Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Chủ Nhật, 12/11/2017, 10:59 (GMT+7)
Quân khu 2 quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương

Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Quân khu 2 đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đảm bảo cho lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là tiền đề quan trọng để Quân khu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác hậu cần trong những năm tới.

Ngay sau khi Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết 623-NQ/QUTW (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 623), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ. Trên cơ sở chủ trương, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo công tác hậu cần của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu đã xây dựng Kế hoạch 67-KH/ĐU và chỉ đạo Cục Hậu cần Quân khu xây dựng Kế hoạch 847/KH-CHC về công tác hậu cần giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện Nghị quyết 623 sát với nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu, đặc điểm địa bàn, làm cơ sở để cơ quan quân sự các tỉnh, các đơn vị, nhà trường triển khai thực hiện. Theo chỉ đạo của Quân khu, các cơ quan, đơn vị chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về công tác hậu cần; chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của ngành Hậu cần trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, v.v. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, tổ chức thực hiện nghiêm túc, 05 năm qua, Quân khu đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung công tác hậu cần theo lộ trình Nghị quyết 623 xác định. Công tác hậu cần của Quân khu có sự tiến bộ rõ nét; tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ được tăng cường ngày càng vững chắc; bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu hậu cần cho lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 09 tỉnh Tây Bắc, v.v.

Sơ kết 05 năm thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần, tài chính và nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Thực hiện định hướng của Quân ủy Trung ương, Quân khu tập trung bảo đảm tốt nhất về hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất, ưu tiên các địa phương, đơn vị trên tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm, khó khăn, dễ bị chia cắt. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ, nhằm đáp ứng nhiệm vụ của Quân khu trước mắt và lâu dài. Theo đó, cùng với việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện hậu cần tác chiến phù hợp sự phát triển của tình hình và chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm hậu cần cho phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, Quân khu duy trì nghiêm các chế độ hậu cần sẵn sàng chiến đấu; tăng cường huấn luyện, luyện tập, diễn tập hậu cần theo các phương án, kế hoạch đã xác định. Đặc biệt, Quân khu chỉ đạo thực hiện tốt việc cân đối, điều chỉnh lượng vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, đảm bảo đồng bộ, có chiều sâu, phù hợp với điều chỉnh thế bố trí chiến lược của Quân khu, đặc điểm địa bàn và chủ động chuẩn bị đầy đủ vật chất, phương tiện cho phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa. Qua đó, nâng cao một bước năng lực chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng và khả năng bảo đảm của hậu cần các cấp, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hậu cần nhân dân và định hướng của Quân ủy Trung ương trong Nghị quyết 623, Quân khu chỉ đạo ngành Hậu cần và các đơn vị, nhất là bộ chỉ huy quân sự các tỉnh chủ động tham mưu, phối hợp với địa phương đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ, tập trung xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu đã tích cực tham mưu cho các địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng tiềm lực hậu cần tại chỗ, đặc biệt là ở địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới. Đồng thời, chú trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ; xây dựng cơ sở hậu cần tại chỗ, xây dựng lực lượng dự bị động viên hậu cần, phù hợp với thực tế địa bàn. Cùng với đó, Quân khu chủ động khảo sát, lập quy hoạch và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch, huy động các nguồn lực để từng bước đầu tư xây dựng thế trận hậu cần khu vực phòng thủ, trọng tâm là quy hoạch bố trí, xây dựng căn cứ hậu cần Quân khu, căn cứ hậu cần, căn cứ hậu phương khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện. Đến nay, 100% các tỉnh, thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn Quân khu đã kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động của hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ; hoàn thành quy hoạch căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, bước đầu hình thành thế trận hậu cần rộng khắp, liên hoàn giữa các cấp. Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song Quân khu và các địa phương đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình thiết yếu trong căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần; đồng thời, triển khai một số trại tăng gia sản xuất, thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, đạt kết quả tích cực1, v.v.

