Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 08/11/2012, 11:43 (GMT+7)
Quân chủng Hải quân chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu, quyết định để xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

alt
Giờ học của học viên Học viện Hải quân (nguồn: qdnd.vn)

Là một bộ phận hợp thành của Quân đội, Hải quân nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là phối hợp cùng với các lực lượng khác làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Trong giai đoạn mới, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân là một trong những lực lượng được tập trung xây dựng tiến ngay vào hiện đại. Đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm rất nặng nề đối với toàn Quân chủng. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng nhận thấy, để xây dựng Quân chủng hiện đại phải bảo đảm hai yếu tố: con người và vũ khí trang bị; trong đó, con người mà nòng cốt là đội ngũ cán bộ các cấp giữ vai trò quyết định. Mục tiêu đặt ra là phải tập trung tạo bước chuyển biến mạnh, toàn diện và vững chắc cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; có kiến thức toàn diện, năng lực, trình độ quân sự hiện đại; phương pháp, tác phong công tác chính quy, khoa học; có sức khỏe và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nói đi đôi với làm, nhận thức gắn với hành động, luôn gương mẫu đi đầu, có uy tín và sức lôi cuốn cao trước tập thể...; hình thành và phát triển được đội ngũ cán bộ Hải quân hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân chủng, Quân đội trong mọi tình huống. Quá trình tổ chức thực hiện mục tiêu đó đòi hỏi phải phát huy cao độ vai trò của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng trong công tác cán bộ; bảo đảm tính đồng bộ, kịp thời, theo lộ trình chặt chẽ, phù hợp.

Trước hết, Đảng ủy Quân chủng (ĐUQC) tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh. Do đặc điểm các đơn vị thuộc Quân chủng đóng quân và hoạt động trên địa bàn rộng, hầu hết ở các vùng ven biển, đảo và quần đảo, nơi có nhiều diễn biến phức tạp; thời tiết môi trường biển khắc nghiệt, đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều khó khăn, nên đã tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm, nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp. Nhận thức rõ thực trạng này, ĐUQC đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp về truyền thống vẻ vang, trọng trách nặng nề nhưng vinh dự lớn lao của Quân chủng trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân; những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ khi Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại; tình hình và yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn mới... Qua đó, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu cho đội ngũ cán bộ, bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh luôn vững vàng, kiên định, có năng lực tư duy, khả năng quyết đoán, chỉ huy xử lý nhanh nhạy, chính xác các tình huống. ĐUQC coi trọng việc thông qua quá trình tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và nhất là trong quá trình hoạt động trên các vùng biển, đảo... để bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chỉ huy, năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ trong Quân chủng, nhất là cán bộ cơ sở được tôi luyện, thử thách, có bản lĩnh vững vàng, nắm vững đối sách, tỉnh táo, khôn khéo, xử lý linh hoạt các tình huống, không để xảy ra xung đột, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Qua thực tiễn triển khai kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong Đảng bộ, với nhận thức đây là một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, ĐUQC và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc đánh giá sâu sắc về những kết quả đạt được trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, đề ra những biện pháp quyết liệt nhằm khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ Hải quân hiện đại.

Thứ hai, trên cơ sở lộ trình công tác cán bộ đã được xác định, ĐUQC luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch, quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ, lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực tốt đưa vào nguồn để bồi dưỡng, thử thách, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ của Quân chủng có tính kế thừa và phát triển liên tục, vững chắc. Trong quy hoạch cán bộ, ĐUQC thực hiện tốt nguyên tắc, quy trình; mạnh dạn bổ sung nhiều cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực vào quy hoạch nguồn để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng phù hợp; khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ chủ trì khi có biến động. Chỉ đạo các cấp làm tốt việc rà soát, nắm chắc, đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ; bổ nhiệm cán bộ chủ trì sát với quy hoạch, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ của Quân chủng phát triển một cách đồng bộ, vững chắc. Trước sự biến động về tổ chức biên chế, yêu cầu phát triển lực lượng, ĐUQC kịp thời đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để giải quyết số lượng cán bộ gắn với điều chỉnh cơ cấu, kiện toàn cán bộ cho các đơn vị, ưu tiên đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu, đơn vị mới thành lập, hiện đại; thường xuyên làm tốt công tác quản lý cán bộ; gắn quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, quản lý ở đơn vị với ở nơi cơ trú. Đồng thời, chủ động đề nghị bổ sung cán bộ có chất lượng cao và kéo dài thời hạn tại ngũ đối với những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác và chiến đấu; luân chuyển, điều chỉnh cân đối cơ cấu cán bộ vùng, miền, nhất là cán bộ trẻ mới ra trường; tuyển chọn đưa vào đội ngũ cán bộ đối với các chuyên ngành đơn vị còn thiếu hoặc Quân chủng, Quân đội chưa đào tạo được; bảo đảm có cả tuần tự và có cả đột biến trong tạo nguồn. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ được tiến hành nghiêm túc, khách quan, toàn diện, đúng người, đúng việc; gắn nhận xét của cấp ủy với của cán bộ chủ trì, đánh giá của tập thể với tự nhận xét của cá nhân, kiểm điểm kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ với đánh giá chất lượng đảng viên... Qua đó, góp phần bảo đảm cho việc quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ được chính xác, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị.

Thứ ba, để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ, ĐUQC đã thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ. Yêu cầu xây dựng Quân chủng hiện đại đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ chất lượng cao, có sức khỏe, trình độ, năng lực làm chủ  vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, chỉ huy thực hành tác chiến hiện đại. Nhận thức rõ điều đó, ĐUQC đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ; gắn đào tạo trong nước với gửi đi đào tạo ở nước ngoài; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức đào tạo đáp ứng sự phát triển trong tình hình mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải bám sát nhiệm vụ của Quân chủng, tập trung tạo nguồn cán bộ cho các ngành “đặc thù”, các lực lượng mới; chủ động lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, sức khỏe tốt đưa đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài và liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài Quân đội, nhằm tạo nguồn cán bộ có trình độ cao cho việc phát triển lực lượng mới, hiện đại; nhất là việc phối hợp với Học viện Kỹ thuật Quân sự làm tốt việc bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho cán bộ. Từ thực tế hoạt động đối ngoại quân sự của Quân chủng Hải quân cho thấy, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ còn hạn chế. Để khắc phục tình trạng này, ĐUQC đã ra Nghị quyết chuyên đề về “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ trong Quân chủng giai đoạn 2010 - 2015”. Theo đó, đối với giáo viên ở các học viện, nhà trường, 100% sử dụng ít nhất được một ngoại ngữ, nếu là tiếng Anh phải đạt trình độ TOEIC 500 điểm hoặc tiếng Nga có trình độ tương đương trở lên. Với học viên đào tạo cấp chiến thuật - chiến dịch và cấp phân đội, 100% đạt tiếng Anh trình độ TOEIC 450 điểm hoặc tiếng Nga có trình độ tương đương trở lên; trong đó có 50% và 30% tiếng Anh trình độ TOEIC 500 điểm hoặc tiếng Nga có trình độ tương đương trở lên. Với sĩ quan chỉ huy tàu, phải sử dụng thành thạo các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành điều khiển tàu quân sự và thông tin liên lạc quốc tế. Khi làm nhiệm vụ trên biển, tuần tra chung, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn, hội thảo quốc tế… với quân đội, hải quân nước ngoài phải đàm thoại được bằng tiếng Anh. Với các đối tượng cán bộ khác, đạt tiếng Anh trình độ TOEIC 215 điểm hoặc tiếng Nga tương đương trở lên. Việc tổ chức tốt học tập ngoại ngữ đã giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh chóng tiếp cận với những kiến thức khoa học mới và làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Cùng với nâng cao chất lượng đào tạo, ĐUQC cũng hết sức chú trọng đến công tác bồi dưỡng tại chức cho đội ngũ cán bộ, theo hướng: cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ bồi dưỡng chiến sĩ, người có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ trẻ; đồng thời, động viên cán bộ tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt.

Thứ tư, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác, ĐUQC đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách cán bộ. Ngoài các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, ĐUQC còn thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ; vận dụng giải quyết chính sách cho cán bộ chuyển ra, cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo hợp tình, hợp lý… Cùng với cơ quan cấp trên khảo sát, đề xuất chế độ, chính sách cho các đối tượng, các lực lượng mới của Quân chủng và các lực lượng đóng quân trên địa bàn có tính “đặc thù” khó khăn để thu hút nhân lực. Việc đề bạt quân hàm, nâng lương cán bộ được Quân chủng thực hiện theo đúng quy định; mạnh dạn đề xuất trên vận dụng một số trường hợp đề bạt cao hơn trần chức danh cho phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị hoặc những cán bộ có quá trình tích lũy kinh nghiệm tốt, đào tạo công phu, chất lượng tốt cần giữ gìn. Ngoài ra, Quân chủng còn thực hiện tốt chính sách về nhà ở, đất ở cho cán bộ; tích cực, chủ động xin quỹ đất tại các địa phương làm nhà ở công vụ, nhà chung cư hoặc giao đất cho cán bộ tự xây dựng. Đồng thời, quan tâm bảo đảm tốt chính sách hậu phương, gia đình cán bộ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân chủng Hải quân vừa là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, vừa là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa quyết định đến thành công của nhiệm vụ xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển; góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Từ những thành công bước đầu và kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước chuyển biến mạnh, vững chắc hơn trên mặt công tác trọng yếu này.

Chuẩn Đô đốc ĐINH GIA THẬT

Chính ủy Quân chủng Hải quân

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:33 - 18/06/2021

EUR26,515.7827,901.12

GBP31,190.6632,493.57

USD22,835.0023,065.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 18/06/2021

HCMSJC56.15056.750
Hà NộiSJC56.15056.770
Đà NẵngSJC56.15056.770