Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Sáu, 17/02/2017, 07:56 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đổi mới công tác dân vận

Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác dân vận, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 luôn coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nội dung, hình thức tổ chức thực hiện, đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng, đưa công tác này đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, trực tiếp là Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Nghị quyết 403-NQ/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu trong thời kỳ mới”, nắm vững đặc điểm, tình hình địa bàn, công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu đã được lãnh đạo, tổ chức tiến hành toàn diện, đúng hướng, có chiều sâu và đạt kết quả thiết thực. Nhận thức, năng lực, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy được nâng lên một bước. Cơ quan tham mưu, Hội đồng quân nhân, đội ngũ cán bộ dân vận chuyên trách được củng cố, kiện toàn và phát huy có hiệu quả. Quy chế Dân chủ ở cơ sở, chương trình phối hợp hoạt động với địa phương được tổ chức chặt chẽ, nền nếp. Phong trào “Dân vận khéo” của lực lượng vũ trang Quân khu đã hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo sinh sống, thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng trên địa bàn tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp từ cơ sở, v.v. Qua đó, góp phần xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, củng cố “thế trận lòng dân”, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Tuy nhiên, công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu vẫn còn những mặt hạn chế. Một số đơn vị nắm tình hình địa bàn chưa chắc, dự báo chưa sát, còn xem nhẹ công tác dân vận. Nội dung, phương pháp, hình thức dân vận có lúc, có nơi chưa phù hợp với đối tượng và thực tiễn. Một số cơ quan dân vận, cán bộ dân vận chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thiếu chủ động, v.v. Những hạn chế, tồn tại trên, có nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị chưa quán triệt, nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác dân vận, dẫn tới chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này. Tổ chức, biên chế cơ quan dân vận còn bất cập; công tác quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân vận ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; kinh phí, phương tiện còn thiếu, v.v.

Từ tình hình trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong lực lượng vũ trang. Theo đó, ngày 18-3-2015, Đảng ủy Quân khu đã ban hành Nghị quyết chuyên đề 1357-NQ/ĐU “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới”. Nghị quyết đã đánh giá toàn diện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu những năm qua, đề ra mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện theo hướng: đổi mới toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác này. Để đạt mục tiêu, yêu cầu đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Trước hết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về chủ trương đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới. Nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về công tác dân vận, như: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XIV và Chương trình hành động 827-CTr/ĐU của Đảng ủy Quân khu thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận”, Nghị quyết 1375-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu; các hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị; nghị quyết của cấp ủy cấp mình và địa phương; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, v.v. Các đơn vị cần kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề, các hình thức, phương tiện thông tin ở Trung ương, địa phương và thiết chế văn hóa cơ sở; kết hợp giáo dục qua giao ban, hội ý, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật bằng những hình thức phù hợp, v.v. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ: công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác vận động quần chúng của Đảng, một nội dung của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, là nhiệm vụ chính trị cơ bản, lâu dài và cấp bách hiện nay của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, là biện pháp hiệu quả trong phòng, chống, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, v.v. Từ đó, tạo sự đồng thuận, nêu cao trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng, cấp ủy các cấp; chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin bịa đặt, sai sự thật, v.v.

Hội nghị phối hợp chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn. (Ảnh: qdnd.vn)

Hai là, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát công tác dân vận. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, trực tiếp là Nghị quyết 1375-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu”, các cấp ủy, tổ chức đảng, Đảng ủy Quân sự các tỉnh thuộc Quân khu ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận cấp mình. Nghị quyết cần đề ra yêu cầu cụ thể về đổi mới phương pháp, tác phong công tác dân vận đối với cán bộ, chiến sĩ, cũng như cơ chế phối hợp với địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn cơ bản. Cấp ủy các cấp cần tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện nghiêm Quy chế công tác dân vận. Theo đó, chỉ huy các cấp trực tiếp chỉ đạo, điều hành; cơ quan chính trị và cán bộ chính trị làm tốt công tác tham mưu; phát huy vai trò của tổ chức quần chúng tham gia. Gắn tiêu chí xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Chiến sĩ dân vận giỏi” với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng tháng, quý, năm. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng, phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, mô hình, điển hình tiên tiến, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật dân vận.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận. Bên cạnh tiếp tục phát huy những hình thức, phương pháp có hiệu quả1, các đơn vị cần bám sát thực tiễn, có hình thức, phương pháp dân vận mới, sát nhiệm vụ, thực tiễn địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện các dự án kinh tế kết hợp với quốc phòng trên các địa bàn chiến lược; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ. Tích cực bồi dưỡng kỹ năng vận động quần chúng cho chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bản, lực lượng cốt cán, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cộng đồng dân cư và tạo điều kiện để họ hoạt động. Có biện pháp thu hút, tập hợp, huy động nhiều nguồn lực, đối tượng trong xã hội cùng tham gia công tác dân vận. Rà soát, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quần chúng địa phương trong tiến hành công tác dân vận và giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh. Cơ quan quân sự địa phương vừa chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, vừa là trung tâm phối hợp, hiệp đồng các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt công tác dân vận, có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để lây lan, phát triển thành điểm “nóng”, khiếu kiện vượt cấp kéo dài. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đặc biệt; tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia với chính quyền và nhân dân vùng biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc, thực hiện tốt chương trình kết nghĩa các địa phương hai bên biên giới theo phương thức: “bản kết nghĩa với bản; xã kết nghĩa với xã; huyện kết nghĩa với huyện”.

Bốn là, quan tâm củng cố về tổ chức, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện cho cơ quan, đội ngũ cán bộ dân vận các cấp và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho công tác dân vận. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phát huy vai trò của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong việc tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận nhất là giám sát, phản biện. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, sắp xếp hợp lý cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận. Có kế hoạch bồi dưỡng nội dung mới, tập huấn nghiệp vụ, truyền thụ kinh nghiệm công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt theo phân cấp, nhất là kiến thức, năng lực vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo. Kiên quyết khắc phục hiện tượng đưa cán bộ dôi dư, phẩm chất, năng lực yếu và không có uy tín về làm công tác dân vận. Tới đây, Quân khu sẽ tăng cường thực hiện Đề án trang bị tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cho cơ quan dân vận, cán bộ các tổ, đội công tác tăng cường cơ sở làm công tác dân vận, nhằm thực hiện tốt “4 cùng”, đưa phương châm “Kính trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, các đơn vị cần quan tâm đầu tư phương tiện kỹ thuật; có chế độ, chính sách khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận, v.v.

Đổi mới công tác dân vận là trách nhiệm chính trị cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cơ quan dân vận các cấp, là mệnh lệnh từ thực tiễn. Thực hiện tốt những nội dung giải pháp trên, công tác dân vận sẽ đạt mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thiếu tướng DƯƠNG ĐÌNH THÔNG, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu
_______________

1 - Như: Kết nghĩa; huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận; phát huy vai trò của các tổ, đội công tác tăng cường cơ sở; chương trình phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo; phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, Tổ công tác dân vận ở đơn vị cơ sở, Chương trình quân-dân y kết hợp, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...