Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 16/01/2012, 16:20 (GMT+7)
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, Quân khu 3 xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Quán triệt tinh thần đó, Quân khu 3 đã và đang tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

alt
Thủ trưởng cấp trên kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện của Trung đoàn 50, BCHQS Hải Phòng

Xuất phát từ vị trí chiến lược của địa bàn và trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu lên một bước mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo thuận lợi đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương. Nổi bật là, sự giác ngộ chính trị và trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từng bước được nâng lên. Trận địa tư tưởng và bản chất giai cấp công nhân trong LLVT Quân khu được tăng cường. Các tổ chức đảng từ Quân khu đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Công tác huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được chú trọng đổi mới cả về nội dung và phương pháp, có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung diễn tập ở các cấp, các đối tượng thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng, nhất là diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), tác chiến trị an… Đặc biệt vừa qua (tháng 11-2011), Quân khu đã chủ trì, phối hợp với Quân đoàn 1 và các quân chủng: Hải quân, Phòng không - Không quân và các lực lượng khác, hoàn thành xuất sắc cuộc diễn tập tác chiến trên địa bàn chiến lược ven biển, được Bộ Quốc phòng và chính quyền địa phương đánh giá cao. Các hội thi, hội thao được tổ chức chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ngày càng tiến bộ và thường xuyên được lồng ghép vào các hoạt động của đơn vị. Cùng với đó, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được củng cố; KVPT tỉnh, thành phố được xây dựng theo chiều sâu, ngày càng vững chắc; khả năng phòng thủ SSCĐ trên cả 3 tuyến: biển, đảo, biên giới và nội địa được tăng cường. Quân khu đã có nhiều giải pháp tăng cường phòng thủ tác chiến; phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội và Công an theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, tích cực ngăn ngừa, giải quyết kịp thời các “điểm nóng” trên địa bàn, góp phần quan trọng vào phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế cần được khắc phục kịp thời.

Hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc xây dựng LLVT phải tương xứng với đòi hỏi của yêu cầu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân,… cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, SSCĐ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống”1. Để thực hiện tốt tinh thần đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT vững mạnh; trong đó, chú trọng vào các nội dung cơ bản sau.

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT Quân khu trong tình hình mới. Đây là nhân tố quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Đặc biệt, trong bối cảnh các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, mà trước tiên là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “phi chính trị hóa” quân đội, thì việc tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT Quân khu có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Theo đó, các đơn vị cần tập trung quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 9, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện, phải chủ động, sáng tạo vận dụng nhiều biện pháp đồng bộ, chú trọng xây dựng tổ chức đảng ở đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ SSCĐ, cơ quan các cấp và đơn vị làm kinh tế; trọng điểm là xây dựng các chi bộ đại đội đủ quân có chi ủy, phù hợp với tổ chức biên chế của LLVT Quân khu trong giai đoạn mới. Phấn đấu đến năm 2015, Đảng bộ Quân khu có 95% trở lên tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trong đó, 100% chi bộ đại đội đủ quân có chi ủy đạt trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ tri thức và năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; kiên quyết khắc phục những biểu hiện cơ hội, thực dụng, mơ hồ, mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu nhằm giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng SSCĐ sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn địa bàn Quân khu. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, mà trực tiếp là các chỉ thị, nghị quyết của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới, Quân khu tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đổi mới công tác huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn hoạt động của từng lực lượng, từng đơn vị. Để nâng cao chất lượng huấn luyện cho LLVT, Quân khu chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, tham mưu tác chiến, hành chính quân sự, pháp luật và tổ chức, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở và cán bộ cấp chiến dịch, làm hạt nhân, nòng cốt để huấn luyện cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác huấn luyện cả về nội dung, tổ chức, phương pháp cũng như công tác điều hành, kiểm tra và bảo đảm cho huấn luyện; coi trọng huấn luyện phân đội, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật là then chốt. Các nội dung huấn luyện phải toàn diện, nhưng cần tập trung huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện các lực lượng đặc nhiệm và rèn luyện khả năng cơ động cho bộ đội trong môi trường và địa hình phức tạp. Từ đặc thù của địa bàn (vừa có biển, đảo, biên giới đất liền, rừng núi và vùng đồng bằng rộng lớn, án ngữ toàn bộ phía Đông và Đông Bắc của Tổ quốc) nên Quân khu coi trọng kết hợp giữa huấn luyện cơ bản với huấn luyện ứng dụng; huấn luyện chiến đấu, chiến dịch với diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng và hiệp đồng giữa bộ đội chủ lực với các KVPT địa phương, nhất là các địa phương có biển, đảo để bảo vệ các địa bàn trọng yếu. Phấn đấu hằng năm, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp (có 85% đạt khá, giỏi); 50% trở lên đơn vị trung, lữ đoàn đủ quân đạt đơn vị huấn luyện giỏi. 

