Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Sáu, 18/01/2019, 06:52 (GMT+7)
Huyện Cẩm Thủy tăng cường lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Những năm qua, cùng với tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; trong đó, xây dựng khu vực phòng thủ Huyện ngày càng vững chắc là một nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp phù hợp, hiệu quả.

Cẩm Thủy là huyện trung du miền núi, nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa, án ngữ các tuyến giao thông thủy, bộ quan trọng, như: đường Hồ Chí Minh, đường liên vận quốc tế 217, sông Mã; trên 70% diện tích tự nhiên là đồi núi, với nhiều hang động và điểm cao có giá trị về chiến thuật,… giữ vị trí quan trọng trong thế phòng thủ của Tỉnh và Quân khu 4. Những năm qua, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song tốc độ phát triển kinh tế của Huyện còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; đời sống của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh; các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động tôn giáo trái pháp luật,… diễn biến phức tạp. Những yếu tố đó, đặt ra yêu cầu cao đối với Huyện trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, thuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Nhận rõ điều đó và từ kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, Huyện tập trung trước hết nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quan trọng này. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng khu vực phòng thủ, trực tiếp là Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/ NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ và Chương trình hành động 71-CTr/TU, ngày 30-9-2009 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh vững chắc trong tình hình mới”, Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động 70-CTr/HU về thực hiện Nghị quyết 28, cùng nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, phù hợp với đặc điểm của Huyện. Theo đó, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ được cấp ủy, chính quyền từ Huyện đến các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành toàn diện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các lực lượng; trong đó, cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Các thành phần trong khu vực phòng thủ, nhất là ban chỉ đạo, hội đồng Cung cấp và các quy chế, cơ chế xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ thường xuyên được Huyện quan tâm kiện toàn, bổ sung, hoàn thiện, duy trì nền nếp, hiệu quả hoạt động.

Trước yêu cầu đặt ra ngày càng cao và để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng khu vực phòng thủ, Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân, nhất là cán bộ chủ trì trong hệ thống chính trị, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, địa bàn vùng sâu, vùng xa. Từ năm 2008 đến nay, Huyện đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hàng nghìn cán bộ thuộc các đối tượng, cùng hàng trăm lượt chức sắc, chức việc tôn giáo, hàng vạn học sinh, đạt kết quả tốt. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, bước chuyển tích cực trong xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn.

Xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, quân sự vững mạnh, sẵn sàng chuyển thành thực lực đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là nội dung cốt lõi trong xây dựng khu vực phòng thủ. Ý thức rõ điều đó, Huyện tập trung lãnh đạo đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, cốt lõi là xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Để tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ, Huyện yêu cầu các cấp, các ngành coi trọng phát huy dân chủ, đẩy mạnh xây dựng thôn, xóm, khu dân cư văn hóa; nắm bắt, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, quan tâm giúp đỡ các tổ chức tôn giáo, tăng cường đoàn kết lương - giáo, tạo cơ sở để xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, nhân rộng mô hình xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng ngay từ cơ sở.

Huyện Cẩm Thủy có hệ thống giao thông thuỷ - bộ nối với các khu đô thị, kinh tế quan trọng của Tỉnh và nước bạn Lào; có nhiều thắng cảnh nổi tiếng, như: động Cửa Hà, chùa Rồng, chùa Mầu, suối cá Cẩm Lương. Đây là điều kiện thuận lợi cho Huyện phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư cho lĩnh vực du lịch. Những năm qua, Huyện đã có nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thu hút các thành phần kinh tế, các nguồn lực tham gia đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực vật chất cho khu vực phòng thủ. Trong đó, Huyện ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, công trình, dự án lưỡng dụng, nhất là đường giao thông, công trình phúc lợi xã hội bảo đảm phục vụ nhu cầu dân sinh, phát triển kinh tế, kết nối các vùng trong khu vực phòng thủ. Tận dụng lợi thế sẵn có, thời gian qua, Huyện khuyến khích mở rộng các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, sử dụng lao động tại chỗ để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa ở nhiều quy mô, vừa phát triển kinh tế, vừa quản lý tốt lực lượng lao động tại chỗ phục vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Cùng với đó, Huyện đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững kết hợp với đầu tư phát triển y tế, viễn thông theo hướng hiện đại, rộng khắp; chú trọng phát triển nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực; phát triển, bảo vệ rừng, quản lý khai thác khoáng sản để bảo vệ địa hình, điểm cao có giá trị chiến thuật; ưu tiên bảo đảm viễn thông cho các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, khu phòng thủ then chốt,... sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống. Với phương châm “không phát triển kinh tế bằng mọi giá”, Huyện chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an thẩm định, giám sát chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là ở những khu vực trọng điểm, kiên quyết không để phát triển kinh tế ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Theo đó, Huyện quy hoạch thành 04 cụm kinh tế - quốc phòng, an ninh phục vụ phát triển kinh tế, đồng thời là 04 cụm chiến đấu, góp phần tích cực vào xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ. Nhờ quyết tâm cao, biện pháp phù hợp, kinh tế - xã hội của của Huyện thu được nhiều kết quả tích cực1, góp phần nâng cao thu nhập của địa phương và chất lượng cuộc sống của người dân.

