Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 06/09/2018, 10:01 (GMT+7)
Trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) ở Quân khu 4

Quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” là trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong thời gian tới. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Quân khu vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” (gọi tắt là Nghị quyết 26), Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 xác định đây là căn cứ để Đảng bộ Quân khu xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hiện nay, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của lực lượng vũ trang Quân khu có bước phát triển mới, đòi hỏi phải phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trên các lĩnh vực công tác. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, đội ngũ cán bộ vẫn còn những hạn chế, bất cập cần phải có giải pháp xây dựng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ này trong thực hiện nhiệm vụ. Bởi vậy, ngay sau khi nghị quyết ban hành, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã tổ chức thông báo nhanh đến cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị, làm rõ sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ mà Nghị quyết 26 đề ra và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện.

Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu các cấp ủy vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Quân khu, vừa xây dựng kế hoạch quán triệt, thực hiện Nghị quyết 26 đến từng tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng, với quyết tâm: phát huy trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, nhất là cấp ủy, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Quân khu có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao. Mục tiêu đặt ra là: Về số lượng, đội ngũ cán bộ thường trực cơ bản đủ theo biên chế, nhất là ở cơ sở, ưu tiên đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, đảm bảo tỷ lệ số dư, số thiếu dưới 05%; sắp xếp sĩ quan dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt trên 90%. Về cơ cấu, khắc phục sự mất cân đối giữa các tỉnh phía Bắc và phía Nam Quân khu, phấn đấu cán bộ tại chỗ các tỉnh phía Nam đạt trên 80%. Đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý có cơ cấu phù hợp, trên 30% là tuổi trẻ; cán bộ chủ trì cơ quan quân sự tỉnh, huyện đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy và hội đồng nhân dân các cấp; cán bộ người dân tộc thiểu số có tỷ lệ phù hợp với từng địa bàn. Về chất lượng cán bộ, đảm bảo phải toàn diện, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, trách nhiệm tốt, phong cách làm việc khoa học, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, xử lý tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra. Quân khu phấn đấu, đến năm 2020: 75% trở lên cán bộ có trình độ đại học và 03% trình độ sau đại học (riêng cán bộ chủ trì cấp trung đoàn và tương đương trở lên 100% có trình độ đại học; cán bộ chủ trì cơ quan quân sự địa phương cấp huyện, tỉnh 100% có chứng nhận cao cấp lý luận chính trị; 100% giáo viên Trường Quân sự Quân khu và tỉnh có trình độ đại học; trong đó, trên 15% trình độ sau đại học). Với cán bộ thực hiện nhiệm vụ C và các đơn vị, địa phương giáp Lào, Đội Quy tập mộ liệt sĩ,… sử dụng tốt tiếng Lào. Hằng năm, phấn đấu có trên 90% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có cán bộ vi phạm kỷ luật, trên 80% sĩ quan dự bị đúng chuyên nghiệp quân sự.

Để đạt được điều đó, Thường vụ Đảng ủy Quân khu xác định cần tập trung thực hiện tốt những trọng tâm sau:

Một là, thường xuyên nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân khu. Nội dung tập trung làm cho các đối tượng nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Đại hội XII của Đảng, đó là: thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có đầy đủ phẩm chất, năng lực và coi đây là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp cách mạng. Trọng tâm là quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, giải pháp được xác định trong Nghị quyết 26 và Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ học tập, sinh hoạt Đảng theo chủ đề, chuyên đề và đối tượng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác cán bộ, v.v. Từ đó, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu, xác định những giải pháp “đúng và trúng” để nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ.

