo còn gặp không ít khó khăn, nhất là về ngoại ngữ, tin học, thực tế chức vụ đào tạo. Công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, có mặt chưa thật hợp lý, chưa thật phù hợp với thực tiễn. Việc quán triệt, thực hiện quy chế, quy định có lúc, có bộ phận chưa triệt để, còn biểu hiện hình thức, đối phó, ỷ lại. Môi trường, động lực, việc động viên lực lượng, điều kiện bảo đảm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu đồng bộ.

2. Quán triệt phương hướng: “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo1, để đội ngũ nhà giáo của Nhà trường “vững về chính trị, sáng về đạo đức, giỏi về chuyên môn”, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cần thực hiện tốt những nội dung cơ bản sau:

Một là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao trách nhiệm, tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho đội ngũ nhà giáo. Đây là yêu cầu xuất phát từ vai trò là nhân tố quyết định, quan trọng hàng đầu của phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu”2. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm quán triệt, tự giác thực hiện đường lối của Đảng về đổi mới giáo dục và đào tạo sẽ làm chuyển biến tích cực cả phẩm chất, năng lực của đội ngũ nhà giáo, tạo hiệu ứng lan tỏa, tinh thần quyết liệt đổi mới, ngăn ngừa những biểu hiện trông chờ, ỷ lại, quan niệm đổi mới nửa vời, tư tưởng cho rằng việc đổi mới diễn ra ở đâu đó, còn với mình, với bộ phận mình thì chưa cấp thiết, chưa quan trọng.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Trường cần làm cho đội ngũ nhà giáo thấu suốt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng. “Chú trọng thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực, ý thức, trách nhiệm, đổi mới phương pháp, tác phong”3, hiện thực hóa triết lý “dạy người, dạy chữ, dạy nghề” trong hoạt động giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Bên cạnh trang bị kiến thức, phải đặt lên hàng đầu việc xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất nhân cách, phương pháp, tác phong công tác, kỹ năng công tác đảng, công tác chính trị, thể chất, đạo đức, lối sống lành mạnh cho đội ngũ cán bộ chính trị được đào tạo tại Trường - nguồn nhân lực nòng cốt xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bản thân đội ngũ giảng viên phải luôn phấn đấu là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Đồng thời, phải thấu suốt quan điểm: phương pháp dạy học mới không chỉ làm cho người học phát triển tư duy độc lập, sáng tạo, mà còn giúp người thầy thêm tiến bộ, trưởng thành. Do đó, đội ngũ nhà giáo cần chủ động tham gia đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá phẩm chất, năng lực học viên trên nền học vấn sâu rộng, phong cách và tài nghệ sư phạm tốt; đủ khả năng tổ chức, định hướng, dẫn dắt, chỉ đạo người học chuyển từ giáo dục, đào tạo thành tự giáo dục, đào tạo, học tập, tiếp thu có tính chất nghiên cứu của người học.

Để làm tốt yêu cầu này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu phải tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp; trong đó, đặc biệt chú trọng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là biện pháp nhằm mục tiêu kép. Thông qua học tập, nghiên cứu để làm sáng tỏ, hệ thống hóa quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, vận dụng vào giảng dạy. Mặt khác, qua đó, góp phần xây dựng từng tập thể sư phạm mẫu mực, đội ngũ giảng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Từ đó, nâng cao chất lượng dạy - học, góp phần đào tạo đội ngũ chính trị viên có đủ phẩm chất và năng lực, thực sự là “người anh, người bạn, người chị” của bộ đội.

Hai là, chủ động, thường xuyên kiện toàn đội ngũ nhà giáo về số lượng, chất lượng, cơ cấu. Về số lượng, phấn đấu đến năm 2020, đảm bảo đủ theo biên chế, có 15% - 20% dự trữ. Trong điều kiện Nhà trường có sự phát triển về quy mô, hình thức đào tạo, đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, cùng với bảo đảm số lượng, cần chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện, nhất là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, trình độ, kỹ năng sư phạm ở bậc đại học, có đủ khả năng đáp ứng, hiện thực hóa phương châm “dạy người, dạy chữ, dạy nghề”, phát triển phẩm chất, năng lực mới của người học. Phấn đấu đến năm 2020, có 70% - 80% giảng viên đạt trình độ sau đại học, trong đó có 17% - 20% tiến sĩ, 6 - 7 phó giáo sư. Đội ngũ nhà giáo phải là lực lượng có năng lực nghiên cứu khoa học, linh hoạt, sáng tạo, bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng theo hướng mở; phát huy dân chủ, đánh giá, nhận định chính xác kết quả giáo dục, đào tạo. Chất lượng của đội ngũ nhà giáo phải bảo đảm chuẩn hóa, nhất là về ngoại ngữ và tin học, nhưng cũng hết sức chú trọng phẩm chất, năng lực thực tế.

