Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 16/01/2017, 10:03 (GMT+7)
Quán triệt quan điểm của Đảng, Quân khu 2 nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là một trong những nội dung quan trọng được Đại hội XII của Đảng đề cập. Quán triệt tinh thần đó, Quân khu 2 đã, đang tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, trực tiếp là các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và căn cứ vào đặc điểm, vị trí của địa bàn Tây Bắc, những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, phấn đấu tạo chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn trao
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Chính trị Quân khu.
(Ảnh: phutho.gov.vn)

Nổi bật là, bản lĩnh chính trị, trận địa tư tưởng và trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không ngừng được nâng lên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng từ Quân khu đến cơ sở được củng cố, tăng cường; triển khai nhiều biện pháp đấu tranh có hiệu quả ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác huấn luyện - đào tạo, sẵn sàng chiến đấu được chú trọng đổi mới cả về chương trình, nội dung và phương pháp, có nhiều chuyển biến tích cực. Các nội dung công tác về hậu cần, kỹ thuật, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và cải cách hành chính,… được duy trì nghiêm túc, đảm bảo bám sát và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Quân khu đã có nhiều giải pháp phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố đi vào chiều sâu, ngày càng vững chắc. Việc phối hợp giữa các lực lượng, nhất là với Công an, theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa đầy đủ; việc nắm tình hình có thời điểm chưa chắc, chưa kịp thời; chất lượng huấn luyện, diễn tập có mặt còn hạn chế; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông có lúc, có nơi chưa vững chắc, v.v.

Hiện nay và thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân,… cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu,…”1, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Để thực hiện tốt quan điểm đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao; trong đó, chú trọng vào một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Tây Bắc là địa bàn chiến lược, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, hiện nay đời sống của một bộ phận nhân dân nơi đây còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp và chưa đồng đều; các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá bằng nhiều chiêu thức tinh vi, xảo quyệt, hòng chia rẽ cấp ủy, chính quyền các cấp với lực lượng vũ trang nhân dân, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội và kích động phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc, v.v. Vì thế, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị là nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. Để làm được điều đó, trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho các đối tượng lên một bước mới. Theo đó, các đơn vị chú trọng giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng đã được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ nắm chắc tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, của Quân đội và đơn vị; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương cùng âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đồng thời, thấy rõ vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang Quân khu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; từ đó, nêu cao tinh thần cảnh giác, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đi đôi với công tác giáo dục, Quân khu đẩy mạnh việc lãnh đạo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, kịp thời nắm bắt và giải quyết dứt điểm những vướng mắc nảy sinh, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân khu chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở cấp chi bộ. Có kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mới về đạo đức, phong cách, tác phong công tác. Hiện nay, Quân khu tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ, tích cực phát triển Đảng trong các đơn vị, phấn đấu 100% đại đội đủ quân có chi bộ; trong đó, số chi bộ đại đội có chi ủy đạt 95,5%.

2. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, được Quân khu coi trọng và xác định là một khâu đột phá. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ huấn luyện và căn cứ vào tình hình thực tiễn, Quân khu tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đổi mới công tác huấn luyện theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, bảo đảm sát đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn hoạt động. Trong đó, chú trọng huấn luyện cả lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ; cả huấn luyện chiến dịch, chiến đấu, huấn luyện phòng, chống âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình” cùng các kỹ năng khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Đối với lực lượng thường trực, cùng với coi trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, tham mưu - tác chiến, khả năng quản lý, điều hành,… cho đội ngũ cán bộ các cấp, Quân khu tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện phân đội; trong đó, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện binh chủng là quan trọng. Quá trình thực hiện, Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải huấn luyện toàn diện, nhưng tập trung có trọng tâm, trọng điểm, nhất là huấn luyện đêm, tác chiến độc lập, tác chiến hiệp đồng và rèn luyện khả năng cơ động trên các địa hình phức tạp. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, Quân khu tổ chức huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, nhất là trong tổ chức, thực hành phối hợp tác chiến trị an, sát với nhiệm vụ của từng địa phương, cơ sở. Trong huấn luyện lực lượng dự bị động viên, Quân khu chỉ đạo các đơn vị bám sát phương châm “Thiết thực, từng bước vững chắc”; coi trọng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật bộ binh và binh chủng; đẩy mạnh huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phấn đấu hằng năm, toàn Quân khu có 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu; trong đó có 70% trở lên đạt khá và giỏi.

Bên cạnh đó, Quân khu kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập, diễn tập chiến đấu, nhất là diễn tập đối kháng, vòng tổng hợp và diễn tập tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng có phối hợp với khu vực phòng thủ địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, cơ quan quân sự điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh quyết tâm, kế hoạch chiến đấu phù hợp với sự phát triển của tình hình, không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

3. Tăng cường công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Xuất phát từ đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, Quân khu chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng và xác định đó là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. Để nâng cao chất lượng bảo đảm, Quân khu triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp, cả cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; ưu tiên các đơn vị thường trực, cơ động làm nhiệm vụ trên các hướng, địa bàn trọng điểm của Quân khu. Theo đó, trong công tác hậu cần, cùng với bảo đảm thường xuyên, đột xuất và dự trữ theo phân cấp, Quân khu chú trọng xây dựng thế trận hậu cần vững chắc; gắn thế trận hậu cần của các đơn vị chủ lực với thế trận hậu cần của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và hậu cần nhân dân; đồng thời, coi trọng xây dựng hậu cần tại chỗ kết hợp với hậu cần cơ động, hậu cần cấp trên với chủ động khai thác mọi tiềm năng sẵn có của địa phương. Quân khu phấn đấu hằng năm, bảo đảm tự túc 100% nhu cầu rau xanh, từ 80 đến 85% định lượng thịt, 40% định lượng cá; quân số khỏe thường xuyên đạt 98,5%. Hiện nay, Quân khu chủ trương đẩy mạnh đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần các cấp; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, xây dựng cơ bản, nhất là xây dựng các công trình phòng thủ, doanh trại đơn vị đủ quân, hệ thống kho, trạm chiến dịch,… bảo đảm tốt cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong điều kiện mới.

Cùng với đó, Quân khu tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật theo Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), trọng tâm là bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất khác. Trong đó, Quân khu yêu cầu các đơn vị phải nâng cao năng lực quản lý, bảo quản, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhằm bảo đảm đồng bộ, phát huy cao nhất tính năng kỹ - chiến thuật của vũ khí, trang bị hiện có; đồng thời, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại. Quá trình bảo đảm, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phát huy nội lực, kết hợp với tiếp cận, áp dụng công nghệ tiên tiến và phối hợp với các cơ sở công nghiệp địa phương; duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tình hình mới.

Thiếu tướng PHÙNG SĨ TẤN, Phụ trách Tư lệnh Quân khu

______________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, H. 2016, tr. 149.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...