Hai là, tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng, bảo đảm đội ngũ cán bộ trong Quân khu có số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý, đồng bộ, chất lượng cao. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm Chỉ thị 697-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về giải quyết số lượng cán bộ; chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết số thừa, số thiếu, đảm bảo giữ vững ổn định đội ngũ cán bộ. Đối với sĩ quan cấp phân đội mới ra trường, cơ bản xếp về đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không về khối cơ quan; giữ vững ổn định cán bộ trung đội trưởng; với cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có triển vọng thì tích cực bồi dưỡng, thử thách, bổ nhiệm sớm để làm nguồn phát triển. Đồng thời, tiếp tục điều động, luân chuyển, luân phiên cán bộ từ đơn vị thừa sang đơn vị thiếu, giữa cơ quan với đơn vị và giữa các địa phương; tập trung tạo nguồn cán bộ cho các tỉnh phía Nam Quân khu và điều chỉnh cán bộ thuộc dân tộc thiểu số diện cử tuyển về tạo nguồn cho các địa phương. Với đội ngũ bác sĩ, thực hiện theo Quyết định 2152/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng, đưa bác sĩ chuyên tu ở các bệnh viện về cơ sở đủ số lượng, chất lượng, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân. Với cán bộ hết tuổi phục vụ tại ngũ, giải quyết nghỉ hưu theo luật định; trường hợp kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ phải được cấp có thẩm quyền xem xét chặt chẽ, đúng đối tượng, quy định của trên và thực tiễn đơn vị. Với cán bộ năng lực hạn chế, trách nhiệm, hiệu quả công tác thấp, vi phạm kỷ luật, đã được bồi dưỡng, kiểm điểm, nhắc nhở nhiều lần không tiến bộ, sửa chữa, kiên quyết xem xét chuyển ra, không đợi đến hạn tuổi. Hằng năm, các cấp ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sát với yêu cầu nhiệm vụ và hướng sử dụng của đơn vị; trong đó, chú trọng việc nâng cao chất lượng nguồn cán bộ cấp chiến dịch, chiến thuật và sau đại học; khắc phục tình trạng “lứa, lớp”, hạ thấp tiêu chí để vận dụng; ưu tiên cán bộ trẻ, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt và cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã qua lãnh đạo, chỉ huy cấp dưới trực tiếp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo trình độ lý luận chính trị cao cấp cho cán bộ dự kiến tham gia cấp ủy địa phương.

Cấp ủy các cấp chủ động xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý, bảo đảm sự kế thừa, liên tục, vững chắc; mỗi chức danh có nhiều nguồn, nhiều độ tuổi, trong đó có 1/3 là tuổi trẻ, có thể công tác từ 02 nhiệm kỳ trở lên. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020, chuẩn bị nguồn cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; coi trọng việc luân chuyển tạo nguồn, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ địa phương. Cán bộ chủ trì phải đủ tuổi tham gia cấp ủy trọn nhiệm kỳ đại hội đảng các cấp; nguồn quy hoạch cán bộ chủ trì khối quân sự địa phương phải đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân cùng cấp. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ phải căn cứ vào quy hoạch, lấy tiêu chuẩn làm chính, đúng quy chế, quy trình, công khai, dân chủ; cán bộ chỉ huy, quản lý được bổ nhiệm lên cơ bản phải qua chức vụ chủ trì cấp dưới, có độ tuổi phù hợp với từng chức vụ theo đúng quy định. Với đội ngũ sĩ quan dự bị, thực hiện nghiêm nền nếp, hiệu quả công tác đăng ký, quản lý, sử dụng bảo đảm chính quy, khoa học, thống nhất; xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện, đào tạo chuyển loại sĩ quan dự bị theo hướng có địa chỉ, chất lượng ngày càng cao; tích cực huy động nguồn ngân sách địa phương để tổ chức đào tạo theo Đề án “Xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Các cấp ủy cần gắn công tác giáo dục, quản lý cán bộ với công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt công tác chính sách đối với cán bộ. Cùng với triển khai thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách hiện hành, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách về đất ở, nhà ở cho cán bộ. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cán bộ hiếm muộn, mắc bệnh hiểm nghèo, con liệt sĩ, thương binh nặng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có chính sách hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác, gắn bó, xây dựng đơn vị.

Bốn là, tập trung xây dựng cơ quan cán bộ các cấp vững mạnh. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn đội ngũ cán bộ của ngành cán bộ đủ về số lượng, chất lượng tốt. Những đồng chí được lựa chọn vào cơ quan cán bộ trước hết phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực, phương pháp tham mưu tốt, tác phong công tác khoa học, khiêm tốn, đoàn kết, có đủ uy tín với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo đối với với công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Các cấp ủy thực hiện nghiêm quy chế, quy trình, nguyên tắc trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế lãnh đạo công tác cán bộ; chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy chịu trách nhiệm trực tiếp về chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quản lý cán bộ thuộc quyền. Đồng thời, thực hiện đúng quy định của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Quân khu về thẩm quyền phê duyệt, xác định quy hoạch, quy trình bổ nhiệm cán bộ và các khâu, các bước của công tác này. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kiên quyết đấu tranh loại trừ các hiện tượng tiêu cực, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ.

Với những giải pháp trên, Đảng bộ Quân khu 4 sẽ sớm đưa Nghị quyết 26 đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Quân khu “vừa hồng, vừa chuyên”, làm nòng cốt xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Thiếu tướng TRẦN VÕ DŨNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:25 - 26/05/2020

HCMSJC48.52048.920
Hà NộiSJC48.52048.940
Đà NẵngSJC48.52048.940

Thời tiết