Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 06/10/2016, 15:03 (GMT+7)
Những trọng tâm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân khu 4

Quán triệt, thực hiện quan điểm của Đảng: “Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”1, Đảng ủy Quân khu 4 đã và đang tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng thời, xác định rõ đây là nhiệm vụ then chốt để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn, Đảng bộ Quân khu 4 đã có nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX (2010 - 2015) đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc2. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng được nâng lên, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, góp phần cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trung tướng Võ Văn Việt trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020. (Ảnh: baohatinh.vn)

Nhân tố quyết định trực tiếp kết quả trên là do Đảng bộ Quân khu đã thực hiện tốt công tác xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức3. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về công tác xây dựng Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, nội dung, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tập trung đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 317-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), làm cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, vai trò, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân khu ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có mặt, có nội dung chưa cao; việc thực hiện chế độ, quy chế, quy định tổ chức và sinh hoạt Đảng, nắm, quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn thiếu nền nếp; công tác kiểm tra, giám sát có nơi hiệu quả còn thấp; chuyển biến trong chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên còn chậm, có cấp ủy viên vi phạm kỷ luật, v.v.

Những năm tới, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu rất nặng nề và trong quá trình thực hiện sẽ gặp không ít khó khăn, phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ với những thủ đoạn mới, tinh vi, thâm độc hơn. Chúng lợi dụng tình hình căng thẳng ở Biển Đông, những thách thức, sự cố trong phát triển kinh tế trên địa bàn, diễn biến phức tạp của khí hậu, đời sống còn khó khăn của nhân dân,… để tán phát, truyền bá các quan điểm sai trái, phản động, nhằm gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Những điều đó đang hằng ngày, hằng giờ tác động vào tư tưởng, tình cảm của bộ đội, làm ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, Đảng ủy Quân khu xác định, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo các tổ chức đảng luôn trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện. Đảng bộ Quân khu đã xác định rõ những chỉ tiêu4, giải pháp về công tác xây dựng Đảng; trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung vào những trọng tâm sau:

Trước hết, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội và Quân khu lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, thông tin, định hướng tư tưởng; chủ động phòng, chống, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng thời, triển khai các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề 232-NQ/TVĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Quân khu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tình hình tư tưởng, đạo đức, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, quần chúng ở cơ sở. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Có nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả nâng cao chất lượng thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Trong đó chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục và tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

Hai là, thực hiện tốt khâu đột phá vào nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở. Cấp ủy các cấp cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên, nhất là kết luận của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về tập trung nâng cao chất lượng xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong tình hình mới. Chú trọng giữ vững, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, nâng cao năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của trên và cấp mình. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, chất lượng sinh hoạt cấp ủy; xây dựng, bổ sung, thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác, nhất là những mặt trọng yếu; giải quyết tốt các mối quan hệ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy và đơn vị gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì có tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, ý thức trách nhiệm cao, năng lực hành động giỏi, nói đi đôi với làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Ba là, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên. Xây dựng tiêu chí phấn đấu của đảng viên phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng, phát huy tốt vai trò nêu gương của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và quan hệ xã hội; thực hiện nghiêm túc Quy định 76-QĐ/TW về quản lý đảng viên sinh hoạt nơi cư trú và Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, đề cao vai trò quản lý đảng viên của cấp ủy, chi bộ. Quán triệt, thực hiện đúng phương hướng, phương châm, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tổng cục Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện người được kết nạp vào Đảng; coi trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn kết nạp đảng viên. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo tiến hành công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững sự ổn định, không để xảy ra bất ngờ; đảm bảo 100% cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch về chính trị. Việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên cần chú trọng gắn với cụ thể hóa chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, nhất là của cán bộ chủ trì, cấp ủy viên; có biện pháp phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những nhận thức không đúng, giản đơn trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp ủy, trước hết là bí thư (phó bí thư) phải thường xuyên đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định 646-QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp; thường xuyên làm tốt việc chuẩn bị nội dung, xây dựng dự thảo nghị quyết, phát huy dân chủ để mọi đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết lãnh đạo “đúng và trúng”. Khi có nghị quyết, cấp ủy phải phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên phù hợp với chức trách của mình, đề cao trách nhiệm chính trị, sự sáng tạo của cá nhân, bảo đảm nghị quyết được thực hiện hiệu quả, mọi đảng viên nghiêm chỉnh thực hiện, không được phát ngôn và hành động trái với nghị quyết.

Bốn là, thực hiện nghiêm các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, quy chế công tác cán bộ của cấp ủy các cấp. Đảng ủy Quân khu xác định đây là khâu “then chốt của then chốt”. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt và thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi) và Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng chính trị cao, năng lực toàn diện, sức khỏe, độ tuổi phù hợp. Cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng và nhân dân; có trình độ lý luận chính trị và kiến thức tổng hợp, trước hết là kiến thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách, lối sống lành mạnh, giản dị; năng lực chỉ huy, tham mưu và tác chiến, trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ngày càng cao; luôn chủ động, nhạy bén phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch. Việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp phải được coi trọng thường xuyên. Cùng với lựa chọn, gửi cán bộ đi đào tạo ở các nhà trường trong và ngoài Quân đội, cần tập trung đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, kiến thức chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, tin học, ngoại ngữ,… tại chỗ theo phương châm cấp trên bồi dưỡng cấp dưới và truyền thụ kinh nghiệm. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần chủ động làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị, nhà trường; thực hiện chặt chẽ việc nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Đảng ủy Quân khu tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành và thực hiện đồng bộ các chế độ, chính sách đối với cán bộ trên các lĩnh vực; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy viên.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng: chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Bất cứ nhiệm vụ gì, nếu có triển khai, đôn đốc, nhưng không chú trọng đúng mức đến kiểm tra, giám sát thực hiện thì sẽ khó có thể đạt chất lượng, hiệu quả. Đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng còn phải coi trọng kiểm tra, giám sát; phải thực hiện tốt phương châm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Quá trình thực hiện phải gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì theo chức trách, nhiệm vụ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy cần chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; chăm lo củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Với những trọng tâm trên, các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Quân khu 4 luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng VÕ VĂN VIỆT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

_____________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 198-199.

2 - Từ năm 2010 - 2015, lực lượng vũ trang Quân khu có 11 tập thể, 04 cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 4 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân nhân các tỉnh; 54 tập thể, 17 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen, 33 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Quốc phòng, v.v.

3 - Nhiệm kỳ 2010 - 2015, hằng năm, Đảng bộ Quân khu có trên 92% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh (tăng 5% so với nhiệm kỳ trước), trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (tăng 3% so với nhiệm kỳ trước), kết nạp 5.432 đảng viên, v.v.

4 - Mục tiêu xây dựng Đảng bộ Quân khu (nhiệm kỳ 2015 - 2020): 1. Giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các tổ chức đảng ở cơ sở; phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 47% - 50% đạt trong sạch vững mạnh, từ 80% - 85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; 2. 100% cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, có trên 84% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 3. Kiểm tra, giám sát 100% tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện, kiểm tra 100% tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; 4. 100% đơn vị trong Quân khu an toàn tuyệt đối về chính trị, trong đó có 96% trở lên đạt an toàn tuyệt đối.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 15:42 - 22/04/2018

EUR27805.2828137.65

GBP31651.8932159.28

USD2274022810

Giá vàng

Cập nhật : 09:15 - 21/04/2018

HCMSJC36.73036.930
Hà NộiSJC36.73036.950
Đà NẵngSJC36.73036.950

Thời tiết