Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Sáu, 22/09/2017, 10:16 (GMT+7)
Quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh nói chung, trên các địa bàn chiến lược nói riêng được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm này của Đảng có ý nghĩa quan trọng trong tình hình hiện nay.

Trên cơ sở kế thừa quan điểm chỉ đạo ở các kỳ đại hội trước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX, XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đại hội XII tiếp tục khẳng định: “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Khắc phục triệt để những sơ hở, thiếu sót trong việc kết hợp kinh tế và quốc phòng, an ninh tại các địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược”1. Đây là quan điểm cơ bản của Đảng thể hiện sâu sắc vấn đề có tính nguyên tắc về mối quan hệ biện chứng trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thực tiễn, kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược đã, đang đạt hiệu quả thiết thực, trở thành điều kiện tiên quyết bảo đảm huy động tổng hợp mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế,… để xây dựng, phát triển từng khu vực, địa bàn và đất nước nhanh, bền vững.

Thực ra, quan điểm trên không hoàn toàn mới, mà đã được Đảng ta nêu trong các kỳ đại hội trước. Việc Đại hội XII tiếp tục khẳng định là xuất phát từ tình hình và yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, cũng như tính cấp thiết của việc kết hợp giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, nhất là trên các địa bàn chiến lược. Nhưng nói như vậy không có nghĩa quan điểm trên của Đảng không có gì mới. Trái lại, điểm mới mấu chốt là thể hiện tư tưởng nhất quán, sự nhạy bén, sáng tạo của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Một điểm mới nữa được thể hiện ngay trong nội hàm quan điểm; tức là Đảng ta đề cập tổng quát, toàn diện, sâu sắc hơn và xác định rõ đó là sự kết hợp cần thiết, xuyên suốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta. Như vậy, nội hàm của quan điểm mà Đảng ta đưa ra được hiểu là toàn bộ sự kết hợp của các yếu tố cả về tự nhiên, lịch sử, xã hội cũng như chính trị, kinh tế,… với quốc phòng - an ninh có liên quan đến sự ổn định trên từng khu vực, địa bàn, trong đó có các địa bàn chiến lược. Điều đó cho thấy sự biến chuyển mau lẹ, phức tạp, khó lường của tình hình, cùng sự đan xen, hòa quyện các yếu tố, cả chủ quan, khách quan, trong nước và quốc tế tác động tới nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, thể hiện tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược và khả năng vận dụng sáng tạo của Đảng, nhằm tạo ra một trong những động lực có tính nền tảng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, ngày càng hiện đại. Không những thế, quan điểm của Đảng còn là phương hướng để các cấp, ngành, lĩnh vực, địa phương thực hiện tốt việc kết hợp này, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc từng khu vực, địa bàn và cả nước.

Trong những năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo. Nhờ đó, ở hầu hết các địa bàn chiến lược, chính trị - xã hội ổn định, kinh tế có bước phát triển khá, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh được tăng cường, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, hiện tại, nơi đây vẫn là địa bàn còn nhiều khó khăn, hạn chế so với các vùng, miền khác của cả nước, nhất là hệ thống chính trị cơ sở ở một số nơi chưa vững chắc, kinh tế phát triển chậm, quốc phòng, an ninh có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Ở một số địa bàn còn tồn đọng những bức xúc trong nhân dân mà chưa được giải quyết một cách thấu đáo, như: vấn đề đất đai, đói nghèo, đạo giáo, lòng tin, chính sách xã hội, v.v. Trong khi đó, khu vực này đã, đang tồn tại nhiều nguy cơ có thể gây mất ổn định; là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch cả ở trong nước và từ nước ngoài. Vì thế, quan điểm kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh nói chung, trên các địa bàn chiến lược nói riêng phải tiếp tục được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; trong đó, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

1. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa bàn chiến lược. Về cơ bản, việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh thường lấy mục tiêu kinh tế làm trung tâm để từ đó tăng cường các mặt cho quốc phòng. Tuy nhiên, do tính đặc thù của các địa bàn chiến lược - nơi rất nhạy cảm về quốc phòng - an ninh, nên trong sự kết hợp này phải hết sức linh hoạt, thậm chí ở một số địa bàn phải lấy mục tiêu tăng cường quốc phòng - an ninh làm chủ yếu. Vì thế, kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược, muốn có hiệu quả, phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa bàn, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Theo đó, việc kết hợp ở các địa bàn này cần căn cứ vào yêu cầu của quốc phòng - an ninh để xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, nhằm tăng cường quốc phòng - an ninh nhưng không coi nhẹ mục tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, việc kết hợp giữa các ngành, nghề phải bảo đảm tính lưỡng dụng cao để vừa tham gia xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân, vừa tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng lực lượng, thế trận quốc phòng - an ninh và phát triển công nghiệp quốc phòng ở địa bàn chiến lược.

