Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Ba, 24/12/2013, 09:53 (GMT+7)
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) với phong trào “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân - dân” ở Lữ đoàn Pháo binh 675

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) trong Quân đội nói chung, Lữ đoàn Pháo binh 675 nói riêng đã góp phần đưa văn hóa vào mọi lĩnh vực hoạt động của đơn vị; làm cho phong trào “đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân - dân” không ngừng phát triển, tạo môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh để bộ đội phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Các đại biểu tham quan Bảo tàng Pháo binh. (Nguồn: qdnd.vn)

Lữ đoàn Pháo binh 675 (thuộc Binh chủng Pháo binh) có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hỏa lực trong đội hình chiến đấu quân, binh chủng hợp thành. Từ năm 2008 trở lại đây, do yêu cầu nhiệm vụ, Lữ đoàn chấn chỉnh lại tổ chức, biên chế thành khung thường trực với nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện chuyên môn, dự bị động viên; tổ chức bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật và làm các nhiệm vụ đột xuất khác. Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Lữ đoàn cũng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; trong đó, xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa (MTVH) “xanh - sạch - đẹp”, góp phần củng cố, nuôi dưỡng phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới là một nội dung được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ.

Để làm được điều đó, Lữ đoàn đã chú trọng kết hợp giữa quán triệt nhiệm vụ, tổ chức hoạt động thực tiễn với xây dựng MTVH trong đơn vị; đưa văn hóa vào mọi hoạt động của bộ đội, đi sâu vào các nhiệm vụ rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, phát huy dân chủ cơ sở. Đồng thời, làm nổi bật truyền thống của “Đoàn Pháo binh anh dũng” hai lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trở thành nếp sống thường trực trong mỗi CB,CS. Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), các chỉ thị, nghị quyết của trên về Cuộc vận động “Xây dựng đơn vị có MTVH tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đảng ủy, chỉ huy (ĐU,CH) Lữ đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, sáng tạo trong xây dựng MTVH; được thể hiện thông qua nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác, chương trình hành động của cấp ủy, chỉ huy từ Lữ đoàn đến mỗi đơn vị. Mục tiêu, yêu cầu xây dựng MTVH của Lữ đoàn đã được gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng và phong trào thi đua, cuộc vận động của các ngành, các tổ chức; làm phong phú thêm ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kết quả khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, việc xây dựng MTVH ở Lữ đoàn đã thiết thực góp phần xây dựng tổ chức, con người vững mạnh; làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm của mọi CB,CS trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hiệu quả rõ nét nhất của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) ở Lữ đoàn Pháo binh 675 là: những nội dung của Cuộc vận động “Xây dựng MTVH tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” được thực hiện đầy đủ, ngày càng đi vào chiều sâu; lề lối, tác phong làm việc, quan hệ, ứng xử có văn hóa trong tập thể quân nhân, thực hiện dân chủ cơ sở có chuyển biến tích cực; sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị được tăng cường; phong trào “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân - dân” ngày càng được thể hiện rõ nét. Đây chính là cơ sở quan trọng để Lữ đoàn vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung mọi nỗ lực để tự khẳng định mình. Đồng thời, là biện pháp hữu hiệu để góp phần đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; tạo bức thành vững chắc để ngăn ngừa văn hóa xấu độc, các tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng, vô cảm xâm nhập vào đơn vị. Có thể nói, càng trong những điều kiện khó khăn thì nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn càng được khẳng định; văn hóa lãnh đạo, chỉ huy, văn hóa trong giao tiếp được thể hiện trên từng công việc; quan hệ cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới được giải quyết hài hòa; tinh thần tập thể, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân đã trở thành nét sống đẹp trong mỗi CB,CS.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng MTVH, ĐU,CH Lữ đoàn yêu cầu mỗi nội dung phải có tiêu chí cụ thể, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu chung, vừa sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu xây dựng người chiến sĩ Pháo binh trong thời kỳ mới; khắc phục mọi biểu hiện chung chung, hình thức, đầu voi đuôi chuột, làm không đến nơi đến chốn, hiệu quả thấp. Với nội dung “đẹp người”, Lữ đoàn tập trung xây dựng cho mọi quân nhân “đẹp” cả hình thức lẫn nội dung, xứng đáng với truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của Bộ đội Pháo binh anh hùng. Theo đó, mỗi CB,CS Lữ đoàn phải có lập trường, quan điểm vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, không bị tác động bởi các tệ nạn xã hội và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong công việc; có tinh thần đoàn kết, xử lý tốt các mối quan hệ, mình vì mọi người; có phong thái chững chạc, nghiêm túc, tác phong chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và các quy định của đơn vị. Để đáp ứng yêu cầu đó, Lữ đoàn đề ra nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; gắn giáo dục chính trị, quán triệt nhiệm vụ với quản lý tư tưởng và tổ chức hoạt động thực tiễn; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; lấy “cái đẹp” dẹp “cái xấu”, nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực. Trong quá trình đó, Lữ đoàn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì; hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa; tổ chức tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh cho CB,CS. Trước những tác động tiêu cực của đời sống xã hội, Lữ đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý hành chính, quản lý con người cả trong và ngoài giờ làm việc. Đồng thời, cụ thể hóa các quy định thành chỉ tiêu thi đua, như: không hút thuốc lá, không uống rượu, bia say, không la cà hàng quán, không đánh bạc, lô, đề, không tham gia vào các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt “ba dứt điểm”1 mà Đảng ủy Binh chủng Pháo binh đề ra, tạo chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động của đơn vị.

