Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 26/03/2018, 09:32 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ Quân sự thành phố Hải Phòng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng đã tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, xây dựng Đảng bộ Quân sự Thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, tìm giải pháp tích cực để đấu tranh, ngăn ngừa, khắc phục có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Trước hết, Đảng ủy Quân sự Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; nghiêm túc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Bám sát những nội dung cơ bản (27 biểu hiện) của Nghị quyết Trung ương 4, toàn Đảng bộ đã tiến hành kiểm điểm, liên hệ vào thực tế của cấp ủy, tổ chức đảng đơn vị mình, theo trình tự: trên trước, dưới sau, tập thể trước, cá nhân sau; chống các biểu hiện hình thức, đối phó, làm qua loa đại khái, không hiệu quả, không thấy được sự cấp thiết, giá trị của Nghị quyết. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ủy Quân sự Thành phố kiểm điểm trước, làm gương cho cấp dưới, mạnh dạn đánh giá đúng sự thật, trung thực, khách quan, không né tránh, bám sát 3 nhóm vấn đề của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng. Trong từng vấn đề kiểm điểm, đã chỉ rõ trách nhiệm của tập thể đảng ủy (ban thường vụ), của từng cá nhân; đề ra nội dung, biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế. Với các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự Thành phố, luôn cầu thị tiếp thu ý kiến phê bình của tổ chức đảng cấp dưới và trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao, nêu cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình để tiến hành kiểm điểm, không tranh công đổ lỗi, né tránh, nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm trước tập thể. Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, vẫn còn những hạn chế, đó là: một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chủ động đổi mới để nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập, tự phê bình và phê bình, còn thụ động, dập khuôn, khô cứng; trong sinh hoạt Đảng, tính chiến đấu chưa cao, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”, v.v. Qua kiểm điểm cho thấy, Đảng ủy Quân sự Thành phố là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; phong cách làm việc khoa học, cụ thể, có nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả trong xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở những khuyết điểm, hạn chế của tập thể Đảng ủy (Ban Thường vụ) và từng đồng chí đã được chỉ ra, Đảng ủy và từng cá nhân đề ra biện pháp, kế hoạch cụ thể để khắc phục, sửa chữa, với tinh thần cầu thị cao.

Để tạo sự chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy Quân sự Thành phố chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đề cao tính chiến đấu tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đảng ủy Quân sự Thành phố chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lấy chất lượng ra nghị quyết, tinh thần tự phê bình và phê bình làm khâu đột phá, kiên quyết khắc phục những khuyết điểm đã chỉ ra. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, tự phê bình và phê bình, nhất là chế độ sinh hoạt ngày Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên; tăng cường mối đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy trên các mặt công tác và phân công công tác của cấp ủy, nhất là nhiệm vụ trọng yếu, nhạy cảm. Xây dựng và ban hành quy định cụ thể đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý khi tổ chức hội họp, đi cơ sở, sử dụng kinh phí, quỹ vốn, xe công, xăng dầu, điện nước; trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, v.v. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 10- CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn 479 của Tổng cục Chính trị về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, coi đây là một giải pháp quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4. Thực tiễn cho thấy, mặc dù trong Đảng bộ Quân sự thành phố Hải Phòng không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, song vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự gương mẫu cả trong lời nói và việc làm, có biểu hiện vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; chưa tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; còn ngại khó, ngại khổ, ngại rèn luyện, thiếu ý chí vươn lên trong học tập, công tác, làm việc cầm chừng, trung bình chủ nghĩa, v.v. Trước tình hình đó, Đảng ủy Quân sự Thành phố yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định rõ những nội dung, biện pháp phấn đấu học tập, rèn luyện, kiên quyết khắc phục những khuyết điểm, tồn tại. Nhằm tạo chuyển biến thật sự trong thực hiện Nghị quyết, cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác quản lý, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách; trọng tâm là thực hiện nghiêm Quy định 01-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI), Quy định 646-QĐ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp”; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, nhận xét, phân loại, bình xét tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế lãnh đạo công tác cán bộ cho phù hợp với từng đơn vị. Thực hiện nghiêm quy trình đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, hướng về cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ có phẩm chất, năng lực, cán bộ trẻ từng bước phát triển vững chắc, khẳng định trong thực tiễn công tác, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục. Trong công tác cán bộ, bảo đảm tính công tâm, khách quan, không có biểu hiện bè phái, cục bộ, tiêu cực; kiên quyết thay thế, miễn nhiệm những cán bộ làm việc cầm chừng, kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Một trong những biện pháp tích cực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy Quân sự Thành phố đã triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng điểm công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra những dấu hiệu khuyết điểm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; kịp thời phòng ngừa những hành vi vi phạm, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng. Năm 2017, Đảng ủy Quân sự Thành phố đã tiến hành kiểm tra Đảng ủy Trung đoàn 50 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các đảng ủy viên Đảng ủy Trung đoàn về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Thành phố kiểm tra đối với Đảng ủy Phòng Tham mưu về công tác xây dựng Đảng; thu, nộp, sử dụng đảng phí; phối hợp với ủy ban kiểm tra các quận ủy, huyện ủy kiểm tra Đảng ủy Quân sự quận Dương Kinh, Hồng Bàng, huyện An Lão; giám sát đối với Đảng ủy Quân sự quận Ngô Quyền, huyện Thủy Nguyên, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, giúp các cấp ủy cơ sở khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, v.v.

Bằng những biện pháp tích cực trên, công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Quân sự Thành phố Hải Phòng đã có sự chuyển biến rõ nét, bước đầu đạt được kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ năm 2017 đạt trong sạch, vững mạnh. Đây là tiền đề để Đảng ủy Quân sự Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần xây dựng tổ chức, con người vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Quân sự Thành phố Hải Phòng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lãnh đạo Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Đại tá LÊ XUÂN SANG, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...