Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Sáu, 16/06/2017, 07:41 (GMT+7)
Quân đoàn 1 xây dựng tổ chức cơ sở đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đại hội XII của Đảng xác định: “Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”1. Quán triệt tinh thần đó, Đảng bộ Quân đoàn 1 luôn coi trọng xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quân đoàn 1 là đơn vị chủ lực, cơ động, dự bị chiến lược của Quân đội. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, Đảng ủy Quân đoàn xác định phải tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhận rõ tính đặc thù về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Đơn vị, những năm qua, Đảng ủy Quân đoàn đã đề ra nhiều giải pháp xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; trong đó, tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Trước hết, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ. Đây là khâu trung tâm của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Vì thế, Đảng ủy Quân đoàn đã chỉ đạo cấp ủy các cấp phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Nghị quyết 47-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới”; trọng tâm là thực hiện mục tiêu “4 tốt”2 trong chi bộ và đổi mới việc ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết bảo đảm tính khả thi cao. Trước mỗi buổi sinh hoạt, ban thường vụ đảng ủy (bí thư, phó bí thư) đã làm tốt công tác chuẩn bị, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để bổ sung vào phương hướng lãnh đạo; thực hiện nghiêm quy trình trong sinh hoạt đảng; coi trọng nâng cao chất lượng ra nghị quyết, đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt. Nghị quyết của cấp ủy, chi bộ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu giải quyết khâu yếu, mặt yếu, không dàn trải. Nguyên tắc tập trung dân chủ, được cấp ủy các cấp thể chế hóa bằng quy chế lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động toàn khóa và từng năm trên các mặt công tác. Trong đó, xác định rõ nội dung, phạm vi lãnh đạo, các chế độ, nền nếp hoạt động, thẩm quyền quyết định của từng cấp, trên từng lĩnh vực công tác và được thực hiện nghiêm ở tất cả các khâu, các bước của quy trình lãnh đạo. Nhờ đó, hiệu lực của tập thể lãnh đạo được phát huy, vai trò của người chỉ huy được xác định rõ; giải quyết tốt mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với phân công cá nhân phụ trách, nhất là giữa cấp ủy (ban thường vụ) với người chỉ huy; xây dựng tốt mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, mọi chủ trương lãnh đạo được quán triệt, triển khai thực hiện triệt để, kịp thời, hiệu quả; khắc phục được tình trạng lãnh đạo chung chung hoặc sa vào công việc của chính quyền và biểu hiện độc đoán trong điều hành, tổ chức thực hiện. Việc phân công cấp ủy viên phụ trách từng nội dung, mặt công tác hợp lý, phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm của từng đồng chí trong xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Thứ hai, thường xuyên bổ sung, kiện toàn cấp ủy; gắn xây dựng cấp ủy, chi bộ với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì vững mạnh. Do tính chất, yêu cầu nhiệm vụ nên một số cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị luôn thay đổi; các đồng chí bí thư, cấp ủy viên đều trưởng thành trong thời bình, chưa trải qua chiến đấu; riêng ở khối cơ quan, hầu hết là kiêm nhiệm, phần đông không chuyên sâu về nghiệp vụ công tác đảng và ít có kinh nghiệm làm bí thư, v.v. Từ đặc điểm đó, Đảng ủy đã coi trọng chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ bí thư, cấp ủy viên các cấp thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cũng như năng lực tổ chức thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiện toàn cấp ủy theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, có số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý, chất lượng tốt, đảm bảo tính liên tục, kế thừa giữa các thế hệ. Hằng năm, Đảng ủy Quân đoàn thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì; gắn bồi dưỡng cán bộ chủ trì với cấp ủy viên, thông qua tập huấn, hội thi bí thư chi bộ giỏi. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề thiết thực, như: công tác xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, công tác cán bộ, đảng viên; năng lực tổ chức thực tiễn và phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị; xây dựng phong cách lãnh đạo tập thể, phương pháp làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát thực tế. Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy phải kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy trong sạch, vững mạnh với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì vững mạnh; xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế công tác cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể và vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong tiến hành công tác cán bộ, các cấp luôn giữ vững nguyên tắc, thực hiện tốt các khâu, các bước trong nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đúng thẩm quyền, đúng quy chế dân chủ của Đảng ủy.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; kết hợp nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ đảng viên với đội ngũ cán bộ. Đây là giải pháp rất quan trọng, nhằm giữ vững vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đồng thời, chủ động ngăn ngừa mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là những tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường và sự chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội. Cấp ủy các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện và tạo mọi điều kiện để cán bộ, đảng viên giữ vững vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc quản lý cán bộ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ, toàn diện, cả về số lượng và chất lượng, cả nơi công tác và nơi cư trú, khi ở đơn vị cũng như khi đi công tác; cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, các mối quan hệ xã hội, năng lực công tác và tư tưởng. Cùng với đó, Đảng bộ còn thực hiện tốt việc chăm lo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, như: luân chuyển cán bộ, cử đi học tại các trường, bồi dưỡng tại chức, v.v. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết của chi bộ, đảng bộ; nhất là trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lấy kết quả công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) làm thước đo để đánh giá chất lượng và phân loại đảng viên, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ hằng năm. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được cấp ủy các cấp quan tâm đúng mức. Năm 2016, toàn Đảng bộ đã kết nạp 731 đảng viên mới, đáp ứng yêu cầu tỷ lệ lãnh đạo và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc kết hợp giữa giáo dục, rèn luyện của tổ chức đảng với sự tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên được kết hợp hài hòa, góp phần làm chuyển biến số đảng viên trung bình và số chi bộ yếu, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phân tích chất lượng hằng năm, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 85% trở lên; tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 54,72% trở lên.

Thứ tư, duy trì nghiêm nền nếp công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện quan điểm: “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, bảo đảm sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung kiểm tra, giám sát phải toàn diện, song chú trọng vào những công tác trọng tâm, vấn đề nổi cộm, khâu yếu, mặt yếu của đảng bộ, chi bộ, đơn vị; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; việc chấp hành chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, v.v. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát các chi bộ, cán bộ chủ trì, đảng viên về chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội, nhất là quy định về những điều đảng viên không được làm và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,... thông qua việc chấp hành nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác. Đối tượng kiểm tra là tất cả các tổ chức và cá nhân, trọng tâm là những tổ chức đảng chưa đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ thấp, vi phạm tư cách. Trong tiến hành, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp luôn quán triệt, thực hiện nghiêm yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và kết hợp nhiều hình thức, như: khơi dậy tính tích cực, tự giác của đảng viên, tinh thần góp ý xây dựng đảng của quần chúng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong kiểm tra, giám sát, v.v. Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 739 đảng viên, 42 tổ chức đảng; giám sát theo chuyên đề 65 tổ chức đảng và 879 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện và xử lý, chấn chỉnh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đề ra những giải pháp ngăn chặn, khắc phục triệt để khuyết điểm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng và kịp thời chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Việc tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ.

Nhiệm vụ xây dựng Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao đối với công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đoàn. Vì thế, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đoàn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng ĐỖ VĂN THIỆN, Chính ủy Quân đoàn
____
_______________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 204.

2 - Trách nhiệm tốt; chất lượng sinh hoạt tốt; tự phê bình và phê bình tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...