Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Ba, 17/07/2012, 15:57 (GMT+7)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nội dung luôn được Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục Kỹ thuật quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.


Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) có nhiệm vụ lãnh đạo Tổng cục làm tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật quân sự và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức bảo đảm vũ khí, trang bị (VK,TB) kỹ thuật cho toàn quân. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng ủy Tổng cục luôn quan tâm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TS,VM) ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Trong công tác xây dựng Đảng (XDĐ), Đảng uỷ luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên; đồng thời, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng tổ chức đảng, nhiệm vụ của đơn vị để xác định chủ trương, biện pháp tiến hành phù hợp. Từ khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được ban hành, công tác XDĐ càng được các cấp bộ đảng trong Đảng bộ coi trọng thực hiện tốt hơn. Bởi lẽ, những nội dung mà Nghị quyết đề cập rất thiết thực đối với từng cơ quan, đơn vị trong Tổng cục, nhất là những vấn đề mà Đảng bộ đang tập trung khắc phục, tháo gỡ. Bởi vậy, ngay sau khi có Chỉ thị, Kế hoạch của Quân uỷ Trung ương về thực hiện Nghị quyết, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục đã chỉ đạo các TCCSĐ trong Đảng bộ tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo đúng tinh thần Nghị quyết đề ra và định hướng của trên. Trong đó, yêu cầu phải làm chuyển biến mạnh mẽ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ trong Đảng bộ; đi sâu vào việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong công tác XDĐ, tìm ra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và xác định biện pháp nâng cao chất lượng công tác XDĐ trong thời gian tiếp theo.

 Thực hiện chủ trương đó, Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); tập trung phân tích, làm rõ 3 vấn đề cấp bách về công tác XDĐ, phương châm và 4 nhóm giải pháp mà Nghị quyết đã xác định; đồng thời, phổ biến Quy định về những điều đảng viên không được làm đến từng chi bộ. Thông qua quán triệt, Đảng uỷ tập trung làm cho mọi cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải có nghị quyết về công tác XDĐ trong tình hình hiện nay; nắm vững các khâu, các bước trong quy trình triển khai thực hiện. Đồng thời, Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ trong Đảng bộ TCKT”; qua đó, tiếp thu những kinh nghiệm hay, những việc làm tốt, những vấn đề còn vướng mắc trong công tác XDĐ, làm cơ sở để Đảng uỷ có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong toàn Đảng bộ. Đảng uỷ yêu cầu mọi CB,ĐV, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp phải có quyết tâm hành động trong thực hiện Nghị quyết; khắc phục mọi biểu hiện chủ quan, giản đơn, làm không đến nơi, đến chốn, hình thức, không chuyển biến được tình hình. Trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), các cấp phải gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạọ đức Hồ Chí Minh; tổ chức tốt phong trào Thi đua Quyết thắng, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá trong TCKT (năm 2012)1, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác XDĐ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Thường vụ Đảng ủy TCKT chỉ đạo cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo lộ trình đề ra. Để làm tốt điều đó, các cấp uỷ phải nắm vững mục tiêu, phương châm, nội dung, cách thức kiểm điểm theo kế hoạch, hướng dẫn của Quân uỷ Trung ương và Tổng cục Chính trị; đồng thời, bám sát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để xác định nội dung kiểm điểm cho phù hợp. Trong quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, không nể nang, né tránh những vấn đề vướng mắc, phức tạp. Các cấp cần tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém của tổ chức đảng và đội ngũ CB,ĐV, nhất là kiểm điểm xem đơn vị có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hay không; nếu có, ở mức độ nào; nguyên nhân chính là gì? Đặc biệt, cần phân tích xem người đứng đầu, bí thư cấp ủy, cán bộ chủ trì các đơn vị có biểu hiện coi nhẹ vai trò lãnh đạo đối với công tác chuyên môn, kỹ thuật hay không? Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách ra sao; có mất dân chủ, mất đoàn kết hay không?... Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng, đề cao trách nhiệm; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ; kịp thời điều chỉnh những cán bộ năng lực hạn chế, trách nhiệm thấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, chỉ huy đơn vị. Để tự phê bình và phê bình đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đảng uỷ TCKT luôn đề cao vai trò gương mẫu, tinh thần tự giác, trung thực, dám chịu trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ chủ trì đơn vị; đồng thời, hết sức coi trọng ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đóng góp phê bình của CB,ĐV và quần chúng ở cơ sở. Sau kiểm điểm, các cấp cần có biện pháp giúp những CB,ĐV có sai phạm nhưng trung thực nhận khuyết điểm, có kế hoạch phấn đấu tốt; chống tư tưởng nể nang, né tránh, coi khuyết điểm là của tập thể, cấp dưới hoặc của người khác, nơi khác.    