Do là một đơn vị khung thường trực, quân số ít, kinh phí bảo đảm còn hạn chế, nên việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cảnh quan, môi trường theo tiêu chí mới rất khó khăn. Nhận thức rõ điều đó, ĐU,CH Lữ đoàn xác định: phải phát huy nội lực là chính, đề cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo, trên dưới một lòng, chung sức xây dựng đơn vị “xanh - sạch - đẹp”. Trong quá trình tiến hành, Lữ đoàn đã tập trung quán triệt, giáo dục cho mọi CB,CS thấy được tầm quan trọng của MTVH đối với việc hình thành nhân cách tốt đẹp của người chiến sĩ. Trên cơ sở đó, huy động sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện các nội dung đã xác định; cấp trên làm gương trước cấp dưới, cán bộ mẫu mực trước chiến sĩ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng được sự đầu tư của trên theo mẫu chính quy, thống nhất, cùng với sự nỗ lực của CB,CS, đến nay, hệ thống doanh trại của Lữ đoàn đã được xây dựng cơ bản và đưa vào sử dụng một cách hiệu quả; việc củng cố, khắc phục chống dột, chống sập được quan tâm đúng mức; hệ thống tem nhãn, biển bảng, dây giá đồng bộ, bảo đảm cho bộ đội sinh hoạt, học tập theo đúng nền nếp chính quy. Thực hiện tiêu chí xây dựng doanh trại “xanh - sạch - đẹp”, Lữ đoàn đầu tư mới và tu sửa được 20 pa-nô, áp-phích, 11 công trình gắn biển kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, giáo dục. Hệ thống cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, ao cá, giàn cây leo được quy hoạch thống nhất và thường xuyên được chăm sóc, củng cố. Phong trào “trồng cây gây rừng” được triển khai rộng khắp, với 20.000 cây lấy gỗ và cây ăn quả, phủ xanh trên 10 ha đất trống, đồi trọc. Cùng với các hoạt động đó, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” cũng luôn được duy trì, đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Hằng năm, 100% CB,CS đều đạt và vượt chỉ tiêu tăng gia, chăn nuôi; đơn vị bảo đảm 100% rau xanh và 60% - 70% thịt, cá các loại; 4/4 bếp nuôi quân đạt tiêu chuẩn “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”,… Với kết quả đó, Lữ đoàn đã thực hiện tốt chỉ tiêu của một đơn vị “đẹp doanh trại” theo tiêu chí đề ra; doanh trại thực sự khang trang, chính quy, “xanh - sạch - đẹp”, gây nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với CB,CS, quan khách đến thăm và nhân dân trên địa bàn.

Trong các tiêu chí xây dựng MTVH ở đơn vị, “Dân vận tốt” là một trong những nội dung quan trọng, thể hiện bản chất, truyền thống, chức năng của Quân đội và tình cảm, trách nhiệm của CB,CS Lữ đoàn với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương. Quán triệt tinh thần đó, trong những năm qua, công tác dân vận (CTDV) của Lữ đoàn đã được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và triển khai tích cực, chủ động, với nhiều nội dung, hình thức cụ thể, thu hút đông đảo CB,CS tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. CB,CS của Lữ đoàn đã chấp hành nghiêm kỷ luật CTDV; thực hiện đúng yêu cầu “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, tạo tình cảm gắn bó, yêu mến đối với nhân dân và cấp ủy, chính quyền cơ sở. Các loại hình CTDV, như: hoạt động kết nghĩa; hành quân dã ngoại làm CTDV; quân – dân y kết hợp; giao lưu, tuyên truyền,… được thực hiện có nền nếp. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, xây dựng đời sống văn hóa mới được tiến hành tích cực, có chiều sâu. Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Lữ đoàn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang ý nghĩa thiết thực đối với địa phương. Từ năm 2007 đến năm 2012, CB,CS Lữ đoàn đã giúp đỡ nhân dân trên địa bàn được 2.650 ngày công lao động; nạo vét hơn 11 km kênh, mương; xây dựng, củng cố 23 km đường liên thôn, liên xã; giúp dân thu hoạch trên 2 ha hoa màu; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 620 lượt người; tham gia chống úng, lụt trên địa bàn,.. Ngoài ra, Lữ đoàn còn tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, neo đơn; ủng hộ “Quỹ khuyến học”, “Quỹ tuổi trẻ sáng tạo”, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin,… Thông qua tiến hành CTDV, CB,CS Lữ đoàn đã làm đẹp hơn hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, “xóa đói giảm nghèo”, tăng cường quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của ĐU,CH Lữ đoàn, sự nỗ lực của các tổ chức, lực lượng trong toàn đơn vị, nên việc thực hiện chỉ tiêu “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân - dân” trong xây dựng MTVH ở Lữ đoàn Pháo binh 675 đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra và phát huy tốt vai trò trong bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách của người quân nhân cách mạng. Kết quả đó thể hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đã đi vào cuộc sống sinh hoạt, học tập, lao động của CB,CS Lữ đoàn, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện.

Đại tá, TS. TRẦN THU TRUYỀN

Chính ủy Lữ đoàn
__________

1 - “Ba dứt điểm”: Một, dứt điểm vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đào, bỏ ngũ; Hai, dứt điểm hiện tượng chơi lô đề, uống rượu, bia say; Ba, dứt điểm tai nạn giao thông.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 13:42 - 10/07/2020

HCMSJC50.20050.650
Hà NộiSJC50.20050.670
Đà NẵngSJC50.20050.670

Thời tiết