Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 14/11/2019, 07:44 (GMT+7)
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần bảo vệ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được Đảng ủy Công an Trung ương xác định là một nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng bộ, nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp. Thực hiện tốt công tác này là cơ sở để ngăn chặn những sai phạm, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần bảo vệ tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra”; “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ nǎng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”1, Ðảng ủy Công an Trung ương luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên; coi đây là giải pháp hết sức quan trọng để góp phần bảo vệ tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đảm bảo cho lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong lực lượng Công an nhân dân luôn được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với nhiều biện pháp tích cực; qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những biểu hiện tiêu cực, vi phạm các quy chế, quy trình công tác. Đồng thời, kiên quyết xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm,“không có vùng cấm”,“không có ngoại lệ”, kể cả cán bộ cao cấp, sĩ quan cấp tướng, số cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu, theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh và uy tín của lực lượng Công an nhân dân, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao2. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân luôn vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, luôn có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong lực lượng Công an nhân dân vẫn có mặt hạn chế, cần khắc phục. Một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức còn giản đơn, cho rằng công tác kiểm tra, giám sát là “bới lông, tìm vết”, dẫn đến đối phó, thiếu sự hợp tác, chưa tạo điều kiện khi được kiểm tra, giám sát theo quy định. Việc phát hiện, ngăn chặn những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn chậm; kiểm tra, xử lý còn kéo dài, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm. Sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, xử lý chưa nghiêm minh. Một số chi bộ còn biểu hiện nể nang, né tránh, e dè, chưa quyết liệt trong đấu tranh, xử lý đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Một số ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở chưa chủ động bám sát các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, nên việc xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm, những nơi dễ phát sinh sai phạm, v.v. Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thời gian tới, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong lực lượng Công an nhân dân tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trước hết, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng cần đề cao trách nhiệm, thấy rõ tầm quan trọng, tính cấp bách của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đối với việc xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, làm cho Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân. Cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các cấp cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các nghị quyết, chương trình của Ðảng ủy Công an Trung ương trong lực lượng Công an nhân dân. Quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy các cấp, nhất là đối với cấp ủy cơ sở.

Hai là, Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy Công an Trung ương chủ động tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với đảng bộ công an tỉnh, thành phố theo đúng Quy định 192-QĐ/TW của Bộ Chính trị, trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương ký ban hành để thống nhất thực hiện. Đồng thời, tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng Quyết định của Ban Bí thư ban hành kèm theo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên ở đảng bộ công an các địa phương trong việc chấp hành nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, đảm bảo nghiêm túc, sát tình hình thực tế hiện nay và đúng với quy định của Đảng; trong đó, chú trọng tăng cường vai trò, trách nhiệm tự kiểm tra của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Ðảng bộ, giữ vững nguyên tắc, công khai, dân chủ, khách quan, dựa vào tổ chức đảng, phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, bảo đảm chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tiến hành thường xuyên, toàn diện, thận trọng và chặt chẽ, mang tính giáo dục cao, lấy phòng ngừa, xây là chính và đúng theo quy định của Đảng; coi trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của Nhà nước và quá trình điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan điều tra, bảo đảm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, các dấu hiệu vi phạm từ khi còn mới manh nha, kịp thời ngăn chặn vi phạm, không để xảy ra trầm trọng hơn. Cần phát huy sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo nguyên tắc vừa tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vừa có sự phân tích, chọn lọc các ý kiến, biết “lọc thô lấy tinh”, kịp thời uốn nắn, làm rõ những ý kiến thiếu khách quan, phiến diện, thậm chí là vì động cơ cá nhân. Đồng thời, nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phối hợp, trao đổi, cập nhật dữ liệu, thông tin về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong lực lượng Công an nhân dân.

Bốn là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 08-ĐA/ĐUCA của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về kiện toàn tổ chức đảng và cấp ủy trong Công an nhân dân và Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương. Trọng tâm là kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng tốt, mô hình thống nhất từ Trung ương đến cấp quận, huyện và tương đương, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực, sát với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Sớm hoàn chỉnh Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân. Đồng thời, coi trọng việc thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc để cơ quan ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm làkhông ngừng thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 04/CT-BCA của Bộ Công an về “Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới”, nhằm xây dựng người cán bộ kiểm tra Đảng trong lực lượng Công an nhân dân có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chiến đấu cao, nhạy bén về chính trị và năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, nhất là việc nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, tham mưu đề xuất công tác kiểm tra, giám sát đúng và trúng.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng là một nội dung biện pháp quan trọng để xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Do đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong lực lượng Công an nhân dân cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong mọi tình huống.

Thiếu tướng ĐẶNG VĂN CHẤN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 636.

2 - Từ năm 2014 đến năm 2018, cấp ủy, ban thường vụ và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 4.146 tổ chức đảng và 244 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 22 tổ chức đảng và 136 đảng viên; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 04 đảng ủy cơ sở và 09 chi bộ; kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 50 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 1.578 tổ chức đảng và 1.154 đảng viên. Riêng năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy Công an Trung ương đã tham gia đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ 02 Tổng cục; tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với một số tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:17 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết