Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 03/12/2012, 13:59 (GMT+7)
Phát huy kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện kế hoạch của Thường vụ Quân ủy Trung ương, vừa qua, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đề ra phương hướng khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, tập trung xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

 

Quán triệt và chấp hành tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) đã tập trung quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình (TPB&PB) theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến từng tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên (CB,ĐV); yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị, trọng tâm là báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy và các đồng chí đảng ủy viên; tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân và gợi ý kiểm điểm của trên làm cơ sở cho việc tiếp thu vào báo cáo kiểm điểm và chuẩn bị báo cáo giải trình; đồng thời, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất của các cơ quan chức năng giúp Ban Thường vụ, Đảng ủy triển khai thực hiện.

Với tinh thần TPB&PB nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, Hội nghị kiểm điểm của Đảng ủy Cơ quan TCCT đã thảo luận, phân tích, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trên 3 nội dung mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã xác định. Qua thảo luận, Hội nghị khẳng định, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT là tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ và thực hiện tốt mọi chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn đoàn kết, thống nhất, có trách nhiệm chính trị cao, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Công tác cán bộ (CTCB) được thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ (từ việc nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển) được thực hiện theo phân cấp, chặt chẽ, dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; không có biểu hiện chạy chức, chạy quyền và các hiện tượng tiêu cực khác. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được giữ vững, bảo đảm vừa phát huy được trí tuệ tập thể, vừa đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; những trọng tâm công tác lớn, nhất là một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực đều có quy chế lãnh đạo. Mối quan hệ giữa Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy với Chủ nhiệm Tổng cục, tập thể Thủ trưởng TCCT và các cấp ủy trực thuộc đều được giải quyết theo đúng nguyên tắc, quy chế, quy định; phương pháp, tác phong công tác của cán bộ các cấp được đổi mới, sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn hoạt động của các đơn vị.

Tuy nhiên, qua kiểm điểm, Đảng ủy Cơ quan TCCT cũng đã chỉ rõ những  khuyết điểm cần khắc phục. Nổi lên là, lãnh đạo quản lý tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của CB,ĐV, trong đó có cả cán bộ chủ trì chưa chặt chẽ. Một số ít CB,ĐV ở mức độ khác nhau, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, như: giảm sút niềm tin, vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, ngại học tập, rèn luyện, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thái độ làm việc cầm chừng, thiếu chí tiến thủ; tính chiến đấu trong sinh hoạt còn e dè, nể nang, ngại va chạm… Công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, điều hành quy hoạch cán bộ có thời điểm chưa chặt chẽ, nhất quán. Thực hiện chế độ TPB&PB trong sinh hoạt và hoạt động của một số cấp ủy, tổ chức đảng có lúc, có việc còn hữu khuynh; sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy chưa cao; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát,... còn nhiều hạn chế. Những thiếu sót, khuyết điểm trên do nhiều nguyên nhân, có cả trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ trực thuộc, nhưng trách nhiệm chủ yếu và trước hết thuộc về tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT. Bên cạnh đó, một số CB,ĐV, trong đó có cả cán bộ chủ trì ở một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chưa tự giác nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, phương pháp, tác phong công tác... 

Thông qua thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, TPB&PB theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT được khẳng định; tình cảm đồng chí, đồng đội, sự chân thành, tin cậy lẫn nhau được thể hiện rõ nét; ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm được thẳng thắn nêu ra; đoàn kết, thống nhất được tăng cường. Phát huy kết quả đó, Đảng ủy Cơ quan TCCT đang lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc xây dựng kế hoạch sửa chữa khuyết điểm trong thời gian tới, nhằm tiếp tục xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Trước hết, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ CB,ĐV. Sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ CB,ĐV trong cơ quan chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị toàn quân không những góp phần nâng cao vị thế, uy tín, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Cơ quan TCCT, mà còn có sức lan tỏa đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Bởi vậy, sau kiểm điểm, TPB&PB, Đảng ủy coi việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số CB,ĐV là nội dung cơ bản, cấp bách trong kế hoạch sửa chữa khuyết điểm của Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Để làm được điều đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng TCCT, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống cho phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn; tổ chức tốt việc thực hiện chương trình giáo dục chính trị cơ bản theo quy định cho các đối tượng trong cơ quan Tổng cục; gắn công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quy định về những điều đảng viên không được làm, tổ chức tốt phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo môi trường thuận lợi cho CB,ĐV phấn đấu và rèn luyện. Các cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần đề cao tinh thần gương mẫu của cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ; nói và làm theo đúng nghị quyết, chỉ thị của Đảng; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tạo sự ổn định vững chắc về tư tưởng trước diễn biến phức tạp của tình hình. Bên cạnh việc xây dựng những nhân tố mới, tiêu biểu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các cấp cần tích cực đấu tranh chống các biểu hiện giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, mơ hồ, mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu, tha hóa về đạo đức, lối sống; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chia rẽ nội bộ. 

Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan TCCT ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Những hạn chế, khuyết điểm về CTCB đã được chỉ ra trong kiểm điểm, TPB&PB mà nguyên nhân chủ yếu do việc xây dựng và ban hành một số văn bản quy định về CTCB và xây dựng đội ngũ cán bộ có nội dung chưa đồng bộ, kịp thời; sự vận dụng, xem xét của một số cấp ủy thiếu nhất quán, làm ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ. Bởi vậy, các cơ quan chức năng của TCCT đang tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng TCCT tiếp tục xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy chế và các văn bản quy phạm pháp luật về CTCB, làm cơ sở để cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CTCB đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế CTCB cho phù hợp với yêu cầu mới; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, quy trình, quy định và thẩm quyền về CTCB, bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo CTCB và xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể. Trong tiến hành CTCB, phải chú ý phát huy vai trò, trách nhiệm của người bí thư cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong quản lý, nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì cấp trực thuộc Đảng ủy Cơ quan TCCT; việc bố trí người đứng đầu phải thật công tâm, khách quan, theo yêu cầu công việc, đúng sở trường, năng lực. Để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực tốt, cấp ủy các cấp cần đổi mới quy trình lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy tính chủ động từ cơ sở; phát huy vai trò làm tham mưu của cơ quan chức năng trong việc nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; những cán bộ uy tín thấp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét cho thôi chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác; thực hiện tốt chính sách cán bộ theo quy định đã ban hành, nhằm động viên họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thứ ba, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đổi mới phương pháp, tác phong công tác cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Mọi hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT phải bám sát chức năng, nhiệm vụ và quy chế đã ban hành; tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng: phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nói đi đôi với làm, “xây” đi đôi với “chống”. Từ những khuyết điểm đã chỉ ra, Đảng ủy kịp thời rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu, chủ động đổi mới phương pháp, tác phong công tác; duy trì nghiêm túc, có chất lượng chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, Ban Thường vụ, nhất là sinh hoạt TPB&PB, kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân hằng năm; nghiên cứu, xác định một số nhiệm vụ, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và thẩm quyền thi hành kỷ luật Đảng; khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, độc đoán, gia trưởng, hành chính, xa rời thực tiễn, cơ sở. Các cơ quan chức năng của TCCT cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Thường vụ Quân ủy Trung ương về cơ cấu Thủ trưởng TCCT tham gia Đảng ủy Cơ quan TCCT; xác định rõ cơ chế, trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ giữa Thủ trưởng TCCT với Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT, nhằm tạo sự thống nhất cao hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ huy, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa chỉ đạo toàn quân với giải quyết công việc nội bộ Cơ quan Tổng cục.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh kiểm điểm, TPB&PB, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Cơ quan TCCT. Việc kiểm điểm, TPB&PB theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng ủy Cơ quan TCCT tuy đã đạt được yêu cầu đề ra, song mới chỉ là bước đầu. Vì thế, thời gian tới, Đảng ủy phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, TPB&PB, coi đó là việc làm thường xuyên trong sinh hoạt và hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ. Cùng với đó, Đảng ủy tập trung làm tốt việc điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã được xác định; trong đó, chú trọng vào nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần duy trì nghiêm kỷ luật Đảng, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xem xét, kết luận và xử lý dứt điểm các vụ vi phạm kỷ luật, đơn, thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng và mới phát sinh, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm, TPB&PB theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng bộ, là cơ sở để xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Cơ quan TCCT trong sạch, vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng LƯƠNG CƯỜNG

Ủy viên BCHTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT,

Bí thư Đảng y Cơ quan TCCT

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:28 - 19/09/2020

HCMSJC56.00056.500
Hà NộiSJC56.00056.520
Đà NẵngSJC56.00056.520

Thời tiết