Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 11/05/2020, 09:06 (GMT+7)
Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm trong đại hội đảng các cấp ở Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật

Quán triệt chỉ thị của trên về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy và Chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật xác định: việc triển khai đại hội đảng các cấp là cơ hội tốt để xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ, thống nhất

Ngay sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747-CT/QUTW, ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 2008/HD-CT, ngày 26/10/2019 của Tổng cục Chính trị về “Thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật đã ra Chỉ thị số 1143-CT/ĐU, ngày 29/8/2019 về “Tiến hành đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và chỉ đạo Cục Chính trị xây dựng Hướng dẫn số 8669/HD-CT, ngày 13/11/2019 để thực hiện trong toàn Đảng bộ. Trong đó xác định: việc chuẩn bị tiến hành đại hội đảng các cấp phải đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức. Các cấp ủy phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng và mỗi cán bộ, đảng viên trong chuẩn bị và tiến hành đại hội, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.

Do đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp của Tổng cục phần lớn là cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm, nhất là cấp chi bộ, nên công tác tổ chức, chuẩn bị, điều hành đại hội gặp nhiều khó khăn, nếu không được bồi dưỡng, luyện tập sẽ dễ dẫn đến lúng túng, xử lý vấn đề hiệu quả thấp. Nhận thức rõ điều đó, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan chính trị làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức về công tác đảng, công tác chính trị, về xây dựng Đảng cho đội ngũ này, nhất là những nội dung liên quan đến công tác tổ chức, điều hành đại hội theo đúng chỉ thị, hướng dẫn của trên thông qua làm mẫu, làm trước. Đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm chắc chủ trương, tinh thần của Quân ủy Trung ương về đại hội Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, sự đồng thuận về tư tưởng, xây dựng ý chí, quyết tâm, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện. Thường vụ Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo Cục Chính trị xây dựng kế hoạch, chương trình, xác định mục tiêu, yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị; hướng dẫn tổ chức đảng trực thuộc quán triệt và tổ chức đại hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của trên; giao nhiệm vụ cho tổ chức đảng: Cục Quân khí, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô, Đảng bộ Nhà máy Z153, Chi bộ Tạp chí Kỹ thuật và trang bị, Đảng bộ Kho KV2/Cục Quân khí đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị.

Dân chủ trong công tác nhân sự đại hội

Việc chuẩn bị công tác nhân sự không chỉ là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội ở mỗi cấp, mà còn quyết định chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ mới. Do vậy, đối với công tác này, kể cả việc bầu cấp ủy và đại biểu đi dự đại hội cấp trên, đều được Thường vụ Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, qua nhiều khâu, nhiều bước, như: quy hoạch, lấy phiếu tín nhiệm, hội nghị ban thường vụ,… đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, phát triển và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; gắn xây dựng cấp ủy với cán bộ chủ trì nhằm phát huy trách nhiệm trong công tác điều hành, quản lý, chỉ huy đơn vị. Cấp ủy viên được đề cử tham gia cấp ủy các cấp khóa mới thực hiện theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 1095-NQ/ĐU, ngày 25/7/2019 của Đảng ủy Tổng cục “về xây dựng đội ngũ cán bộ Tổng cục Kỹ thuật, nhất là cán bộ chỉ huy quản lý cấp Tổng cục, cấp cục và tương đương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới”; là những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trí tuệ, năng lực, phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác mẫu mực, uy tín, đủ điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội cấp mình, cấp trên. Các đồng chí được bầu vào đoàn đại biểu tham dự đại hội đảng cấp trên phải có khả năng, trí tuệ đại diện cho tổ chức đảng cấp mình đóng góp vào sự thành công của đại hội. Thường vụ Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo cấp ủy các cấp kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới những cán bộ không đủ tiêu chuẩn về: phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, v.v. Nhờ phát huy tốt dân chủ nên việc đề cử nhân sự bầu cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự đại hội đảng cấp trên theo đúng chỉ đạo, tạo sự đoàn kết, thống nhất và đồng thuận trong nội bộ.

