Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 19/11/2012, 15:19 (GMT+7)
Hà Giang thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng

Quản lý nhà nước về quốc phòng là một trong những công tác quan trọng, thường xuyên của chính quyền các cấp. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đó, Hà Giang đã và đang tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Những năm qua, cùng với tập trung thực hiện nhiệm vụ trung tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), xóa đói giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, tỉnh Hà Giang luôn coi trọng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng. Nhờ đó, nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn Tỉnh được củng cố vững chắc. Tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ (KVPT) Tỉnh, huyện được tăng cường; chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương được nâng cao… Kết quả đó đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ, tạo môi trường thuận lợi để Tỉnh đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

alt
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo BCHQS Tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện 
 

Điểm nổi bật trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở Hà Giang là: tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm trong cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân đối với công tác này. Đó là cơ sở quan trọng để Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành thực hiện chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ công tác quốc phòng, quân sự (QP,QS). Cơ quan quân sự (CQQS) các cấp đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu giúp Ủy ban nhân dân (UBND) cùng cấp ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng và các vấn đề gắn quốc phòng với an ninh; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND cùng cấp.

Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về quốc phòng ở địa phương bao gồm: quản lý xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD, KVPT, xây dựng các công trình quốc phòng; quản lý đất quốc phòng; xây dựng LLVT địa phương… nhằm mục tiêu tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm cho địa phương không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời ngăn ngừa và sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược dưới mọi quy mô, hình thức của địch (nếu chúng liều lĩnh tiến hành); bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới của Tổ quốc. Để đạt mục tiêu trên, trước hết, Tỉnh tập trung quản lý chặt chẽ việc xây dựng LLVT địa phương, đảm bảo cho lực lượng này được xây dựng vững mạnh toàn diện. Trong qúa trình thực hiện, Tỉnh phát huy trách nhiệm của UBND gắn chặt với tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể trong Tỉnh. Nhờ đó, các lực lượng: quân sự, công an, biên phòng, dân quân, tự vệ (DQ,TV) được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ cao; sự phối hợp hoạt động giữa các lực lượng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày càng gắn bó, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn coi trọng xây dựng các chi bộ, đảng bộ quân sự, biên phòng, công an trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp, gắn với xây dựng CQQS, biên phòng, công an vững mạnh toàn diện, đủ sức tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương theo chức năng. Tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế LLVT địa phương theo hướng: “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng thành phần, lực lượng; trong đó, ưu tiên bảo đảm quân số cho CQQS các huyện biên giới, đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, nhiệm vụ A2 và các đoàn kinh tế - quốc phòng (KT-QP). Lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; hằng năm, được huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật... Lực lượng DQ,TV, dự bị động viên được xây dựng, quản lý chặt chẽ, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần, coi trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ SSCĐ. Đối với lực lượng DQ,TV, Tỉnh xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, đủ số lượng, có cơ cấu thành phần hợp lý, đạt 2% so với số dân. Đến nay, 100% xã (phường, thị trấn) có trung đội dân quân cơ động; thôn, bản, tổ dân phố có tổ, tiểu đội dân quân tại chỗ; các tiểu đội dân quân thường trực ở các xã (thị trấn) biên giới được tổ chức chặt chẽ, phát huy tốt trách nhiệm, phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng, Công an tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh, ngăn ngừa mọi hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tỉnh đặc biệt coi trọng công tác phát triển đảng trong lực lượng DQ,TV. Từ năm 2006 đến nay, Hà Giang đã kết nạp được hơn 2.000 đảng viên, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này lên 26,2%; đã xây dựng được 130 chi bộ quân sự xã (phường, thị trấn), đạt 66% và phấn đấu đạt 100% vào đầu năm 2013. Tỉnh tăng cường chỉ đạo, quản lý việc thực hiện Đề án Đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã (phường, thị trấn); trước mắt nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở; về lâu dài gắn với việc tạo nguồn cán bộ cấp ủy, chính quyền ở cơ sở. Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ công an viên cơ sở (thôn, bản, tổ, khu phố) vững mạnh, bảo đảm chế độ, chính sách theo quy đinh.

