Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 11/10/2012, 10:50 (GMT+7)
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Học viện Chính trị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên

Nhận thức đúng vị trí, vai trò của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung, giải pháp đã được xác định; trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất, năng lực tương xứng với chức trách, nhiệm vụ được giao là yêu cầu hết sức quan trọng.


Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

 
Để đáp ứng yêu cầu của một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn hàng đầu của Quân đội, Đảng ủy, Ban Giám đốc (BGĐ) Học viện Chính trị xác định phải thường xuyên làm tốt công tác cán bộ; coi đó là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực. Thực hiện chủ trương đó, Học viện đã có nhiều nội dung, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên (CB,GV) một cách toàn diện, cả về trình độ học vấn và năng lực công tác1. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, đội ngũ này luôn thể hiện là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, tâm huyết, gắn bó với nghề sư phạm; tích cực, chủ động, đề cao trách nhiệm trong công tác; có trình độ kiến thức, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chỉ huy, quản lý và tổ chức hoạt động thực tiễn tốt. Tuy nhiên, trước đòi hỏi ngày càng cao của công tác đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến dịch, chiến lược cho Quân đội, đội ngũ CB,GV của Học viện có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Bởi vậy, Đảng ủy, BGĐ Học viện coi việc quán triệt và xây dựng đội ngũ CB,GV theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt đối với công tác xây dựng Đảng; đồng thời, là biện pháp cơ bản để khắc phục bất cập, khuyết điểm, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,GV trước yêu cầu mới.

Trước hết, Thường vụ Đảng ủy Học viện đã quán triệt Nghị quyết nghiêm túc; đi sâu làm rõ vấn đề cấp thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; tạo sự đồng thuận về nhận thức, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ chủ trì và mọi CB,GV trong Học viện. Qua quán triệt, giáo dục, làm cho các đối tượng nhận thức sâu sắc rằng, khâu then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ công tác cán bộ; coi việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư­ t­ưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là vấn đề sống còn của Đảng, của chế độ. Đối với Học viện Chính trị, đội ngũ CB,GV đóng vai trò nòng cốt, quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học; vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,GV là vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, đề cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ CB,GV phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Cùng với công tác giáo dục, quán triệt, Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các cấp phải giữ vững nguyên tắc Đảng trong công tác cán bộ; mọi vấn đề từ việc nhận xét, đánh giá đến đề bạt, bổ nhiệm… CB,GV đều tuân thủ đúng quy trình, các khâu, các bước theo Quy chế đã ban hành; khắc phục mọi biểu hiện chủ quan, giản đơn, cục bộ, thiếu khách quan trong công tác cán bộ. Các cấp ủy cần rà soát thực trạng đội ngũ CB,GV để nắm chất lượng trên thực tế; từ đó, có chủ trương, biện pháp bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ phù hợp. Ngoài ra, phải chú trọng gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) với triển khai Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Học viện về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ 5 năm (2011 - 2015). Theo đó, các cấp ủy phải tập trung rà soát tình hình đội ngũ CB,GV và các khâu, các bước của công tác cán bộ; chấn chỉnh kịp thời những việc làm không đúng, tạo bước chuyển biến tích cực về công tác cán bộ của Học viện. Thường vụ Đảng ủy yêu cầu việc nhận xét, đánh giá cán bộ phải dân chủ, khách quan, toàn diện, đúng thực chất, không chủ quan, phiến diện, một chiều; việc quản lý đội ngũ CB,GV được tiến hành theo đúng nguyên tắc, quy định đã ban hành; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý của cấp ủy với quản lý của các cơ quan chức năng, quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, quản lý ở đơn vị với quản lý ở nơi cư trú... Đặc biệt, Học viện luôn chú trọng quản lý chặt chẽ CB,GV về phát ngôn trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, báo chí, xuất bản, bảo đảm mỗi CB,GV không chỉ là chiến sĩ tiên phong về tư tưởng, lý luận, mà còn là lực lượng tích cực đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc nhận xét, đánh giá CB,GV phải được tiến hành theo phân cấp, lấy hiệu quả công việc và tín nhiệm của quần chúng là vấn đề cơ bản; lấy hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh, nhóm chức vụ làm cơ sở; gắn nhận xét thường xuyên với định kỳ, nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì với tự nhận xét của cán bộ. 