Diễn tập chỉ huy hậu cần trong tác chiến phòng thủ

Tích cực đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần; coi trọng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội. Đây là mục tiêu xuyên suốt trong công tác hậu cần và là mục tiêu cao nhất, được Quân ủy Trung ương xác định trong Nghị quyết 623. Để đạt được mục tiêu đó, Quân khu tích cực đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, phân cấp tạo nguồn hợp lý cho đơn vị, nhằm tạo sự chủ động cho đơn vị trong bảo đảm, phát huy mặt tích cực của nền kinh tế thị trường, thế mạnh của địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn tại chỗ; kết hợp chặt chẽ bảo đảm với quản lý và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bảo đảm hậu cần, v.v. Nhờ các biện pháp phù hợp, nên mặc dù gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, kinh tế các địa phương chậm phát triển, nguồn khai thác hậu cần tại chỗ hạn chế, nhưng chất lượng, hiệu quả các mặt công tác hậu cần của Quân khu được nâng lên rõ rệt; đời sống của bộ đội được giữ vững ổn định và cải thiện đáng kể. Kết quả nuôi dưỡng bộ đội luôn đạt và vượt quy định cả về định lượng, nhiệt lượng; 100% đơn vị trong Quân khu đạt tiêu chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Đặc biệt, phong trào tăng gia sản xuất của Quân khu có sự phát triển mạnh ở các cấp và chuyển dần theo hướng sản xuất hàng hóa. Mô hình “5 cơ bản” - vườn, ao, chuồng, giàn, trạm chế biến cơ bản - ngày một hoàn thiện, phát triển bền vững. Từ năm 2012 đến nay, Quân khu đã đầu tư gần 30 tỷ đồng nâng cấp 51 mô hình tăng gia sản xuất cấp tiểu đoàn, xây dựng 23 trại chăn nuôi tập trung, 04 trại tăng gia sản xuất trong căn cứ hậu cần cấp tỉnh. Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả kinh tế cao được Quân khu đầu tư xây dựng, nhân rộng, như: mô hình nuôi lợn nái, lợn rừng, gà lai chọi thả đồi; giàn chuyên canh trồng bí xanh cao sản; nuôi trâu, bò ở cấp tiểu đoàn, v.v. Nhờ tăng gia sản xuất phát triển, từ chỗ chỉ tự túc được 55% - 60% nhu cầu thịt, cá (năm 2012), đến nay, hầu hết các đơn vị trong Quân khu tự túc được 100% nhu cầu rau xanh; 75% - 80% nhu cầu thịt, cá (riêng các đơn vị được đầu tư trại chăn nuôi tập trung tự túc được 100% nhu cầu thịt). Trong 05 năm qua, Quân khu đã thu hoạch được trên 4.260 tấn thịt các loại, 1.540 tấn cá, gần 14.400 tấn rau, củ, quả; tổng giá trị tăng gia sản xuất đạt 110,4 tỷ đồng. Qua đó, thiết thực góp phần giữ ổn định, cải thiện đời sống bộ đội và phát triển kinh tế trên địa bàn.

Công tác quân y, doanh trại, xăng dầu, vận tải của Quân khu cũng đạt được kết quả tích cực, hoàn thành chỉ tiêu theo lộ trình thực hiện Nghị quyết 623 và Kế hoạch 847/KH-CHC đề ra. Quân khu chỉ đạo ngành Quân y giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội từ tuyến cơ sở; triển khai một số kỹ thuật mới, hiện đại ở tuyến bệnh viện. Đồng thời, tích cực tham gia khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới2. Trong 05 năm qua, Quân khu không để dịch bệnh lớn xảy ra; quân số khỏe bình quân đạt 99,04%; tỉ lệ mắc một số bệnh thường gặp giảm rõ rệt và thấp dưới mức quy định, v.v. Công tác xây dựng cơ bản được Quân khu chỉ đạo chặt chẽ; qua đó, làm thay đổi cơ bản diện mạo doanh trại của các cơ quan, đơn vị, tạo cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp. Quân khu là một trong những đơn vị sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại cấp tiểu đoàn trở lên và xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng. Đến nay, các đơn vị trong Quân khu đều có doanh trại tương đối khang trang, sạch, đẹp, với trên 93% đơn vị được sử dụng nước sạch; 99,5% đơn vị được sử dụng điện lưới quốc gia; điều kiện sinh hoạt của bộ đội được cải thiện rõ nét. Với nỗ lực, quyết tâm cao, Quân khu đã vượt lên khó khăn, chủ động tạo nguồn, đầu tư nâng cấp hệ thống kho xăng dầu, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cao năng lực vận tải của các cấp, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cao. Kết quả phúc tra 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả", Quân khu đạt loại giỏi. Cùng với đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, Quân khu duy trì nghiêm các nguyên tắc, quy chế, quy định về quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần, tài chính; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các mặt công tác hậu cần, nhất là trong tạo nguồn, đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng xăng dầu, điện, nước. Từ năm 2012 đến nay, Quân khu đã tiết kiệm được hơn 2.500 tấn chất đốt; 6.812.000 KWh điện; 2,3 triệu lít xăng dầu; 89,9 tấn dầu mỡ, với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Hội thi hậu cần nhân dịp xuân mới

Quán triệt sâu sắc mục tiêu của Nghị quyết 623, Quân khu chú trọng kiện toàn tổ chức, biên chế hậu cần các cấp, phù hợp với quy hoạch tổ chức lực lượng của Quân khu. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần “vừa hồng”, “vừa chuyên”; tập trung làm chuyển biến toàn diện công tác xây dựng chính quy, cải cách hành chính trong công tác hậu cần, v.v. Nhờ đó, hoạt động của ngành Hậu cần Quân khu có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào nền nếp, chính quy, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 623 của Quân khu còn một số hạn chế. Cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; chỉ tiêu, biện pháp thực hiện Nghị quyết còn chung chung; sự phối hợp giữa các cơ quan có lúc, có nơi thiếu nhịp nhàng. Chất lượng tham mưu của cơ quan hậu cần một số đơn vị có mặt chưa cao. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nội dung công tác hậu cần chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu đặt ra, v.v. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên đã được Quân khu thẳng thắn chỉ ra trong sơ kết thực hiện Nghị quyết 623 giai đoạn 2013 - 2017 và yêu cầu ngành Hậu cần, các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 623, nâng cao chất lượng công tác hậu cần, đáp ứng nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu, trong thời gian tới, Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường quán triệt, nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo công tác hậu cần của Quân ủy Trung ương, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu. Trên cơ sở đó, nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác hậu cần; đề cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần; chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của ngành Hậu cần, sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong thực hiện. Trước mắt, Quân khu yêu cầu các đơn vị rà soát kế hoạch thực hiện Nghị quyết 623, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, biện pháp thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo, đảm bảo khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, tích cực đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của các đơn vị thuộc quyền; kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, v.v. Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu theo lộ trình thực hiện Nghị quyết 623, Quân khu tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, những khâu yếu, mặt yếu trong công tác hậu cần. Trong đó, trọng tâm là bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ “C”. Tích cực đổi mới toàn diện, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt bảo đảm, nhất là bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội; nâng cao chất lượng mô hình tăng gia sản xuất “5 cơ bản”. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng doanh trại theo hướng cơ bản, chính quy, chất lượng và thẩm mỹ. Phấn đấu xây dựng xong doanh trại các đơn vị chủ lực, ban chỉ huy quân sự cấp huyện, 100% công trình nước sạch, sân, đường nội bộ cấp phân đội. Hoàn thành xây dựng, nâng cấp các cơ sở điều trị, bệnh xá, bệnh viện và hệ thống kho xăng dầu, nhà kho, nhà xe, nhà pháo cấp chiến dịch, chiến thuật, v.v. Cùng với đó, Quân khu tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các địa phương tập trung xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ vững mạnh cả về tiềm lực, thế trận, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Trong đó, chú trọng quy hoạch, đầu tư xây dựng các cơ sở hậu cần chiến dịch, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, hình thành thế trận hậu cần liên hoàn, vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa tại chỗ với cơ động, đáp ứng yêu cầu bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang Quân khu trong mọi tình huống, cả thời bình và thời chiến. Đặc biệt, Quân khu đẩy mạnh kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng ngành Hậu cần Quân khu vững mạnh toàn diện, đủ khả năng làm nòng cốt trong thực hiện công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, v.v.

Những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được là tiền đề để Quân khu 2 tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, đảm bảo cho Quân khu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Thiếu tướng HOÀNG NGỌC DŨNG, Phó Tư lệnh Quân khu
______
_____________

1 - Quân khu đã đầu tư trên 08 tỷ đồng để triển khai trại tăng gia sản xuất trong căn cứ hậu cần của 04 tỉnh.

2 - Quân khu đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 30.000 lượt người dân, với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng; hỗ trợ nâng cấp 07 trạm y tế xã, với số tiền 1,26 tỷ đồng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...