Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 18/03/2019, 08:28 (GMT+7)
Quân khu 3 xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 xác định là một nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa quyết định để lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong tình hình mới, công tác này càng phải được coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả.

Địa bàn Quân khu 3 gồm 9 tỉnh, thành phố, với địa hình đa dạng, phong phú, có nhiều tiềm năng, lợi thế; là vùng đất có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Đó là tiền đề quan trọng để Quân khu phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho các địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Song, đây cũng là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch tập trung chống phá. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt, hiệu quả; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, là một nội dung trọng tâm xuyên suốt.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”2; quán triệt Kết luận 37-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020; Kết luận 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020 và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu tại các nhiệm kỳ đại hội và các nghị quyết hằng năm, kế hoạch, hướng dẫn, quy chế, quy định về công tác cán bộ, nhằm thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Quá trình thực hiện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; phát huy trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên (bí thư cấp ủy), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể cấp ủy quyết định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác cán bộ; kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, biểu hiện lệch lạc, tư tưởng cục bộ, địa phương, cá nhân chi phối đến công tác cán bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc quyền; thường xuyên làm tốt việc đánh giá cán bộ, bảo đảm công tâm, khách quan, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tiến hành với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng. Công tác quy hoạch cán bộ được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc theo cơ cấu 3 độ tuổi, có tính kế thừa liên tục, bảo đảm có chất lượng, tính khả thi cao; mạnh dạn đưa cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, hướng phát triển vào nguồn quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy, quản lý, v.v. Đến nay, đội ngũ cán bộ của Quân khu cơ bản đủ về số lượng, chất lượng tốt; khắc phục được tình trạng thiếu cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ phân đội ở các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; số cán bộ có trình độ đại học và sau đại học ngày càng tăng3. Nhiều cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, phương pháp, tác phong công tác, có uy tín đã phát triển, tạo nguồn cán bộ quản lý cho các học viện, nhà trường và cơ quan Bộ Quốc phòng; một số trở thành tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội.

Hiện nay, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu đòi hỏi ngày càng cao để đáp ứng với sự phát triển của tình hình. Mặt khác, những cán bộ đã qua chiến đấu giảm dần sau mỗi năm; số cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản nhưng kinh nghiệm thực tiễn còn ít, năng lực, trách nhiệm của một số cán bộ có mặt còn hạn chế. Để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, cơ quan cán bộ các cấp về xây dựng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là thực hiện các mục tiêu, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về “Lãnh đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Quân khu 3 giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo”,… làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch về công tác cán bộ, đảm bảo sát thực tiễn và tình hình đội ngũ cán bộ của Quân khu.

2. Thực hiện nghiêm quy chế, quy trình trong công tác cán bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp. Đồng thời, phát huy đầy đủ trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cán bộ; kết hợp chặt chẽ công tác quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, quản lý của tổ chức với kiểm tra, giám sát của quần chúng và tự quản lý rèn luyện của từng cán bộ. Chú trọng việc nhận xét, đánh giá cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, công tâm, khách quan; phát huy đầy đủ trách nhiệm của cấp ủy, người chủ trì đơn vị trong nhận xét, đánh giá cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp vi phạm nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ.

3. Tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm tổ chức biên chế lực lượng theo quy định; xây dựng kế hoạch giải quyết số lượng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 5 năm và hằng năm, đảm bảo chặt chẽ, sát với tình hình, nhiệm vụ và thực tiễn đội ngũ cán bộ của lực lượng vũ trang Quân khu. Từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo, tiếp tục điều chỉnh số cán bộ từ nơi dư, chức danh dư (nhất là khối quân sự địa phương) cho nơi thiếu, khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu trong cùng loại cán bộ. Cán bộ hết tuổi phục vụ tại ngũ, cơ bản giải quyết nghỉ hưu; cán bộ năng lực hạn chế, sức khỏe yếu, vi phạm kỷ luật thì xem xét chuyển ra, không chờ hết tuổi phục vụ. Việc kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ phải được xem xét chặt chẽ, đúng đối tượng quy định.

4. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ. Trước hết, nâng cao chất lượng tạo nguồn và tuyển chọn nguồn đào tạo, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, gắn đào tạo với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số; đa dạng hóa loại hình đào tạo tại trường, bồi dưỡng, tập huấn tại chức, nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn, trình độ kiến thức ngoại ngữ, tin học; gắn đào tạo chuyên ngành với giáo dục pháp luật và kiến thức kinh tế - xã hội cho cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân đội trong tình hình mới.

5. Thực hiện có nền nếp việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đầu nhiệm kỳ và rà soát, bổ sung hằng năm. Duy trì các bước xây dựng quy hoạch và điều hành quy hoạch bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, dân chủ, giữ vững đoàn kết, có tính kế thừa và phát triển theo hướng vừa “động” vừa “mở”. Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý với kiện toàn cấp ủy các cấp; chủ động công tác luân chuyển cán bộ; quá trình thực hiện chú trọng luân chuyển, luân phiên cán bộ từ nơi thuận lợi đến nơi khó khăn, giữa cơ quan với đơn vị, chủ lực với địa phương, nhà trường với đơn vị và ngược lại để rèn luyện cán bộ và bồi dưỡng kiến thức toàn diện.

Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy Quân khu chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ theo các quy định hiện hành; trong đó, chú trọng hoàn cảnh đặc thù, gia đình cán bộ khó khăn, cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, v.v. Đồng thời, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang của Quân khu nói chung, đội ngũ cán bộ nói riêng, tạo môi trường thuận lợi để họ phấn đấu, trưởng thành, phát triển, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ các giải pháp trên, đồng thời quán triệt và bám sát các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thiếu tướng BÙI CÔNG CHỨC, Phó Chính ủy Quân khu
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

2 - Sđd, Tập 5, tr. 280.

3 - Hiện nay, 100% cán bộ của Quân khu được đào tạo qua trường; trong đó, 83,1% đào tạo cơ bản, 93,7% có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:13 - 03/06/2020

HCMSJC48.48048.830
Hà NộiSJC48.48048.850
Đà NẵngSJC48.48048.850

Thời tiết