Cùng với đó, trong triển khai kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược, phải hướng tới tăng cường các nguồn tiềm lực phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trước hết là sự vững mạnh về chính trị, tăng cường dự trữ cơ sở vật chất để sẵn sàng huy động cho các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đồng thời, tạo điều kiện mở rộng hợp tác quốc tế về kinh tế và phát triển công nghiệp quốc phòng cho từng địa bàn. Thông qua sự kết hợp này, sẽ tạo ra những điều kiện cần thiết để xây dựng và phát triển lực lượng quốc phòng - lực lượng của nền quốc phòng toàn dân - bằng các chiến lược, kế hoạch kinh tế, nhằm điều chỉnh, bố trí lại dân cư, nhất là đối với địa bàn chưa có dân hoặc mật độ dân cư thưa thớt. Tiếp tục chú trọng phát triển các khu kinh tế - quốc phòng cả về bề rộng và chiều sâu, ở những vùng đặc biệt khó khăn, nhằm không chỉ thu hút lao động, tạo việc làm cho người dân, mà còn thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, các công trình quốc phòng, thành phần của khu vực phòng thủ,… để hình thành thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc.

Bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 giúp khu dân cư Trình Tường, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) làm đường giao thông. 
(Ảnh: nhandan.com.vn)

2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh phải hướng vào mục tiêu cụ thể mang tính cấp thiết và mục tiêu tổng quát mang tầm chiến lược, cơ bản, lâu dài của địa bàn chiến lược. Đặc điểm nổi bật của địa bàn chiến lược là nơi có giá trị đặc biệt về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, nhưng cũng là nơi tồn tại nhiều nguy cơ có thể gây mất ổn định cho đất nước. Vì vậy, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ở địa bàn chiến lược, cần hướng vào mục tiêu cụ thể, có ý nghĩa thiết thực là giải quyết tốt những vấn đề đang đặt ra, khắc phục những thiếu sót, yếu kém tồn tại lâu nay, tạo điều kiện để các địa bàn này phát triển bền vững. Để làm được điều đó, trước hết, phải trên cơ sở kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh để đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là năng lực cụ thể hóa, đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, cùng các biểu hiện mất dân chủ, xa dân của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phải hướng tới an dân để xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố lòng tin, sự đồng thuận của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Các cấp, ngành, lực lượng và địa phương phải tập trung giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân, nhất là mâu thuẫn về lợi ích kinh tế và những vấn đề còn nan giải ở các địa bàn chiến lược, đặc biệt là vấn đề nâng cao dân trí, vướng mắc về đất đai, xóa đói giảm nghèo và chênh lệch mức sống giữa các vùng. Bên cạnh đó, phải chủ động tham gia chấn hưng văn hóa, tôn giáo trên tinh thần tôn trọng tự do, tín ngưỡng tôn giáo trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật; đồng thời, kiên quyết loại bỏ các tôn giáo có dụng ý xấu, xâm hại tự do, tín ngưỡng của nhân dân, trái với thuần phong mỹ tục và đi ngược lại các quan điểm của Đảng và Nhà nước. Thông qua các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phải hướng cho đồng bào các dân tộc ở địa bàn chiến lược thấy rõ chủ trương đúng đắn, chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta; trên cơ sơ đó, tích cực đấu tranh với các luận điệu phản động, xuyên tạc, góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch. Cùng với đó, việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh cần hướng tới mục tiêu tổng quát, mang tầm chiến lược, có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với các địa bàn chiến lược, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Hoàn thiện cơ chế liên kết vùng để nâng cao hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh ở các địa bàn chiến lược. Địa bàn chiến lược là một vùng lãnh thổ có tính đặc thù, gồm nhiều tỉnh nhưng không có cơ cấu tổ chức hành chính chung, nên việc phối hợp hoạt động của các địa phương trên địa bàn chiến lược gặp khó khăn. Do vậy, để thống nhất và tạo sức mạnh chung của cả vùng, cần có cơ chế hợp lý nhằm liên kết hoạt động của các tỉnh trong một chỉnh thể thống nhất của địa bàn chiến lược. Những năm gần đây, ngoài cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu chung, Đảng, Nhà nước ta đã tổ chức ra ban chỉ đạo ở các địa bàn chiến lược. Theo đó, cơ chế chung liên kết vùng ở các địa bàn chiến lược là: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, điều hành, ban chỉ đạo ở các địa bàn chiến lược, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố), cơ quan Quân sự, Công an,… làm tham mưu và tổ chức thực hiện thống nhất theo chức năng nhiệm vụ, bảo đảm kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh có hiệu quả ở từng địa phương và cả địa bàn.

Trong cơ chế này, Đảng, Nhà nước phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chặt chẽ quan điểm kết hợp nêu trên; trong đó, phải dành sự ưu tiên và có chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của địa bàn chiến lược, thậm chí phải có các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh ở các địa bàn quan trọng này. Đối với ban chỉ đạo ở các địa bàn chiến lược, cần nâng cao khả năng nắm bắt tình hình, năng lực làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước ở tầm nhìn chiến lược trong khuôn khổ một địa bàn chiến lược. Đồng thời, chủ động xây dựng cơ chế phối hợp, kết hợp hoạt động giữa các tỉnh trong địa bàn, tạo sự thống nhất chung cho cả vùng chiến lược. Các tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và cơ quan, ban, ngành của các địa phương thuộc địa bàn chiến lược, cần chủ động tham mưu đề xuất các vấn đề chủ yếu về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh với tầm nhìn tổng thể về sự phát triển chung của cả địa bàn. Ngoài ra, cần coi trọng việc phối hợp giữa lực lượng các bộ, ngành đứng chân trên địa bàn chiến lược, nhất là lực lượng của các ngành kinh tế và quốc phòng - an ninh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Trung tướng, PGS, TS. TRẦN THÁI BÌNH
_____________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H.2016, tr. 149.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...