Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 19/12/2019, 08:29 (GMT+7)
Học viện Quốc phòng đẩy mạnh xây dựng vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”

Học viện Quốc phòng là một trong những học viện hàng đầu của Quân đội, đất nước, tổ chức đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam và quan chức quốc phòng quốc tế; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, v.v. Nhận thức rõ nhiệm vụ được giao, cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về quân sự, quốc phòng, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng, PGS, TS. Trần Việt Khoa phát biểu khai giảng
năm học 2019 - 2020

Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chú trọng thực hiện các biện pháp xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học có phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bám sát mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước, đặc điểm nhiệm vụ, Học viện tiến hành đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học; chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tận dụng thành tựu khoa học của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào quá trình đào tạo. Đồng thời, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; chủ động nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức biên chế theo chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, xây dựng các cơ quan, khoa, hệ, đơn vị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật, cở sở vật chất,… được chú trọng, phục vụ đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, Học viện luôn vững về chính trị; chắc về huấn luyện, đào tạo; sâu về nghiên cứu khoa học; nghiêm minh về kỷ luật; chính quy về nền nếp, chế độ; bảo đảm đúng, đủ về tài chính, hậu cần và an toàn về kỹ thuật, góp phần hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu đào tạo các đối tượng do Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao1, xứng đáng là trung tâm giáo dục - đào tạo quốc phòng, nghiên cứu chiến lược, khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Việt Nam. Ghi nhận những kết quả đạt được, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã tặng Học viện nhiều phần thưởng cao quý2, tạo động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ tiếp tục vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, sự nghiệp hiện đại hóa Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội những yêu cầu cao hơn. Trong khi, đội ngũ cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm, thực tiễn chiến đấu ngày càng giảm; cơ sở vật chất, trang bị, thiết bị dạy học theo tiêu chuẩn nhà trường thông minh đang trong giai đoạn chuẩn hóa. Để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, làm cơ sở hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm. Trước hết, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc đổi mới đất nước và sự nghiệp hiện đại hóa Quân đội; có tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, nắm chắc đặc điểm, nhiệm vụ của Quân đội, Học viện và mục tiêu, yêu cầu, phương hướng giáo dục - đào tạo các đối tượng, làm cơ sở tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Cùng với đó, Học viện chú trọng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của Học viện.

Để hiện thực hóa nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp được xác định trong Nghị quyết 45-NQ/ĐU, ngày 24-5-2019 của Đảng ủy Học viện về “Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Học viện tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu khoa học phát triển toàn diện, chuyên nghiệp, có phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín; có trình độ ngoại ngữ và khả năng làm chủ khoa học công nghệ mới; kiên quyết khắc phục tư tưởng cầm chừng, thiếu nhiệt tình, ngại học tập, nghiên cứu, rèn luyện. Thời gian tới, Học viện phấn đấu 100% cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, có tư duy lý luận chiến dịch, chiến lược. Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân; duy trì nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở; thực hiện tốt công tác dân vận, bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng, nhất là các nhà khoa học, nhà giáo, các chuyên gia có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Quân đội, đất nước. Thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, nhất là trong giáo dục - đào tạo, huấn luyện dã ngoại, diễn tập cuối khóa, v.v.

Hai là, đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp hiện đại hóa Quân đội, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Học viện tiếp tục đột phá đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trong đó, trọng tâm là đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp quản lý, điều hành, thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, đào tạo theo hướng sát chức trách, nhiệm vụ, cương vị thực tế, đảm bảo tập trung, thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo, đúng quy chế, quy trình và thực chất. Đồng thời, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp dạy học tích cực, đẩy mạnh ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy, quản lý, điều hành, kiểm tra, đánh giá kết quả, tập bài, luyện tập, diễn tập; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo, nhằm tìm ra những hạn chế, khuyết điểm, đề xuất biện pháp khắc phục.

Quá trình huấn luyện, đào tạo, Học viện tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, “Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020” và Nghị quyết 506-NQ/ĐU, ngày 25-7-2019 của Đảng ủy Học viện về “Xây dựng Học viện thông minh tiếp cận công nghệ 4.0, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”,… thành kế hoạch, chương trình hành động, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, mối kết hợp và chế độ, quy định, quy trình; bảo đảm huấn luyện đầy đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng, trọng tâm là các lớp: chiến dịch - chiến lược, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, lý luận cao cấp và sau đại học. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi trọng tự bồi dưỡng, tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, phương pháp, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tập trung vào các đề tài, tài liệu về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm đồng bộ với hệ thống các chiến lược, các luật mới ban hành. Đẩy mạnh nghiên cứu tổng kết chiến tranh, đưa kinh nghiệm thực tiễn chiến trường vào chương trình giảng dạy, nhằm không chỉ trang bị kiến thức quân sự, quốc phòng cho người học, mà còn nâng cao khả năng, năng lực lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Ba là, chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo. Học viện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917/1999/CT-QP, ngày 22-6-1999 của Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn 800/QH-ĐL, ngày 25-3-2019 của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”. Tổ chức duy trì nghiêm túc, hiệu quả các nền nếp, chế độ làm việc, học tập, công tác, thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật và quy định về công tác đối ngoại, nhất là đối ngoại quốc phòng; thường xuyên củng cố cảnh quan, bảo đảm chính quy “sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn với xây dựng môi trường sư phạm, văn hóa lành mạnh, tạo sự chuyển biến vững chắc, đồng đều, toàn diện trên tất cả các nhiệm vụ theo tiêu chuẩn nhà trường chính quy, hiện đại. Tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật, tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, duy trì và sắp xếp các phương tiện giao thông đúng quy định.

Bên cạnh đó, Học viện tiếp tục bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch đầu tư theo cơ chế mới cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội, phòng ngừa dịch bệnh, phấn đấu bảo đảm quân số khỏe đạt 99%; khai thác, quản lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ gắn với thực hiện hiệu quả phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Đối với công tác kỹ thuật, tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, sữa chữa kịp thời phương tiện kỹ thuật, xe máy; quản lý chặt chẽ phương tiện, vật chất, vật tư kỹ thuật gắn với thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Chú trọng bảo đảm phương tiện, chỉ số an toàn và nhiên liệu cho nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu thực tế, v.v. Học viện tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai công tác bảo đảm các trang bị, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn nhà trường thông minh tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Trước mắt, xây dựng Trung tâm phức hợp chỉ huy, điều hành, trung tâm học liệu, hệ thống truyền hình trực tuyến, nâng cấp các phòng học thông minh,… đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo” của Học viện.

Trung tướng, PGS, TS. TRẦN VIỆT KHOA, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng
_____________

1 - Tính riêng năm học 2018 - 2019, Học viện đã đào tạo được 679 học viên trong nước, 29 học viên quốc tế; tổ chức cho 23 đồng chí bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện, 33 đồng chí bảo vệ luận văn thạc sĩ thành công, v.v.

2 - Học viện được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2016; Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2015, 2017; Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng năm 2016, 2018; Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu năm 2014, 2015, 2017.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:36 - 8/03/2021

EUR26,555.8527,943.19

GBP31,036.5432,332.91

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:24 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520