Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 17/02/2020, 07:51 (GMT+7)
Quán triệt phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển” trong chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp ở Đảng bộ Quân khu 3

Cùng với các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Quân khu 3 đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp theo chỉ thị, hướng dẫn của trên. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo cơ sở cho việc xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay sau khi có Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị 747-CT/QUTW, ngày 23-7-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, Thường vụ Đảng ủy Quân khu ra Chỉ thị 838-CT/ĐU, ngày 19-8-2019 về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, Cục Chính trị Quân khu ban hành Hướng dẫn 5818/HD-CT, ngày 01-11-2019, trong đó xác định: việc chuẩn bị tiến hành đại hội đảng các cấp phải bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức. Các cấp ủy phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng và mỗi cán bộ, đảng viên trong chuẩn bị và tiến hành đại hội, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu các cấp ủy, trực tiếp là bí thư, phó bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, nhất là những vấn đề mới về nguyên tắc tổ chức, cách thức điều hành đại hội theo đúng Hướng dẫn 2008/HD-CT, ngày 26-10-2019 của Tổng cục Chính trị. Thông qua đó, làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa chính trị to lớn của đại hội đảng các cấp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung cũng như sự trưởng thành, phát triển của cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu nói riêng; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Trung tướng Nguyễn Quang Cường phát biểu tại Hội nghị Đảng ủy Quân khu ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2020

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, tổ chức hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; tập trung giải quyết những hạn chế, khuyết điểm, khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật; đẩy mạnh hoạt động thi đua, tuyên truyền hướng về đại hội đảng các cấp; nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, ngăn chặn, xử lý hiệu quả âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Thường vụ Đảng ủy Quân khu chỉ đạo Đảng bộ Sư đoàn 395, Đảng bộ Lữ đoàn 405 và phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo Đảng bộ Quân sự tỉnh Hải Dương; Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình phối hợp với Thành ủy Thái Bình chỉ đạo Đảng bộ Quân sự thành phố Thái Bình làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội trước cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho từng khối trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu.

Với tinh thần tích cực, chủ động, đề cao trách nhiệm trong công tác chuẩn bị, đến nay, 100% các chi bộ, đảng bộ trong Đảng bộ Quân khu đã hoàn thành tốt các nội dung theo quy định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong quá trình đó, sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu, mà trực tiếp là cấp ủy các cấp được thể hiện rõ trong từng nhiệm vụ cụ thể; vai trò người đứng đầu cấp ủy được khẳng định. Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã phát huy vai trò của cấp ủy và cơ quan chính trị cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy cấp dưới hoàn thiện công tác chuẩn bị, trọng tâm là dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, quy trình công tác chuẩn bị nhân sự đại hội ở từng cấp. Đây là những nội dung trọng tâm, cơ bản, trực tiếp quyết định đến thành công của đại hội.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị, các cấp ủy đã nghiên cứu kỹ và tuân thủ đúng Hướng dẫn 5818/HD-CT của Cục Chính trị Quân khu. Theo đó, phần kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực, thực chất kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đi sâu làm rõ công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và công tác xây dựng Đảng, nhất là kết quả thực hiện các khâu đột phá. Phần phương hướng nhiệm kỳ mới, tập trung quán triệt chủ trương lãnh đạo, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong báo cáo chính trị của cấp ủy cấp trên, bám sát tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, tăng cường công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng báo cáo chính trị thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy dân chủ, đề cao trí tuệ tập thể, đảm bảo chất lượng, sát thực tế, có tính khả thi cao; nội dung khái quát ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện; tránh chung chung, không làm rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm và giải pháp lãnh đạo. Riêng báo cáo kiểm điểm của cấp ủy các cấp, Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Nội dung toàn diện, song tập trung vào: việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu, đổi mới phong cách lãnh đạo; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy các cấp; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; xây dựng kế hoạch, xác định giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đối với công tác nhân sự đại hội, cả việc bầu cấp ủy và đại biểu đi dự đại hội cấp trên được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, phát triển và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; gắn xây dựng cấp ủy với cán bộ chủ trì nhằm phát huy trách nhiệm trong công tác điều hành, quản lý, chỉ huy đơn vị. Cấp ủy viên được đề cử tham gia cấp ủy các cấp khóa mới thực hiện theo đúng Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới những cán bộ không đủ tiêu chuẩn về chính trị; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị. Thường vụ Đảng ủy Quân khu trao đổi, thống nhất với ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy; thường vụ đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố trao đổi, thống nhất với ban thường vụ các huyện ủy để các đồng chí tham gia đảng ủy quân sự các cấp được tái cử như các đồng chí trong Đảng bộ Quân đội. Đồng thời, trực tiếp trao đổi với ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn nghiên cứu cơ cấu đồng chí chính trị viên cấp huyện vào cấp ủy địa phương ở một số địa bàn trọng điểm. Các đồng chí được dự kiến tham gia dự bầu vào đoàn đại biểu tham dự đại hội đảng cấp trên là những đảng viên tiêu biểu, tinh thần tự phê bình và phê bình cao, có khả năng, trí tuệ đại diện cho tổ chức đảng cấp mình đóng góp ý kiến vào các quyết định của đại hội. Thường vụ Đảng ủy Quân khu trực tiếp chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện công tác nhân sự đại hội đảng chặt chẽ, dân chủ, từ cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị.

