Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 21/07/2016, 07:39 (GMT+7)
Quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm hệ thống quan điểm, tư tưởng, phương châm chỉ đạo xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Nghị quyết Đại hội XII nhấn mạnh: “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Đây là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quán triệt và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Xuất phát từ tình hình thế giới, khu vực và thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có sự phát triển với nhiều nội dung mới, sâu sắc và toàn diện. Nội hàm cốt lõi của bảo vệ Tổ quốc là: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc gắn chặt với bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Điều này không chỉ thể hiện tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh quốc tế và trong nước có những thay đổi nhanh chóng, đan xen cả thời cơ và thách thức, mà còn biểu thị rõ quyết tâm của Đảng ta xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”1. Đó là cơ sở định hướng để các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Trong mục tiêu trọng yếu, Đảng ta cũng thể hiện nhiều quan điểm mới: “tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh”, “bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ nền văn hóa dân tộc”. Nội dung quan điểm có sự phát triển so với các kỳ đại hội trước, thể hiện sâu sắc tư duy phát triển của Đảng ở tầm chiến lược đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nếu ở Đại hội XI, quan điểm của Đảng mới chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia thì tại Đại hội XII, trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu, rộng; sự giao thoa, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc ngày càng nhiều; sự phát triển của hệ thống thông tin, nhất là in-tơ-nét làm cho cộng đồng các quốc gia xích lại gần nhau hơn, thì sự xâm lăng văn hóa theo đó cũng ngày càng lớn. Bởi vậy, quan điểm của Đảng là bảo vệ Tổ quốc phải toàn diện, trong đó có bảo vệ nền văn hóa Việt Nam - nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bởi lẽ, văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Điểm mới nữa là, tại Đại hội XII, Đảng ta có tầm nhìn sâu, rộng hơn về không gian và thời gian bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh thế giới, khu vực, nhất là Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp mới rất khó đoán định, không thể giải quyết thỏa đáng những tranh chấp trong một sớm, một chiều, nên Đảng ta xác định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng”2. Theo đó, các cấp, các ngành, các lực lượng, nhất là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cần chủ động xác định giải pháp triển khai thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng. Trên cơ sở nhiệm vụ tổng quát, Đại hội XII xác định rõ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cũng như nhiệm vụ cụ thể của mỗi lực lượng đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh: “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”3. Nhiệm vụ này đã được các kỳ đại hội trước đề cập đến, nhưng chưa thật rõ như Đại hội XII của Đảng - “là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”.

Trước sự phát triển của khoa học công nghệ, các loại hình chiến tranh: truyền thống và phi truyền thống; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, Đảng ta chủ trương: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”4. Trong khi các thế lực tập trung đấu tranh đòi “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thì quan điểm của Đảng chú trọng xây dựng Quân đội và Công an “vững mạnh về chính trị”, “tuyệt tối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân” là yếu tố tiên quyết để Quân đội và Công an luôn là lực lượng tin cậy, công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cùng với đó, “Tích cực, chủ động chuẩn bị lực lượng đủ mạnh và các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống”5. Quan điểm xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thể hiện rõ tính định hướng chiến lược của Đảng ta về nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, nhằm đảm bảo cho lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh luôn chủ động trước mọi tình huống, không để Tổ quốc bị bất ngờ.

Đại hội XII, Đảng ta khẳng định tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh là phải tập trung mọi nguồn lực của cả hệ thống chính trị xây dựng “thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc”. Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân”6. Để làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, quan điểm mới của Đảng chỉ rõ: “Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng”. Đặc biệt, tại Đại hội này, Đảng ta có quan điểm: “Giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”. Đây là một chủ trương đúng, phù hợp với xu thế thời đại và cộng đồng quốc tế. Đồng thời, làm thất bại mọi chiêu bài của các thế lực thù địch hòng lợi dụng lòng yêu nước, kích động các tầng lớp nhân dân đi ngược lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Cùng với việc thể hiện nhất quán quan điểm “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội”, Đảng ta nhấn mạnh phải “Khắc phục triệt để những sơ hở, thiếu sót trong việc kết hợp kinh tế và quốc phòng, an ninh tại các địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược”; “Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra đột biến”. Đây vừa là quan điểm mới, vừa là định hướng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, quan điểm của Đảng là “Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, lực lượng vũ trang làm nòng cốt”. Đồng thời định hướng rõ: “Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”7. Quan điểm mới của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc là phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước; bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng về nguồn lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá, PGS, TS. TRẦN NAM CHUÂN

_____________         

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 147 - 148.

2 - Sđd, tr. 78 - 79.

3 - Sđd, tr. 148.

4 - Sđd, tr. 149.

5 - Sđd, tr. 150.

6 - Sđd, tr. 149

7 - Sđd, tr. 158-159.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:59 - 15/07/2020

HCMSJC50.30050.670
Hà NộiSJC50.30050.690
Đà NẵngSJC50.30050.690

Thời tiết