Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 19/12/2016, 14:18 (GMT+7)
Quán triệt quan điểm của Đảng, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Quân đội

“Bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ ta”1

Đại hội XII của Đảng xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay là: bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; Hiến pháp và pháp luật. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, gây mất đoàn kết trong Đảng. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, nhất là phát ngôn, tuyên truyền, tán phát tài liệu trái Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đó là trách nhiệm của toàn Đảng; trước hết là các cấp ủy đảng, nhất là ở cơ sở.

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những năm qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Quân đội đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Cơ quan bảo vệ an ninh các cấp làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất và phối hợp với các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định có liên quan. Nhờ đó, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Quân đội; đảm bảo nội bộ các cơ quan, đơn vị trong sạch về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị, việc quán triệt, thực hiện các văn bản quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ chưa chặt chẽ, còn có những sơ hở, thiếu sót, nhất là trong công tác quản lý chính trị nội bộ và công tác bảo vệ bí mật trên lĩnh vực thông tin, truyền thông, sử dụng in-tơ-nét và các thiết bị công nghệ thông tin,… dẫn đến lộ, lọt bí mật Nhà nước, bí mật quân sự. Một số cán bộ, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, còn có biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của địch; chấp hành chưa nghiêm quy định về quan hệ với người nước ngoài, có trường hợp quan hệ nhưng không báo cáo, thậm chí trao đổi, cung cấp thông tin cho nước ngoài hoặc bị họ móc nối, lôi kéo; ý thức tổ chức kỷ luật kém, không làm chủ được bản thân trước những cám dỗ vật chất và sự tác động tiêu cực bởi tệ nạn xã hội, dẫn đến vi phạm kỷ luật, pháp luật. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động ráo riết sử dụng mọi thủ đoạn thâm nhập chống phá nội bộ Quân đội hết sức tinh vi, như: lợi dụng những sơ hở trong quá trình nước ta hội nhập, hợp tác quốc tế để tuyên truyền, xuyên tạc, phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập tình báo, móc nối, lôi kéo, cài cắm, nhất là hoạt động gián điệp tấn công các mục tiêu trọng yếu, cơ mật của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” Quân đội.

Tình hình trên đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải hết sức cảnh giác, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các ngành và mọi cán bộ, đảng viên trong toàn quân. Ngành Bảo vệ an ninh Quân đội nói chung, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội nói riêng phải thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Quân đội. Để thực hiện yêu cầu trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiến hành tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau đây:

Một là, thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ đối với việc bảo vệ Đảng, bảo vệ Quân đội. Đây là cơ sở quan trọng để tiến hành tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là trong tình hình hiện nay. Mục tiêu của công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nhằm làm cho các cơ quan, đơn vị Quân đội tuyệt đối an toàn về chính trị. Do đó, nội dung giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải toàn diện, song cần tập trung giáo dục về tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ và việc xây dựng Quân đội về chính trị, làm cơ sở để bảo đảm cho Quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân. Đồng thời, làm tốt công tác thông tin, thông báo, phân tích rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Qua đó, để cán bộ, chiến sĩ nâng cao cảnh giác, biết tự bảo vệ mình, bảo vệ nội bộ cơ quan, đơn vị. Để đạt hiệu quả, các cơ quan, đơn vị phải kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chung với giáo dục riêng cho từng đối tượng, từng bộ phận; giữa giáo dục cơ bản với thường xuyên, trong mọi nhiệm vụ chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác và sinh hoạt của đơn vị. Trong đó, cần coi trọng giáo dục cho những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đặc biệt, công tác lẻ, những người làm công tác bảo mật, cảnh vệ, quản lý kho tàng, vũ khí, trang bị kỹ thuật, chiến sĩ mới.

Hai là, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nắm vững và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trước hết, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Quy định 57-QĐ/TW, ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 21-02-2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới; Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ in-tơ-nét trong Quân đội (ban hành kèm theo Thông tư 110/2014/TT-BQP, ngày 22-8-2014 của Bộ Quốc phòng); Quy chế 1358/QC-CT, ngày 24-9-2009 của Tổng cục Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Quân đội; Quy chế 1359/QC-CT, ngày 24-9-2009 của Tổng cục Chính trị về xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn và các văn bản khác có liên quan. Trong triển khai, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nghiên cứu kỹ nội dung để đưa vào nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, bảo đảm sát thực tiễn cơ quan, đơn vị mình và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt việc rà soát, xét duyệt, tuyển chọn người vào Quân đội, như: công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tuyển công nhân viên, lao động hợp đồng, tuyển vào cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật. Trong bố trí sử dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ, phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chính trị, thủ tục, nguyên tắc quy định, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kẻ địch, phần tử xấu cài cắm, xâm nhập vào nội bộ, góp phần đảm bảo nội bộ cơ quan, đơn vị trong sạch.

Ba là, thường xuyên rà soát, nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nhất là tư tưởng, mối quan hệ của cán bộ, đảng viên. Coi trọng việc nắm, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và người lao động; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp chặt chẽ với công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội. Yêu cầu, nội dung quản lý phải toàn diện, nhất là khi cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ khó khăn, khi có thay đổi về tổ chức, biên chế, v.v. Để quản lý chặt chẽ, các đơn vị cần vận dụng nhiều hình thức, biện pháp và thực hiện tốt chế độ phân công, phân cấp trong nắm, báo cáo tình hình theo quy định. Đồng thời, chăm lo xây dựng, củng cố các tổ chức trong đơn vị luôn trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt vai trò của đội ngũ bí thư, cấp ủy viên phụ trách công tác bảo vệ và chiến sĩ bảo vệ ở cơ sở trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị phải chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự. Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ bí mật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản và sử dụng dịch vụ in-tơ-nét, các thiết bị công nghệ thông tin. Kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót; hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc lộ, lọt, mất bí mật có thể xảy ra.

Bốn là, chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động đối ngoại quốc phòng. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động đối ngoại; các cơ quan chức năng liên quan làm tốt công tác tham mưu, đề xuất trong triển khai thực hiện; đảm bảo việc xét duyệt, tuyển chọn cán bộ ra nước ngoài công tác chặt chẽ về tiêu chuẩn chính trị, thủ tục, nguyên tắc và phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các đoàn, cá nhân ra nước ngoài công tác, học tập, thăm thân,… tránh làm lộ, lọt bí mật trong quan hệ tiếp xúc với nước ngoài. Đặc biệt, không để cán bộ, đảng viên bị các thế lực thù địch, phần tử xấu mua chuộc, khống chế, móc nối, lôi kéo, v.v.

Năm là, thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị an toàn, gắn với xây dựng địa bàn an toàn. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt phương châm lấy xây dựng bên trong để hỗ trợ ngoài và lấy xây bên ngoài để củng cố bên trong. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương; bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và những âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của địch trên địa bàn đóng quân để xây dựng kế hoạch thực hiện. Khi xảy ra các tình huống phức tạp, các đơn vị phải kịp thời báo cáo trên và chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn để xử lý triệt để, không để kéo dài, lan rộng. Đồng thời, duy trì tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cũng như tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm những quy định về phòng gian, giữ bí mật.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thiết thực góp phần quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, đảm bảo cho Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG, Chính ủy Cục Bảo vệ an ninh Quân đội

____________

1 - Trích Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...