Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 14/06/2018, 19:46 (GMT+7)
Trọng tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân

Cùng với các đảng bộ trong Quân chủng Hải quân, Đảng bộ Cục Hậu cần Quân chủng đã và đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với nhiều giải pháp thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu đạt kết quả quan trọng.

Đảng bộ Cục Hậu cần Hải quân có số lượng đảng viên đông, với nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng, hoạt động phân tán trên diện rộng; nhiệm vụ công tác bảo đảm hậu cần nặng nề, khó khăn, phức tạp, nhất là bảo đảm hậu cần cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên biển, đảo. Quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của trên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai với tinh thần nghiêm túc, kiên quyết, kiên trì, trách nhiệm chính trị cao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Cục vững mạnh toàn diện.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hậu cần Hải quân nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trước hết, Đảng ủy Cục chỉ đạo toàn Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (27 biểu hiện); nắm vững mục tiêu, quan điểm và các giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện suy thoái đó. Đồng thời, mở đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo quy định, đảm bảo đúng trình tự và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Trong kiểm điểm, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ủy Cục đã đánh giá đúng thực trạng, bảo đảm trung thực, khách quan, không né tránh; bám sát các biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết đã chỉ ra, tập trung làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra nội dung, biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian ngắn nhất. Qua kiểm điểm cho thấy, tập thể Đảng ủy (Ban Thường vụ) và các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy Cục luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, dân chủ, đoàn kết, thống nhất; phong cách làm việc khoa học, cụ thể, có nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả trong xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, bám sát tình hình, nhiệm vụ, Đảng ủy Cục luôn chủ động tham mưu trúng, đúng, kịp thời cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Tổng cục Hậu cần các mặt công tác hậu cần Hải quân. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ ở Trường Sa, Nhà giàn DK1, tàu ngầm, Không quân Hải quân, bảo vệ thăm dò, khai thác dầu khí, tìm kiếm cứu nạn; tập trung đột phá về chất lượng nuôi dưỡng bộ đội; duy trì tốt công tác bảo đảm quân y, quân lương, quân trang, tăng gia sản xuất, v.v.

Tuy nhiên, trong thực hiện vẫn còn những hạn chế, đó là: việc nắm, quản lý, giải quyết tình hình tưởng có đơn vị chưa tốt, còn để xảy ra đơn thư khiếu nại; trong sinh hoạt đảng, tính chiến đấu tự phê bình và phê bình có lúc chưa cao, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chủ động đổi mới để nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập, còn thụ động, rập khuôn, khô cứng, v.v. Trên cơ sở những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra, Đảng ủy Cục yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cá nhân phải nhận thức nghiêm túc và đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục, sửa chữa, với tinh thần cầu thị cao, bảo đảm cho Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống, thiết thực, hiệu quả.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Đảng bộ Cục xác định vấn đề trọng tâm là tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Cục luôn chú trọng duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, tự phê bình và phê bình; thường xuyên đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lấy chất lượng ra nghị quyết, tinh thần tự phê bình và phê bình làm khâu đột phá, kiên quyết khắc phục những khuyết điểm đã chỉ ra. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; tăng cường mối đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy trên các mặt công tác trọng yếu. Xây dựng, ban hành quy định cụ thể đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý khi tổ chức hội họp, đi cơ sở, sử dụng kinh phí, quỹ vốn, xe công, xăng dầu, điện nước; thực hành tiết kiệm, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, v.v. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổng kết thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và 5 năm thực hiện Nghị quyết 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Công tác tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân ưu tú”. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh là nội dung đặc biệt quan trọng, quyết định đến việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua kiểm điểm cho thấy, trong Đảng bộ Cục, tuy không có cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, song vẫn còn một số đồng chí chưa thật sự gương mẫu cả trong lời nói và việc làm, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu ý chí vươn lên trong học tập, công tác; có biểu hiện vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống, v.v. Để khắc phục tình trạng này, Đảng ủy Cục tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác quản lý, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách. Trọng tâm là thực hiện nghiêm Quy định 01-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI), Quy định 646-QĐ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp”. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ hậu cần, quân y, người đứng đầu; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế lãnh đạo công tác cán bộ cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm quy trình đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, hướng về cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ có phẩm chất, năng lực, cán bộ trẻ từng bước phát triển vững chắc, khẳng định trong thực tiễn công tác, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục. Trong đánh giá cán bộ, bảo đảm tính công tâm, khách quan, chống biểu hiện bè phái, cục bộ, tiêu cực, khép kín, cảm tính. Kiên quyết thay thế, miễn nhiệm những cán bộ làm việc cầm chừng, kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, không gương mẫu về đạo đức, lối sống, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, nhận xét, xếp loại, bình xét tổ chức, cá nhân. Nhờ đó, tạo sự chuyển biến vững chắc về chất lượng cán bộ, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, Đảng ủy Cục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bám sát các quy định, hướng dẫn của trên, đặc thù của từng đơn vị, nhất là những mặt còn hạn chế, yếu kém, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nội dung tập trung vào: kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, những dấu hiệu khuyết điểm, v.v. Nhờ thực hiện tốt công tác này, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã kịp thời phòng ngừa những hành vi vi phạm, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng. Năm 2017, toàn Đảng bộ Cục đã tiến hành kiểm tra được 06 tổ chức đảng và 133 lượt đảng viên; trong đó, Thường vụ Đảng ủy Cục kiểm tra chi bộ Phòng Doanh trại và 04 cán bộ chủ trì; các đảng ủy cơ sở kiểm tra 05 chi bộ1 và 13 cán bộ chủ trì, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời giúp các cấp ủy cơ sở khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên khắc phục yếu kém, khuyết điểm đã chỉ ra, đảm bảo cho Nghị quyết Trung ương 4 đi vào cuộc sống trong Đảng bộ Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân.

Về thực hiện nhiệm vụ giám sát, Thường vụ Đảng ủy Cục đã giám sát Đảng ủy Kho 711 và 02 đảng viên là cán bộ chủ trì; các đảng ủy cơ sở giám sát 05 chi bộ2 và 10 đảng viên là cán bộ chủ trì. Đối với ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Cục đã kiểm tra 04 chi bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật, thu chi đảng phí và giám sát 05 chi bộ về việc lãnh đạo thực hiện Quy chế Dân chủ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, chấp hành kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Cục, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thời gian tới, Đảng ủy Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lãnh đạo Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm công tác hậu cần của Quân chủng.

Đại tá ĐÀO NGỌC QUỲ, Chính ủy Cục

_____________

1 - Kiểm tra 05 chi bộ: Xăng dầu - Hóa nghiệm/Kho 711, Phân kho Xăng dầu/Kho 700, Tàu 649/Hải đội 384, Điều dưỡng - Phục hồi chức năng/Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm và Đại đội 3/Tiểu đoàn 45.

2 - Giám sát 05 chi bộ: Khoa A2 và Khoa B9/Viện Y học Hải quân, Ban Hậu cần/Kho 700, Đội xe/Kho 711, Tàu 968/Hải đội 384.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...