Xây dựng tiềm lực quân sự là nội dung cốt lõi trong xây dựng khu vực phòng thủ. Thực hiện nội dung này, Huyện tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị. Thời gian qua, Huyện đã có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đồng thời, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Đề án 4447/ĐA-UBND, ngày 26-12-2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đảm bảo có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng, độ tin cậy cao về chính trị, phù hợp đặc điểm địa bàn. Đến nay, Huyện đã sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 97% biên chế; tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt gần 98%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,54% dân số, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt gần 26%. Đây là nhân tố trực tiếp nâng cao sức mạnh, tiềm lực quân sự của khu vực phòng thủ Huyện.

Gắn liền với xây dựng lực lượng, Huyện tích cực triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Trên cơ sở Đề án xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2011 - 2020 đã được phê duyệt, Huyện chỉ đạo cơ quan Quân sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành quy hoạch bố trí các thành phần trong thế trận quân sự, như: căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu,... phù hợp với tình hình thực tiễn, làm cơ sở phân kỳ đầu tư xây dựng. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương khảo sát, quy hoạch, quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng, hệ thống hang, động tự nhiên, phân giới cắm mốc, bảo vệ các vị trí có giá trị quân sự; lập danh mục các công trình quốc phòng cần triển khai, v.v. Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, song những năm qua, Huyện tích cực huy động các nguồn lực, bố trí ngân sách để từng bước xây dựng thế trận quân sự; trong đó, chú trọng cải tạo các hang động sẵn có kết hợp xây dựng các công trình phòng thủ kiên cố, như: đường hầm sở chỉ huy, trận địa phòng không, v.v. Đến nay, Huyện đã hoàn chỉnh quy hoạch, chuyển đổi 8,2ha đất thành đất quốc phòng, an ninh để đầu tư xây dựng thao trường tổng hợp, cải tạo 03 hang động và một số công trình thiết yếu, sẵn sàng bảo đảm cho các tình huống quốc phòng.

Cùng với đó, Huyện quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực phòng thủ. Thực hiện chỉ đạo của Huyện, cơ quan Quân sự, Công an thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng, hoàn thiện và tăng cường luyện tập theo quyết tâm, phương án tác chiến khu vực phòng thủ, kế hoạch ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, Huyện cũng chỉ đạo các ngành khảo sát, xây dựng kế hoạch động viên cho quốc phòng, đảm bảo khả thi, phù hợp với tình hình địa bàn; coi trọng tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ xã trong cụm kinh tế, quốc phòng, an ninh. Thông qua diễn tập, đã góp phần hoàn thiện cơ chế, quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và năng lực thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh, đảm bảo không để bị động, bất ngờ.

Quán triệt sâu sắc chủ trương chiến lược của Đảng, huyện Cẩm Thủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, phấn đấu xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng địa phương phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

PHẠM VĂN TIẾN, Bí thư Huyện ủy

____________

1 - Đến hết năm 2018, Huyện có 8/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,5%; điện, đường, trường học, trạm y tế cơ bản được chuẩn hóa; giá trị sản xuất đạt gần 15%; cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, tỷ trọng sản xuất nông, lâm, thủy sản giảm còn 23%; công nghiệp, xây dựng tăng, đạt trên 36%, dịch vụ đạt gần 41%; thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người/năm.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:12 - 06/06/2020

HCMSJC48.25048.650
Hà NộiSJC48.25048.670
Đà NẵngSJC48.25048.670

Thời tiết