Trong huấn luyện, Quân khu coi trọng cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và dự bị động viên; cả huấn luyện chiến đấu, huấn luyện phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu nạn, cứu hộ nhằm bảo đảm cho các lực lượng đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Quân khu chỉ đạo các đơn vị, cơ quan quân sự điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch chiến đấu phù hợp với sự phát triển của tình hình; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao trình độ và khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Ba là, tập trung nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; ưu tiên các đơn vị thường trực, cơ động làm nhiệm vụ trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm, nhất là địa bàn biên giới, biển, đảo. Trong bảo đảm hậu cần, Quân khu chỉ đạo củng cố, xây dựng thế trận hậu cần các đơn vị chủ lực gắn với thế trận hậu cần KVPT tỉnh, thành phố và hậu cần nhân dân ngày càng vững chắc; đồng thời, coi trọng xây dựng lực lượng hậu cần tại chỗ kết hợp với hậu cần cơ động, hậu cần trên cấp với chủ động khai thác mọi tiềm năng sẵn có của địa phương, nhất là địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, nhằm sẵn sàng bảo đảm kịp thời theo các phương án tác chiến và cho các nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần; phát triển các khu tăng gia sản xuất và chăn nuôi tập trung; nâng cao năng lực các trạm chế biến và tiếp phẩm theo hướng tiện lợi, hiệu quả.  Mặt khác, tăng cường công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ bộ đội và vệ sinh phòng dịch, đầu tư nâng cấp các tuyến quân y, nhất là đối với đơn vị mới thành lập và quân y tuyến trung đoàn đủ quân và Sư đoàn 395. Phấn đấu hằng năm, Quân khu bảo đảm từ 90 đến 100% rau xanh; từ 80 đến 85% thịt, cá các loại; quân số khoẻ thường xuyên đạt trên 98,7%, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và SSCĐ thường xuyên của các đơn vị.

Bên cạnh đó, Quân khu tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, xây dựng cơ bản, nhất là xây dựng các công trình chiến đấu trong KVPT, doanh trại các đơn vị đủ quân, kho, trạm chiến dịch và vị trí đứng chân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327. Để nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần theo chiều sâu, vững chắc, các đơn vị cần tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp dự trữ và phương thức huy động các loại vật chất hậu cần, kỹ thuật ở các cấp, các đơn vị; trong đó, chú trọng nghiên cứu phương thức huy động các nguồn lực của nền kinh tế và của địa phương để kịp thời bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn trong điều kiện mới.

Đối với công tác kỹ thuật, Quân khu tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân uỷ Trung ương) về công tác bảo đảm kỹ thuật trong tình hình mới, mà trọng tâm là bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật (VK,TBKT) cho nhiệm vụ SSCĐ và huấn luyện. Trong quá trình bảo đảm, chú trọng phát huy nội lực, tiếp cận và áp dụng công nghệ tiên tiến để chủ động làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, tăng hạn sử dụng đối với VK,TBKT, nhất là những loại đặc chủng, quý, hiếm, nhằm bảo đảm hệ số kỹ thuật theo quy định. Đồng thời, tích cực rà soát các cơ sở công nghiệp lưỡng dụng và phối hợp với các sở, ngành địa phương, tiến hành điều chỉnh, bổ sung và xây dựng kế hoạch động viên phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, từng bước đưa công tác động viên công nghiệp vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu quốc phòng khi địa phương, đất nước có tình huống chiến tranh. Cùng với đó, chỉ đạo duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, giữ tốt, dùng bền VK,TBKT hiện có và vươn lên làm chủ VK,TBKT mới, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng PHẠM QUANG HỢI

Tư lệnh Quân khu

_____________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 234-235.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:53 - 04/03/2021

HCMSJC55.60056.000
Hà NộiSJC55.60056.020
Đà NẵngSJC55.60056.020