Tập trung giải quyết cơ cấu đội ngũ nhà giáo theo hướng thực hiện giáo dục toàn diện: áp dụng chương trình khung chung của giáo dục đại học, nhưng không máy móc, dàn trải, xa thực tiễn hoạt động chính trị - quân sự, mà phải đảm bảo điều kiện cần và đủ, “thực học, thực nghiệp”, sát thực tiễn đơn vị, đào tạo những gì đơn vị cơ sở cần, để học viên khi ra trường có thể hoàn thành được nhiệm vụ theo chức danh đào tạo, phát huy được phẩm chất, năng lực sau khi tốt nghiệp. Xây dựng cơ cấu đội ngũ nhà giáo còn hướng đến kết hợp giữa sử dụng, khai thác, phát huy kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, uy tín của các nhà giáo có tuổi đời, tuổi nghề cao với trẻ hóa đội ngũ; đồng thời, bảo đảm hài hòa, cân đối ngành nghề giữa khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật quân sự với khoa học xã hội và nhân văn quân sự; giữa khoa học cơ sở, cơ bản và chuyên ngành.

Để thực hiện tốt yêu cầu đó, Nhà trường cần tập trung làm tốt công tác tạo nguồn, hết sức coi trọng chất lượng nguồn đào tạo tiến sĩ; có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực toàn diện, kết hợp động viên đội ngũ nhà giáo tự học tập, rèn luyện; có quy hoạch, kế hoạch chặt chẽ, phù hợp trong điều động, bổ nhiệm, cử đi thực tế. Nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ (một trở ngại trong việc chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo), Đảng ủy, Ban Giám hiệu chỉ đạo tích cực mở các lớp bồi dưỡng tiếng Anh; đặc biệt là phát huy tinh thần tự học ở mọi lúc, mọi nơi của toàn thể cán bộ, giảng viên. Yêu cầu đặt ra cho các đơn vị, trên kế hoạch công tác tuần, tháng, phải trình bày bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Hoặc khi viết bài gửi Tạp chí Khoa học Chính trị quân sự, phần tóm tắt, bắt buộc tác giả phải dịch ra tiếng Anh mới được tiếp nhận, v.v. Từ đó, tạo không khí học tập sôi nổi, thiết thực nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa.

Ba là, khơi dậy, nuôi dưỡng động lực; xây dựng môi trường, tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo tự giác tham gia quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Đây là biện pháp quan trọng, tạo cơ sở, điều kiện cho đội ngũ nhà giáo phát huy phẩm chất, năng lực, phấn đấu, trưởng thành. Trước hết, cần áp dụng triệt để các tiêu chí đánh giá cán bộ, giảng viên khi chuẩn hóa trong tổ chức hội thao, hội thi, nhất là trong bình xét giảng viên giỏi các cấp. Có cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm sự phát triển trên cơ sở phẩm chất, năng lực bản thân nhà giáo. Hết sức coi trọng khâu bố trí cán bộ, tạo sự ổn định, chuyên sâu đối với đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học. “Kết hợp chặt chẽ giữa tuần tự và nhảy vọt, mạnh dạn trẻ hóa đội ngũ cán bộ”4; đồng thời, phát huy vai trò của họ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Nhà trường; tôn vinh những đóng góp về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, tạo hành lang cho đội ngũ cán bộ, giảng viên phấn đấu, cống hiến. Đồng thời, tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm thu hút, động viên đội ngũ nhà giáo đẩy mạnh nghiên cứu, cập nhật tri thức mới, hiện đại hóa nội dung dạy học; góp phần trau dồi phương pháp, kỹ năng sư phạm, tư duy khoa học; đủ khả năng biên soạn tài liệu, giáo trình theo hướng tăng tài liệu tham khảo, bổ trợ, bài giảng được tích hợp, chuyên đề hóa.

Nhà trường đẩy mạnh phát huy dân chủ, xây dựng môi trường đoàn kết, văn hóa sư phạm quân sự tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, giàu tính nhân văn, tinh thần tất cả vì mục tiêu yêu cầu đào tạo, để đội ngũ nhà giáo bày tỏ quan điểm, xem xét, nhận định nhân tố mới, nhân tố tích cực; tự giác, tự tin tham gia kiến giải nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, nhất là trong đánh giá kết quả, tổ chức thi, kiểm tra, ngăn ngừa bệnh thành tích. Tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện các cuộc vận động trong giáo dục, đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phản hồi của người học đối với cán bộ, giảng viên.

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vất chất, bảo đảm phương tiện dạy học, để đội ngũ nhà giáo có điều kiện ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin, thực hành đổi mới hình thức, phương pháp dạy học. Đồng thời, phải quản lý chặt chẽ, bảo đảm định hướng chính trị khi tiếp cận các nguồn thông tin trong tình hình hiện nay.

Trung tướng NGUYỄN VĂN ĐỦ, Chính ủy Nhà trường

__________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 117.

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 269.

3 - Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị - Nghị quyết 94 về xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2016 - 2020, Bắc Ninh, 2015.

4 - Sđd.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...