Trong xây dựng đội ngũ CB,GV theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Đảng ủy Học viện đặc biệt coi trọng yếu tố tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bởi lẽ, đây là vấn đề cấp bách nhất mà Nghị quyết đã chỉ ra; nó tồn tại t­ương đối phổ biến ở các cấp, các ngành, trong đó CB,GV của Học viện cũng không phải là ngoại lệ. Biểu hiện rõ nhất của sự suy thoái về t­ư t­ưởng chính trị là: phai nhạt lý tư­­ởng cách mạng, không kiên định con đường XHCN, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, biết sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức sai, quan điểm lệch lạc; không làm tròn chức trách đ­­ược giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng… Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí; bè phái, cục bộ, mất đoàn kết; phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn của dân;… Từ biểu hiện suy thoái chung, Học viện chỉ rõ từng vấn đề cụ thể liên quan đến phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ CB,GV; đồng thời, đề ra biện pháp khắc phục những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến phẩm chất, nhân cách của người thầy và uy tín của Học viện. Để làm được điều đó, Đảng ủy chỉ đạo phải đẩy mạnh kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo kế hoạch đã được xác định; tập trung làm rõ những vấn đề đang nổi lên hiện nay; xác định xem Học viện có tiêu cực trong tuyển sinh đầu vào và phân công học viên ra trường không? nếu có thì ở mức độ nào? trách nhiệm thuộc về ai?... Qua kiểm điểm, cái tốt thì phát huy, cái xấu phải khắc phục ngay; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện trung bình chủ nghĩa, nể nang, né tránh, ngại va chạm... Mặt khác, yêu cầu các cấp phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; duy trì chặt chẽ kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy chế, quy định của Học viện; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những vi phạm thuộc về phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ CB,GV. Cùng với đó, Học viện chỉ đạo các cấp phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho công tác xây dựng đội ngũ CB,GV đạt hiệu quả cao.

 Thực hiện nghiêm túc việc chuẩn hoá đội ngũ CB,GV, nhất là cán bộ chủ trì các phòng, khoa, ban, hệ là một nội dung được Đảng ủy Học viện lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ.Đây là khâu đột phá quan trọng của công tác cán bộ, đòi hỏi phải có bước đi phù hợp với từng đối tượng. Mục tiêu của việc chuẩn hoá là: tập trung kiện toàn số lượng, cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,GV cả về kiến thức lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tác phong công tác; quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư và đạt danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; tích cực bồi dưỡng để đội ngũ chỉ huy, quản lý các cấp có trình độ học vấn, học vị theo yêu cầu chuẩn hoá của từng chức danh. Thực hiện mục tiêu đó, Học viện xác định: đào tạo phải đi trước một bước, đào tạo gắn với sử dụng; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải liên tục, nhất là đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học, bảo đảm cập nhật kiến thức một cách toàn diện, sát với sự phát triển của thực tiễn. Đồng thời, tích cực tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về tin học, ngoại ngữ; cử CB,GV đi thực tế, dự nhiệm; động viên cán bộ tích cực tự nghiên cứu, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Là những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy, quản lý mọi mặt hoạt động của các cơ quan, đơn vị, Học viện yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ trì các phòng, khoa, ban, hệ phải có trách nhiệm rất cao trước Đảng ủy, BGĐ Học viện, cấp ủy cấp mình về kết quả giáo dục - đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Bởi vậy, đội ngũ này phải thật sự chuẩn mực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, phong cách lãnh đạo, chỉ huy. Việc chuẩn hoá đội ngũ cán bộ chủ trì là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn tạo ra những tấm gương để mọi người học tập và noi theo. Đảng ủy chỉ đạo: trước khi bổ nhiệm các chức danh, các cấp phải chủ động làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, phân hướng sử dụng; xác định yêu cầu cụ thể về phẩm chất, năng lực cho từng chức vụ, chuyên ngành; đa dạng hoá các hướng, nguồn, vận dụng linh hoạt các biện pháp tuyển chọn. Các trường hợp đã quy hoạch, nhưng không hội đủ các tiêu chí, uy tín thấp thì không bổ nhiệm. Bên cạnh việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chủ trì, Học viện duy trì tốt công tác thanh tra, dự giảng, theo hướng: BGĐ dự giảng đối với tất cả cán bộ chủ trì các khoa; định kỳ trong từng thời gian kiểm tra các mặt hoạt động của các phòng, khoa, hệ. Thông qua đó, Học viện nắm thực chất kiến thức, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ trì; đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy vai trò của họ trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với những giải pháp trên, Học viện luôn chăm lo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ CB,GV. Bám sát các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội đã ban hành, Học viện luôn quan tâm chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CB,GV và hậu phương, gia đình họ. Bằng nhiều biện pháp tích cực, Đảng ủy, BGĐ Học viện đã tạo điều kiện giải quyết, khắc phục một phần khó khăn về nhà ở, việc làm cho vợ, con cán bộ; quản lý và chăm sóc sức khoẻ, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ CB,GV thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, có chính sách phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa chế độ đãi ngộ bằng vật chất với động viên tinh thần để phát huy hết tài năng, trí tuệ, tâm huyết, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy; từ đó, giúp họ yên tâm phấn đấu, vươn lên trở thành những chuyên gia, giảng viên, cán bộ khoa học giỏi.

Xây dựng đội ngũ CB,GV theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) là vấn đề cơ bản trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Học viện Chính trị. Thực hiện tốt điều đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện.

Trung tướng, TS. NGUYỄN TIẾN QUỐC

Giám đốc Học viện

                  

1 - Hiện nay,  43% CB,GV của Học viện có trình độ sau đại học, trong đó có 37% tiến sĩ, 01 giáo sư và 47 phó giáo sư; 100% CB,GV hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 18% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:36 - 24/01/2020

EUR24960.9826533.06

GBP29534.1430656.9

USD2307523245

Giá vàng

Cập nhật : 10:00 - 22/01/2020

HCMSJC43.30043.750
Hà NộiSJC43.30043.770
Đà NẵngSJC43.30043.770

Thời tiết