Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 24/12/2018, 09:14 (GMT+7)
Thị xã Chí Linh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Thị xã Chí Linh nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Hải Dương, có diện tích tự nhiên hơn 282,9km2, trong đó hơn 3/4 là đồi núi, với số dân hơn 22 vạn người ở 20 xã, phường. Thị xã được bao bọc bởi dãy núi Đông Triều và hệ thống sông Thái Bình, sông Kinh Thầy, sông Đông Mai; giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt thuận lợi, có Quốc lộ 18 và Quốc lộ 37 là hệ thống giao thông huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh vùng Đông Bắc. Nhận rõ vị trí quan trọng của Thị xã trong thế trận phòng thủ của Tỉnh và Quân khu 3, những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thị xã luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự; trong đó, xây dựng khu vực phòng thủ là một nhiệm vụ trọng tâm.

Để thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ, thông qua các nghị quyết, chỉ thị, như: Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI); Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động 38-CTr/TU của Tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị,… Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã đã tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị này cho các cấp, các ngành; đồng thời, làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng khu vực phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng trên địa bàn. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án về công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng khu vực phòng thủ,… phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Thị xã để triển khai thực hiện. Từ kinh nghiệm qua nhiều năm trước đó, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ được Thị xã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành toàn diện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các lực lượng. Thị xã duy trì nghiêm cơ chế lãnh đạo xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong khu vực phòng thủ, nhất là Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan Quân sự, Công an trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ ở các cấp.

Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh dân dân, Thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ quan trọng này. Chí Linh là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, cơ sở thờ tự và các lễ hội truyền thống nổi tiếng diễn ra quanh năm. Lợi dụng đặc điểm đó, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, truyền đạo trái phép, lôi kéo tín đồ nhẹ dạ, cả tin nhằm chia rẽ mối đoàn kết lương - giáo, chia rẽ các tôn giáo, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trước thực tế đó, cùng với tích cực đổi mới nội dung, hình thức, làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định, Thị xã chỉ đạo cơ quan Công an, Quân sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo, lễ hội trên địa bàn; mọi chức sắc, chức việc tôn giáo được phép hoạt động trên địa bàn đều phải qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Để tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần của khu vực phòng thủ, Thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính quyền vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm vướng mắc nảy sinh, không để tạo thành “điểm nóng”. Cùng với đó, Thị xã thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo,... tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung, xây dựng khu vực phòng thủ nói riêng.

Nhằm tạo nguồn lực vật chất cho khu vực phòng thủ, Thị xã đã có nhiều chủ trương, giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế để phát triển cơ sở hạ tầng, khu, cụm công nghiệp và làng nghề; khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch nhanh hơn cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở. Quá trình thực hiện, Thị xã luôn coi trọng kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh ngay từ trong quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, cơ sở. Nhờ đó, những năm gần đây, kinh tế của Thị xã có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp1. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản,... phát triển theo hướng vừa phục vụ nhu cầu dân sinh, vừa sẵn sàng huy động chuyển sang sản xuất phục vụ quốc phòng, an ninh khi cần thiết. Các lĩnh vực giao thông, y tế, bưu chính viễn thông,... được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, rộng khắp, bảo đảm phục vụ hoạt động dân sinh trong thời bình và sẵn sàng động viên khi có tình huống quốc phòng. Để bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, Thị xã chỉ đạo cơ quan quân sự, công an thẩm định, giám sát chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là ở những khu vực trọng điểm. Vì vậy, Thị xã đã nghiên cứu, hoàn thiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020; Quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2035, phù hợp với quy hoạch Thị xã khi trở thành thành phố trực thuộc Tỉnh vào năm 2020. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, Thị xã tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ theo lộ trình đã xác định; trong đó, chú trọng tận dụng, phát huy lợi thế địa hình, kết hợp với xây mới để tiết kiệm ngân sách. Theo kế hoạch giai đoạn 2016 - 2019, Thị xã bố trí hơn 10 tỷ đồng đầu tư xây dựng một số công trình phòng thủ trọng điểm trong khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh là một nội dung quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ và được Thị xã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, thống nhất, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trong đó, ưu tiên lực lượng làm nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan quân sự, công an các cấp vững mạnh toàn diện. Thời gian qua, Thị xã đã thực hiện tốt các đề án, kế hoạch công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự; xây dựng, hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch: tác chiến, động viên quốc phòng, phòng không nhân dân, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và tổ chức huấn luyện, diễn tập theo quy định. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp công tác theo tinh thần Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, chủ động phòng ngừa, xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ. Một điểm đáng chú ý là, Thị xã tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ ở các cấp (trong 10 năm qua, tiến hành 02 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Thị xã, 08 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ và sa bàn, 65 lượt diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, diễn tập phòng, chống lụt bão, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, v.v). Thông qua các cuộc diễn tập, cơ chế, quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ được bổ sung, hoàn thiện; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh được nâng cao. Đó là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng khu vực phòng thủ Thị xã những năm tiếp theo.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ chưa đầy đủ, cá biệt có trường hợp còn coi đó là nhiệm vụ riêng của lực lượng vũ trang. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh ở một số lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức; đầu tư xây dựng thế trận quân sự có nội dung còn chậm so với kế hoạch; trình độ, khả năng của lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ có mặt còn hạn chế, v.v.

Từ kết quả, kinh nghiệm đạt được, nhất là qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, để xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thị xã tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, triển khai toàn diện các nội dung xây dựng khu vực phòng thủ cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận. Trong đó, chú trọng tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc về chính trị - tinh thần khu vực phòng thủ. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh; tập trung huy động nguồn lực phục vụ thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ Thị xã 2016 - 2020 theo đúng lộ trình. Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Thị xã tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế, cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ, các văn bản quy định về công tác quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang Thị xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Tiếp tục tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, diễn tập bảo đảm của các ban, ngành, diễn tập chống khủng bố, gây rối, bạo loạn,... để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò làm tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, ban, ngành và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Thị xã cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm về quốc phòng, an ninh và biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo, nhằm xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Qua đó, góp phần xây dựng Thị xã Chí Linh ổn định về chính trị, mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh, xứng đáng là thành phố trực thuộc tỉnh Hải Dương vào năm 2020.

NGUYỄN ĐỨC HÓA, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã

____________

1 - Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.195,1 tỷ đồng (tăng 7,4% so với năm 2016); tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 232,4 tỷ đồng (vượt 39% dự toán); thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%, là địa phương cấp huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất Tỉnh.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:55 - 10/07/2020

HCMSJC50.25050.700
Hà NộiSJC50.25050.720
Đà NẵngSJC50.25050.720

Thời tiết