Phát huy dân chủ, trí tuệ, đề cao trách nhiệm trong đại hội

Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để đánh giá sát, đúng kết quả thực hiện nghị quyết của cấp trên và cấp mình? Đây chính là những nội dung trọng tâm, cơ bản, trực tiếp quyết định đến thành công của đại hội. Bởi vậy, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc đóng góp ý kiến và thảo luận các văn kiện đại hội. Đại hội các cấp dành thời gian thỏa đáng phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận, bảo đảm dân chủ, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; các ý kiến khác nhau cần được thảo luận kỹ, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, đoàn kết, xây dựng. Để tạo điều kiện cho đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội, các cấp ủy tập trung nghiên cứu, bám sát Hướng dẫn số 8669/HD-CT, ngày 13/11/2019 của Cục Chính trị để xây dựng các văn kiện đại hội, nhất là báo cáo chính trị; trong đó, phản ánh trung thực những nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và công tác xây dựng Đảng, đảm bảo được yêu cầu “4 rõ”: ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm và phương hướng, chủ trương, giải pháp lãnh đạo. Quán triệt tinh thần của trên, trong chuẩn bị báo cáo chính trị ở từng cấp đã bám sát định hướng, căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; đánh giá, dự báo đúng tình hình, thấy rõ thuận lợi, khó khăn liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tham mưu, bảo đảm trang bị, kỹ thuật và xây dựng Ngành để xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ mới một cách toàn diện, tổng thể, có tính dài hơi. Đồng thời, xác định được thế mạnh, mũi nhọn, nhiệm vụ trọng yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với những giải pháp đột phá, bứt phá, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác kỹ thuật. Để bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng hệ thống văn kiện, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục và cấp ủy các cấp thành lập tiểu ban văn kiện hoặc phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bí thư, cấp ủy cùng cấp; tranh thủ sự giúp đỡ của cơ quan chức năng trong xây dựng, hoàn thiện văn kiện trước khi trình cấp ủy cấp trên xem xét, tham gia ý kiến,… bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, thống nhất, chất lượng. Với cách làm như vậy, hệ thống văn kiện, nhất là báo cáo chính trị trình đại hội các cấp trong toàn Đảng bộ Tổng cục đã thực sự phát huy trí tuệ tập thể, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đối với văn kiện Trung ương, các cấp ủy chỉ đạo việc bồi dưỡng, hướng dẫn đại biểu phương pháp tiếp cận, nghiên cứu; định hướng thảo luận các nội dung trọng điểm theo hướng dẫn của trên. Trong đó, tập trung vào các vấn đề: đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới (1986 - 2020); thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đi sâu vào lĩnh vực quốc phòng, an ninh; mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2021 - 2025); tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; hoạt động đối ngoại; công tác xây dựng Đảng, v.v. Trong quá trình thảo luận, các tham luận đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau, hạn chế việc góp ý câu chữ. Việc thảo luận báo cáo chính trị cấp trên trực tiếp, tập trung vào những chủ trương, định hướng lớn, các mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp tổ chức thực hiện liên quan trực tiếp đến đảng bộ, chi bộ và cơ quan, đơn vị mình. Với thảo luận báo cáo chính trị cấp mình, đi thẳng vào những nội dung liên quan trực tiếp đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề nổi cộm, giải quyết khâu yếu, mặt yếu, v.v. Các ý kiến phát biểu được chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, thể hiện rõ chính kiến, tinh thần tự phê bình và phê bình; khuyến khích tranh luận thẳng thắn trước những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề mới, tránh chung chung, dàn trải hoặc đi vào tiểu tiết, vụn vặt. Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo cấp ủy các cấp tiến hành tốt công tác tư tưởng, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp theo Hướng dẫn số 60-HD/VPTW, ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng. Thông qua đó, để cán bộ, đảng viên, quần chúng, người lao động trong Tổng cục quán triệt các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Với tinh thần tích cực, chủ động, đề cao dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội, đến nay, 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận trong Đảng bộ Tổng cục đã tiến hành đại hội xong, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, hoàn thành tốt các nội dung theo quy định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong quá trình đó, sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, mà trực tiếp là cấp ủy các cấp được thể hiện rõ nét trong từng phần việc cụ thể; vị thế người đứng đầu cấp ủy được khẳng định trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội. Phát huy kết quả đại hội cấp cơ sở, Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục lãnh đạo hoàn tất công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Thiếu tướng TRẦN DUY HƯNG, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:28 - 27/01/2021

EUR27,214.2928,636.00

GBP30,897.0832,187.60

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:28 - 27/01/2021

HCMSJC56.15056.650
Hà NộiSJC56.15056.670
Đà NẵngSJC56.15056.670