Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 10/01/2019, 08:37 (GMT+7)
Học viện Hải quân xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhận thức rõ vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên đối với công tác giáo dục, đào tạo, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện.

Học viện Hải quân là một trong những trung tâm đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân chủng Hải quân. Những năm qua, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân về công tác cán bộ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả để xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kỷ luật nghiêm; có kiến thức, năng lực toàn diện, sức khỏe tốt, độ tuổi phù hợp, số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự kế tiếp vững chắc giữa các thế hệ, đáp ứng kịp thời sự phát triển của Quân đội, Quân chủng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Chu Ngọc Sáng trao thưởng cho các cá nhân có thành tích cao
trong Hội thi Bí thư chi bộ

Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đảng ủy Học viện đã xây dựng kế hoạch, quy hoạch công tác cán bộ gắn với nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ đại hội và điều chỉnh, bổ sung hằng năm1; ban hành “Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ trong Học viện Hải quân”, quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn các chức danh chuyên môn nghiệp vụ sát thực tế. Trong quy hoạch cán bộ, đã gắn với các khâu nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và sử dụng; lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Học viện thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú; kết hợp đào tạo tại trường với rèn luyện thực tế ở đơn vị; chú trọng đào tạo ở nước ngoài, nhất là đào tạo trình độ đại học và sau đại học, giảng viên cao cấp, chuyên gia đầu ngành. Trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, coi trọng cán bộ trẻ, có năng lực bổ nhiệm vào các cương vị lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị, bảo đảm tính ổn định, kế thừa và phát triển vững chắc. Đồng thời, đề nghị trên điều động, luân chuyển cán bộ, giảng viên giữ các chức danh tương xứng ở các đơn vị trong Quân chủng, để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ thực tiễn, đánh giá thực chất, toàn diện hơn đối với từng nhân sự cụ thể, làm cơ sở bồi dưỡng phát triển lên trên. Tổ chức các đoàn công tác phối hợp với các đơn vị trong Quân chủng để nắm chắc chất lượng cán bộ, giảng viên đi thực tế và lấy ý kiến đóng góp của đơn vị về chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện.

Hằng năm, Học viện đã cử từ 10 đến 15 giảng viên đi thực tế, học tập tại các đơn vị trong Quân chủng, với thời gian từ 02 năm trở lên2. Thông qua việc luân chuyển, tạo điều kiện, cơ sở để bồi dưỡng nguồn cán bộ, giảng viên cho Học viện có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ huy; đổi mới, cải tiến nội dung, chương trình đào tạo cán bộ sát với nhu cầu thực tế của đơn vị. Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng cán bộ cũng được Đảng ủy Học viện hết sức quan tâm; chủ động đề xuất với trên tuyển dụng một số cán bộ, giảng viên tại các trường ngoài Quân đội phù hợp với chuyên ngành của Học viện để bổ sung cho các khoa, thu hút được nguồn cán bộ tài năng, chất lượng tốt, v.v. Nhờ đó, đến nay đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện cơ bản đủ về số lượng, có chất lượng tốt, cơ cấu phù hợp; được đào tạo, bồi dưỡng đúng chuyên ngành, cương vị công tác, số cán bộ, giảng viên có trình độ sau đại học ngày càng tăng; vững vàng, tiêu biểu về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực tốt, sức khỏe, tác phong làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát, phù hợp với tính chất, đặc thù của bộ đội Hải quân.

Hiện nay, Quân chủng Hải quân được ưu tiên xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, được trang bị nhiều vũ khí, phương tiện kỹ thuật mới, hiện đại. Vì thế, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện đòi hỏi ngày càng cao. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất trang bị còn khó khăn; đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là giảng viên có trình độ cao, chuyên gia đầu ngành còn thiếu; số cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản nhưng kinh nghiệm thực tiễn còn ít; trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm của một số cán bộ, giảng viên có mặt còn hạn chế, v.v. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Học viện tập trung lãnh đạo thực hiện một số biện pháp sau:

Thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, nhất là Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết 4419-NQ/TVĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về “Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ phát triển mới của Quân chủng giai đoạn 2010 - 2020” và nghị quyết của Đảng ủy Học viện về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, v.v. Trên cơ sở đó, từng cơ quan, đơn vị bám sát thực tiễn, đặc điểm hoạt động và yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tình hình mới để xác định nội dung, chủ trương, biện pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả. Chủ động rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo công tác cán bộ ở các cấp, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa tập thể cấp ủy và người chỉ huy, giữa bí thư và cấp trưởng về công tác cán bộ; thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, thẩm quyền quản lý cán bộ theo phạm vi được phân công, phân cấp.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, giảng viên. Các cấp ủy tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, giảng viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện, nhất là đào tạo sau đại học; bồi dưỡng thông qua thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực tế giữ chức vụ chỉ huy, quản lý ở đơn vị, với phương châm “đào tạo theo chiều sâu, theo địa chỉ”. Chủ động lựa chọn số học viên tốt nghiệp đạt khá, giỏi, có khả năng sư phạm, đề nghị Quân chủng điều động về các đơn vị, sau khoảng 2 năm trở về Học viện để bồi dưỡng trở thành giảng viên. Đồng thời, lựa chọn những cán bộ trẻ có triển vọng phát triển gửi đi đào tạo ở các trường trong và ngoài Quân đội, ở nước ngoài, tạo nguồn cán bộ chuyên gia đầu ngành cho Học viện, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và những chuyên ngành kỹ thuật cao. Bám sát các nghị quyết của Đảng về công tác đào tạo cán bộ, Học viện tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, nhất là nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho cán bộ, giảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với sử dụng cán bộ, tăng cường bồi dưỡng phong cách, phương pháp, tác phong công tác. Thực hiện Nghị quyết 86-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Nghị quyết 8157/NQĐUQC-NT của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới và các nghị quyết của Đảng ủy Học viện về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ, phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ, giảng viên của Học viện đạt chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục đại học; 100% giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó 20% đến 30% có học vị tiến sĩ, sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ (tiếng Anh trình độ TOEIC đạt 500 điểm hoặc trình độ tiếng Nga tương đương).

Coi trọng công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, giảng viên làm cơ sở để sắp xếp, sử dụng đúng người, đúng việc. Các cấp ủy trong toàn Học viện cần đổi mới phương pháp nhận xét, đánh giá cán bộ, giảng viên, bảo đảm khách quan, công tâm, dân chủ, công khai, toàn diện, cả về phẩm chất, năng lực và uy tín trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị là một tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, giảng viên. Cấp ủy trực tiếp quản lý phải đánh giá đúng thực chất việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, giảng viên; gắn nhận xét đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên, tránh tình trạng nhận xét đánh giá chung chung, thiếu cụ thể, không nhất quán. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, phát huy vai trò của người đứng đầu để đánh giá đúng thực chất cán bộ; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở để nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm. Thường xuyên chấn chỉnh, có biện pháp cụ thể khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ; thực hiện nghiêm quy định 646-QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, bảo đảm hợp lý, khoa học. Học viện yêu cầu các cấp ủy chủ động xây dựng và điều chỉnh thực hiện nền nếp quy hoạch cán bộ đầu nhiệm kỳ và rà soát, bổ sung hằng năm, theo phương châm “động” và “mở”, phù hợp với thực tiễn, có tính kế thừa, chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, giảng viên. Chủ động phát hiện nguồn quy hoạch, chú trọng lớp kế cận, kế tiếp với nhiều độ tuổi, mạnh dạn bổ sung những cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực và uy tín vào nguồn quy hoạch; khắc phục tình trạng hẫng hụt đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, giảng viên giỏi, chuyên gia đầu ngành. Trong điều động, bổ nhiệm cán bộ phải gắn với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thực tiễn, giữa nhà trường, cơ quan với đơn vị. Đồng thời, thường xuyên luân chuyển để bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, nhất là cho cán bộ, giảng viên đi thực tế ở các đơn vị trong Quân chủng. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, áp lực, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên phát triển. Chủ động phòng ngừa và chống những biểu hiện tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, bè phái, cục bộ, thân quen, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ; kiên quyết thay thế, miễn nhiệm những cán bộ, giảng viên làm việc cầm chừng, kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tín nhiệm thấp, v.v.

Quán triệt các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, tiến hành đồng bộ các giải pháp trên, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện và là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá CHU NGỌC SÁNG, Chính ủy Học viện
_______
___________

1 - Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện được đào tạo cơ bản, với trên 98,7% có trình độ đại học, 44% sau đại học, 21,4% qua chiến đấu, 66,7% qua thực tế các cương vị lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị. Riêng giảng viên: 100% có trình độ đại học, 64,7% sau đại học, 13,7% tiến sĩ.

2 - Từ 2002 đến nay, luân chuyển cán bộ từ Học viện ra đơn vị và ngược lại là 173 đồng chí; luân chuyển nội bộ là 253 đồng chí; luân chuyển thực tế chức vụ lãnh đạo, chỉ huy ngang cấp theo chức danh đào tạo là 153 đồng chí; cử cán bộ đi thực tế học tập vũ khí, trang bị mới là 58 đồng chí.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết