Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 17/06/2019, 08:25 (GMT+7)
Quân khu 2 phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì

Đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu 2 là những người lãnh đạo, chỉ huy, quản lý cao nhất ở các cơ quan, đơn vị; thực sự tiêu biểu cả về phẩm chất, năng lực và uy tín; có vai trò đặc biệt quan trọng và chịu trách nhiệm đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong tình hình mới, cấp ủy các cấp phải hết sức coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và phát huy cao nhất vai trò của đội ngũ này.

Quân khu 2 có vị trí chiến lược trọng yếu, có truyền thống yêu nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Địa bàn Quân khu có 1.373 km đường biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc; địa hình rừng núi, giao thông khó khăn, trình độ dân trí thấp, kinh tế chậm phát triển, thiên tai thường xuyên xảy ra. Lợi dụng những khó khăn đó, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá, tuyên truyền, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả; trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì là một nội dung trọng tâm.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra kíp xe

Thấm nhuần lời Bác dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”2; quán triệt Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch 311/KH-CT của Tổng cục Chính trị về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy Quân khu luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy vai trò, trách nhiệm, sự “nêu gương” của đội ngũ cán bộ nói chung, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Để có đội ngũ cán bộ chủ trì tốt, quá trình thực hiện cấp ủy các cấp trong Đảng bộ luôn giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; mọi nội dung về công tác cán bộ đều do tập thể thường vụ, cấp ủy quyết định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tư tưởng cục bộ, địa phương, cá nhân chi phối đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Nhằm phát huy vai của đội ngũ cán bộ chủ trì, Đảng ủy Quân khu luôn tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ này cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; đặt ra tiêu chuẩn, yêu cầu cao đối với từng chức danh, loại hình cán bộ. Theo đó, cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy đơn vị phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ vững nguyên tắc, tính kỷ luật cao, phương pháp, tác phong công tác khoa học; có trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị, giỏi cấp mình, biết cấp trên, thạo cấp dưới; có đủ tiêu chuẩn, uy tín để được bầu vào cấp ủy cấp mình và tham gia cấp ủy cấp trên; có khả năng quy tụ và thực sự là trung tâm đoàn kết trong đơn vị, nhất là năng lực thực tiễn chỉ huy, quản lý, điều hành huấn luyện, rèn luyện bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cán bộ chủ trì cơ quan phải nắm chắc các loại hình đơn vị, tinh thông nghiệp vụ; có khả năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho lãnh đạo, chỉ huy trên từng lĩnh vực và hướng dẫn, triển khai thực hiện hiệu quả ở đơn vị. Cán bộ chủ trì chuyên môn, kỹ thuật phải có trình độ chuyên sâu, khả năng tiếp thu thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại vào khai thác, quản lý, sử dụng, cải tiến nâng cao chất lượng vũ khí, trang bị hiện có; tiếp cận, khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị mới.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu trong công tác; có năng lực và uy tín trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và điều hành cơ quan, đơn vị thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã ra Chỉ thị 53-CT/ĐU, ngày 16-5-2018 về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu. Quán triệt tinh thần Chỉ thị, cấp ủy các cấp đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì theo từng cương vị, chức trách được giao; đề cao trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Quá trình thực hiện thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, sâu sát đơn vị, cấp dưới; kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, thái độ, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đề cao sự “nêu gương” của đội ngũ cán bộ chủ trì, thật sự tiêu biểu, là hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, cơ hội, thực dụng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ chủ trì luôn nâng cao nhận thức, trách nhiệm trước cấp ủy, cấp trên về kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Đảng ủy Quân khu yêu cầu cán bộ chủ trì các cấp phải luôn nghiêm khắc với bản thân mình, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách; thực hiện nói đi đôi với làm, “xây” đi đôi với “chống”; có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, thực sự là tấm gương sáng cho cấp dưới noi theo. Cán bộ chủ trì các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt; nghiên cứu, nắm vững chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nguyên tắc, quy định, quy trình và các chế độ công tác, phong cách làm việc dân chủ, tôn trọng tập thể, lắng nghe ý kiến của cán bộ, chiến sĩ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, gương mẫu tự phê bình và phê bình; giải quyết tốt các mối quan hệ giữa lãnh đạo tập thể với cá nhân phụ trách, chính ủy, chính trị viên với người chỉ huy, cấp trên với cấp dưới và với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục được chấn chỉnh về tổ chức, lực lượng cho phù hợp; đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ chủ trì nói riêng có sự chuyển giao giữa các thế hệ, đòi hỏi trình độ mọi mặt ngày càng cao. Trong khi đó, khả năng xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh của một số cán bộ chủ trì còn chậm, thiếu linh hoạt, nhạy bén; số cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản nhưng kinh nghiệm thực tiễn còn ít, trách nhiệm có mặt còn hạn chế. Để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ, nhất là Kết luận 37-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020; Kết luận 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020; Nghị quyết 109-NQ/QUTW, ngày 11-02-2019 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết 148-NQ/ĐU, ngày 03-5-2019 của Đảng ủy Quân khu về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân khu, nhất là cấp chiến dịch, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”,… nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, cơ quan cán bộ các cấp về xây dựng đội ngũ cán bộ. Qua đó, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, xây dựng quy hoạch, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, sát thực tiễn từng cương vị, chức danh đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu.

2. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Quá trình xem xét, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ chủ trì phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy trình, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch các vấn đề về công tác cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn công tác kiểm tra, giám sát cán bộ với công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức đảng; kết hợp chặt chẽ công tác quản lý cán bộ với quản lý đảng viên; gắn sự quản lý của tổ chức với việc tự quản lý, rèn luyện của từng cán bộ.

3. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức điều hành thực hiện quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp chặt chẽ, bảo đảm tính kế thừa, sự phát triển liên tục, vững chắc giữa các thế hệ. Chú trọng lựa chọn nguồn quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ có khả năng phát triển, cán bộ là người dân tộc thiểu số; trong đó, coi trọng phẩm chất chính trị và năng lực hoạt động thực tiễn, tích cực phát hiện, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm nguồn sử dụng lâu dài; thực hiện kế hoạch “động” và “mở” để đáp ứng mọi phương án biến động cán bộ. Chủ động sắp xếp đủ số lượng cán bộ chủ trì các cấp theo biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, địa bàn trọng điểm, các tỉnh biên giới.

4. Chú trọng luân chuyển gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; từng bước thực hiện chính sách luân chuyển, luân phiên cán bộ chủ trì công tác từ nơi thuận lợi đến nơi khó khăn để rèn luyện, trải nghiệm thực tiễn. Trong luân chuyển cán bộ chủ trì, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan và công tâm; giữ vững ổn định, không để biến động. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng thu hút sinh viên tốt nghiệp các trường đại học vào phục vụ Quân đội để tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Quân khu.

5. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ chủ trì. Trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng theo chức vụ, cương vị, để có trình độ học vấn tương ứng; có kế hoạch, lộ trình cụ thể để cán bộ chủ trì đi đào tạo dài hạn, giảm dần đào tạo ngắn; kết hợp đào tạo tại trường với bồi dưỡng tại chức, ưu tiên cán bộ chủ trì đã xếp vào quy hoạch, giáo viên các trường quân sự, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ có triển vọng đi đào tạo trước. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm việc đánh giá, nhận xét cán bộ theo Thông tư 54/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về Quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ; đánh giá cán bộ phải cụ thể, toàn diện, khách quan, dân chủ; không phiến diện, nể nang, né tránh, áp đặt ý kiến cá nhân; lấy chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ làm cơ sở để đánh giá, nhận xét cán bộ hằng năm. Quan tâm bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ theo các quy định hiện hành; trong đó, chú trọng hoàn cảnh đặc thù, gia đình cán bộ khó khăn, cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo môi trường thuận lợi để họ phấn đấu, trưởng thành, phát triển, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách đảm nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới.

Thiếu tướng TRỊNH VĂN QUYẾT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

2 - Sđd, Tập 5, tr. 280.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:38 - 20/02/2020

HCMSJC44.65045.000
Hà NộiSJC44.65045.020
Đà NẵngSJC44.65045.020

Thời tiết