Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 27/11/2017, 15:33 (GMT+7)
Quán triệt quan điểm của Đảng, lực lượng vũ trang Thanh Hóa thực hiện tốt công tác dân vận

Quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác quan trọng này. Qua đó, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa tiến hành công tác dân vận, bên cạnh mặt thuận lợi là cơ bản, cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại. Đáng chú ý là, tình hình thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của đồng bào các dân tộc trên địa bàn Tỉnh. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” và những thiếu sót của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở để kích động, gây mâu thuẫn trong nhân dân. Tình trạng di cư tự do, xuất cảnh và truyền đạo trái pháp luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân trên địa bàn Tỉnh có thời điểm diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định chính trị, xã hội. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác này.

1. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bám sát nội dung, chương trình phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ đến cơ sở, tạo sự chuyển biến mới về công tác dân vận trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, thực hiện quyền công dân; nắm chắc tình hình cơ sở, ngăn chặn kịp thời các vụ việc mới phát sinh, khiếu kiện đông người, kéo dài để ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở. Tăng cường cán bộ, chiến sĩ bám sát cơ sở, phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số không di cư tự do, vượt biên, xuất cảnh trái phép; không nghe những luận điệu xuyên tạc của đối tượng phản động; không buôn bán, vận chuyển chất ma túy, thuốc phiện, mê tín, dị đoan; bài trừ tệ nạn, thực hiện nếp sống văn hóa, v.v.

Lực lượng vũ trang các huyện, thành phố ven biển và 2 đảo thường xuyên làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam, vận động ngư dân thực hiện Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ, Hiệp định hợp tác nghề cá, không buôn lậu, trộm cắp lưới, ngư cụ, không dùng vật liệu nổ khai thác, đánh bắt hải sản, phá hoại ngư trường. Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, làng bản thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, hương ước của làng bản, gương mẫu đi đầu trong lao động, học tập và công tác, thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã đồng tình, ủng hộ, cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh của địa phương; tạo được sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ phát triển sản xuất, v.v.

2. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng cơ sở chính trị địa phương, xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ theo Chỉ thị 36/2005/CT-TTg, ngày 17-10-2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”; Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 30-7-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong tình hình mới. Tích cực tham gia xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đề cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể. Tham mưu cho cấp ủy địa phương về công tác cán bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và công tác phát triển đảng, khắc phục tình trạng bản “trắng” đảng viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với tinh thần đó, từ năm 2012 đến hết quý 3-2017, các địa phương đã bồi dưỡng và kết nạp gần 29 nghìn đảng viên mới. Đồng thời, giúp cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát để công tác này thực hiện có hiệu lực, hiệu quả hơn; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở theo đúng phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý các vụ khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo thẩm quyền, không để dây dưa kéo dài, vượt cấp những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ sở. Với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang Tỉnh tham mưu về việc tập hợp các tổ chức thành viên, nội dung, hình thức hoạt động, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở.

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tích cực, chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể liên quan làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở cơ sở về trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, tự vệ các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện, quản lý, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trên địa bàn và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh ở cơ sở. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội, Công an đảm bảo tốt chất lượng. Tổ chức triển khai nhiệm vụ diễn tập theo kế hoạch đã được phê chuẩn, trong đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, phối hợp thực hiện tốt các cuộc diễn tập chiến đấu trị an của các xã, phường, thị trấn; kết hợp diễn tập với tiến hành công tác dân vận, tranh thủ sự đồng tình, giúp đỡ của nhân dân đối với nhiệm vụ quan trọng này. Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan quân sự địa phương, Trường Quân sự Tỉnh tích cực tham gia tạo nguồn cán bộ cho cơ sở. Đến nay, đã đào tạo được 8 khóa chỉ huy trưởng quân sự xã (phường, thị trấn) với gần 800 đồng chí; phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ các địa phương tham gia công tác dân vận, tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, làng xóm,… gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; tham gia tuần tra bảo vệ các cơ sở kinh tế, chính trị ở địa phương, v.v. Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng vũ trang Tỉnh đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, không để xảy ra “điểm nóng”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tình hình quan hệ đối ngoại được tăng cường, ổn định và phát triển, đồng bào các dân tộc trong Tỉnh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị định của Chính phủ về biên giới đất liền, biển đảo.

4. Chủ động tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ đồng bào các dân tộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vật nuôi, cây trồng, dồn điền, đổi thửa, phát triển cánh đồng mẫu lớn có năng suất cao; tập trung phát triển gia trại, trang trại, làng nghề truyền thống; phát triển kinh tế nhiều thành phần đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Công tác xóa đói giảm nghèo được chú trọng, góp phần làm cho hộ đói nghèo giảm bình quân mỗi năm 3,57%, đời sống vật chất của đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt. Tham gia có hiệu quả đề án của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Thanh Hóa; chiến lược công tác dân tộc của Chính phủ đến năm 2020. Tích cực thực hiện Kế hoạch 18/KH-UBND, ngày 07-3-2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020. Lực lượng vũ trang Tỉnh còn tích cực tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng; chủ động phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác chuẩn bị, sơ tán, kêu gọi các chủ tàu thuyền về vị trí trú ẩn, neo đậu an toàn trong mùa mưa bão, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Các đơn vị tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Từ khi có phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đến nay, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tham gia đóng góp trên 3,9 tỷ đồng, gần 4 nghìn ngày công giúp các địa phương làm đường giao thông liên thôn, xây nhà văn hóa, trạm y tế xã, sân vận động, kênh mương nội đồng,… thể hiện truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, v.v.

Bên cạnh đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội một cách đồng bộ, hiệu quả, được cấp trên đánh giá là một trong những Tỉnh dẫn đầu trong giải quyết chế độ chính sách của cả nước1.

Với những việc làm trên, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa luôn tạo được sự tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh. Đó cũng là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác này, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá ĐỖ VĂN MINH, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
____
_____________

1 - Toàn Tỉnh có 57.450 liệt sĩ, 1.526 Mẹ Việt Nam anh hùng, trên 100 Anh hùng, trên 46.000 thương binh và người hưởng chế độ như thương binh, 15.000 bệnh binh; 14.344 người nhiễm chất độc da cam/điôxin, trên 1.700 lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa. Hằng năm, bình quân toàn Tỉnh xây dựng 155 Nhà Tình nghĩa, Nhà Đồng đội. Tiếp tục giải quyết có hiệu quả công tác chính sách tồn đọng sau chiến tranh, như: quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị giải quyết chế độ cho hơn 225 nghìn đối tượng theo Quyết định 47/QĐ-TTg, Quyết định 290/QĐ-TTg, Quyết định 142/CP và 62/CP, Quyết định 49/QĐ-TTg với số tiền chi trả gần 2 nghìn tỷ đồng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...