Để đảm bảo cho đại hội thành công, Đảng ủy Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc đóng góp ý kiến và thảo luận các văn kiện đại hội ở từng cấp. Trong đó, tập trung thảo luận những định hướng lớn, nội dung cơ bản trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp và cấp mình. Riêng đại hội đảng bộ quân sự địa phương (tỉnh, thành phố, thị xã, huyện) thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy địa phương; đồng thời, tiến hành thảo luận cả dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ địa phương và dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Quân khu (đối với đảng bộ quân sự tỉnh, thành phố), dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ quân sự tỉnh, thành phố (đối với đảng bộ quân sự cấp huyện) trong phiên chính thức. Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, trí tuệ của đảng viên trong thảo luận, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; các ý kiến đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau, hạn chế việc thảo luận góp ý câu chữ để đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, đoàn kết và xây dựng. Việc thảo luận báo cáo chính trị cấp trên trực tiếp, tập trung vào những chủ trương, định hướng lớn, các mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp tổ chức thực hiện liên quan trực tiếp đến đảng bộ, chi bộ và cơ quan, đơn vị mình. Với thảo luận báo cáo chính trị cấp mình, đi thẳng vào những nội dung liên quan trực tiếp đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề nổi cộm, giải quyết khâu yếu, mặt yếu, v.v. Các ý kiến phát biểu chuẩn bị kỹ, ngắn, gọn, thể hiện rõ chính kiến, tinh thần tự phê bình và phê bình cao; khuyến khích tranh luận thẳng thắn trước những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề mới, tránh chung chung, dàn trải. Việc tổng hợp ý kiến đóng góp phải có tính khái quát, cụ thể, trung thực, chính xác, không bình luận, nhận xét theo ý kiến chủ quan.

Quán triệt phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, Đảng ủy Quân khu 3 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn tất công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp đúng thời gian, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, nội dung, chương trình đã xác định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua hướng tới đại hội đảng các cấp, gắn với chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-2020), 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2020) và 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02-9 bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Kết quả đại hội sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, tô thắm thêm truyền thống “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Hy sinh - Chiến thắng” của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung tướng NGUYỄN QUANG CƯỜNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:29 - 19/01/2021

EUR27,057.6828,471.21

GBP30,600.2531,878.37

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 24:31 - 19/01/2021

HCMSJC55.85056.400
Hà NộiSJC55.85056.420
Đà NẵngSJC55.85056.420