Đảng uỷ TCKT hết sức coi trọng xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Các cấp ủy quan tâm xây dựng TCCSĐ theo đúng quy định trong Điều lệ Đảng; kịp thời kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với yêu cầu điều chỉnh tổ chức, lực lượng của các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục. Theo đó, đối với tổ chức đảng ở các kho, xưởng, tập trung lãnh đạo làm tốt công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, điều chuyển, tiếp nhận, cấp phát VK,TB. Với tổ chức đảng ở các nhà trường, viện, trung tâm huấn luyện, tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học - công nghệ. Các tổ chức đảng ở các nhà máy, doanh nghiệp, chủ yếu đi sâu lãnh đạo nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng sản xuất, sửa chữa VK,TB kỹ thuật, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống cho cán bộ, công nhân viên. Tổ chức đảng trong các cơ quan chiến lược, chú ý lãnh đạo nâng cao khả năng nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Các tổ chức đảng phải thường xuyên duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng; chấp hành nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Trong xây dựng các TCCSĐ, Đảng uỷ Tổng cục đặc biệt quan tâm khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận CB,ĐV; có biện pháp làm cho đội ngũ này tích cực phấn đấu thực sự tiêu biểu về mọi mặt, là tấm gương cho mọi người cùng học tập và noi theo. Bên cạnh sự giáo dục của tập thể, yêu cầu mỗi CB,ĐV phải tự giác rèn luyện, phấn đấu, tự điều chỉnh bản thân; giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, cấp trên với cấp dưới, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Các cấp uỷ cần có cơ chế xác định rõ vai trò lãnh đạo của tập thể, quyền hạn, trách nhiệm cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định trên các lĩnh vực công tác trọng yếu. Tăng cường dân chủ trong sinh hoạt đảng, phát huy trí tuệ tập thể, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Việc đổi mới phong cách và phương pháp, tác phong công tác lãnh đạo phải theo hướng bám sát nhiệm vụ, cơ sở; làm việc theo quy chế, phân công, phân cấp hợp lý; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hạn chế, khuyết điểm.

Đảng uỷ xác định: xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất cán bộ chủ trì các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nội dung trọng yếu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ. Trong tiến hành công tác cán bộ, từ quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, sử dụng,… phải tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn của trên, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải theo chức vụ gắn với trình độ học vấn tương ứng; tập trung giải quyết cán bộ cho các ngành khoa học kỹ thuật trọng điểm, đặc thù, mũi nhọn và công nghệ cao. Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp của TCKT theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các cấp ủy cần làm tốt việc phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng và thử thách cán bộ; gắn quy hoạch cán bộ chủ trì với kiện toàn đội ngũ cấp uỷ các cấp.  Hiện nay, một số đơn vị được trang bị một số vũ khí, kỹ thuật hiện đại nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Điều đó đặt ra cho đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ kỹ thuật nói riêng phải có trình độ, năng lực tương ứng mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Bởi vậy, trước khi sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, Tổng cục phải bồi dưỡng cả về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác; đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cấp cần thực hiện đồng bộ các chế độ, chính sách đối với cán bộ kỹ thuật; nghiên cứu, bổ sung chính sách trong lĩnh vực đặc thù quân sự, chuyên ngành mũi nhọn, cán bộ đầu ngành, có kinh nghiệm thực tiễn…

Cùng với các nội dung trên, các tổ chức đảng trong Đảng bộ cần thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp; CB,ĐV thiếu gương mẫu, vi phạm tư cách; đi sâu vào giải quyết khâu yếu, mặt yếu của các cơ quan, đơn vị. Nội dung kiểm tra, giám sát phải toàn diện; gắn kiểm tra thường xuyên với đột xuất; kiểm tra, giám sát của cấp uỷ với kiểm tra của người chỉ huy; kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm với việc chấp hành các quy chế, quy định của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của CB,ĐV. Kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước với duy trì kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm khuyết điểm, phẩm chất đạo đức, lối sống của CB,ĐV.

Thực hiện tốt các nội dung về công tác XDĐ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là một bảo đảm quan trọng để các TCCSĐ trong Đảng bộ TCKT nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 Đại tá NGUYỄN HỮU CHÍNH

Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục

                  

1 - 3 khâu đột phá: 1. Nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ các cấp; 2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật; 3. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:59 - 28/05/2020

HCMSJC48.43048.800
Hà NộiSJC48.43048.820
Đà NẵngSJC48.43048.820

Thời tiết