Công tác giáo dục QP-AN cho toàn dân, nhất là bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành được Tỉnh chỉ đạo quản lý, điều hành chặt chẽ, theo hướng: tập trung nâng cao chất lượng, gắn với mở rộng đối tượng, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Để đạt mục tiêu đó, Tỉnh coi trọng phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng Giáo dục QP-AN, CQQS, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND Tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch tập huấn giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Chỉ tính 9 tháng đầu năm 2012, Tỉnh đã cử 6 cán bộ thuộc đối tượng 1, 2 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN do trên tổ chức; phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 2 mở 1 lớp cho 56 cán bộ thuộc đối tượng 2; chỉ đạo các huyện (thành phố) tổ chức 124 lớp bồi dưỡng cho hơn 7.700 cán bộ thuộc đối tượng 3, 4, 5. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện (thành phố), Trường Quân sự Tỉnh tổ chức 484 lớp giáo dục QP-AN cho gần 17.000 học sinh, sinh viên theo đúng chương trình quy định; tăng cường công tác giáo dục QP-AN cho toàn dân. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Tỉnh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn.

Quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, nhận thức rõ vị trí chiến lược quan trọng về QP-AN của Tỉnh, Hà Giang luôn phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường tiềm lực QP-AN, xây dựng KVPT. Xét về mặt bằng chung của cả nước, Hà Giang vẫn là một tỉnh nghèo, đặc biệt khó khăn1, địa hình chia cắt, giao thông chưa phát triển… Điều đó tác động không nhỏ đến việc kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN, nhất là trong quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát, thẩm định các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển KT-XH trên địa bàn. Vì vậy, UBND Tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực QP-AN, phù hợp với tình hình thực tế của địaphương. Chủ trương của Tỉnh là việc kết hợp đó phải đảm bảo được cả mục tiêu tăng trưởng về kinh tế, xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và tăng cường tiềm lực, thế trận KVPT, củng cố “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Theo đó, Tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH tổng thể, các kế hoạch năm, trung hạn, dài hạn đều phải gắn với quy hoạch QP-AN, xây dựng KVPT; trong đó, coi trọng quản lý việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng thế trận quân sự trong KVPT tỉnh, huyện, bảo đảm đạt mục tiêu, yêu cầu đã xác định và không để thất thoát, lãng phí. Chỉ đạo các huyện biên giới phối hợp chặt chẽ với các đoàn KT-QP đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết hợp quân, dân y trong khám, chữa bệnh cho đồng bào. Trong thiết kế xây dựng, phê duyệt các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (trạm xá, bưu điện, đường liên thôn, liên bản, liên xã, làm thủy lợi, xây dựng các hồ treo tích nước,…) Tỉnh đều tính đến yêu cầu lưỡng dụng của công trình, vừa bảo đảm đời sống dân sinh, vừa phục vụ nhiệm vụ QP-AN cả thường xuyên và đột xuất. CQQS các cấp phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan chức năng của Tỉnh quản lý chặt chẽ các hang động tự nhiên, các công trình quốc phòng, đất quốc phòng; tham gia khảo sát, thẩm định và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai các chương trình, dự án phát triển KT-XH… Tỉnh luôn coi trọng điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, hệ thống kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ các cấp; xây dựng kế hoạch phòng, chống cháy rừng, lũ lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Công tác huấn luyện, diễn tập KVPT được Tỉnh chỉ đạo, quản lý chặt chẽ; cơ chế hoạt động QP-AN được vận hành tốt, ngày càng hoàn thiện. Tỉnh hết sức coi trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách địa phương, nguồn ngân sách quốc phòng trên cấp và các nguồn huy động khác  bảo đảm cho hoạt động QP,QS. Trong đó, coi trọng bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho LLVT; đầu tư xây dựng các công trình quân sự trong KVPT then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương của Tỉnh, huyện (thành phố), cải tạo một số hang động tự nhiên; chuẩn bị mọi mặt công tác hậu cần, kỹ thuật đảm bảo nhu cầu hoạt động thực hiện nhiệm vụ QP-AN của LLVT cả trong thời bình và thời chiến. Tỉnh phấn đấu hằng năm đưa vào kế hoạch xây dựng và hoàn thành từ 2 đến 3 công trình, mỗi huyện (thành phố) từ 1 đến 2 công trình trọng điểm về QP-AN trong KVPT. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, Tỉnh hết sức coi trọng việc thanh tra, kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra đối với tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ chủ chốt các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác QP,QS và sự giám sát của nhân dân, trực tiếp là Hội đồng nhân dân các cấp.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, Hà Giang tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng cực Bắc của Tổ quốc.

TS. ĐÀM VĂN BÔNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh

                  

1 - Năm 2011, hộ nghèo của Hà Giang là 35,38%; Tỉnh có 6 huyện thuộc nhóm những huyện nghèo nhất cả nước, hộ nghèo ở đây chiếm 53,21%.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 24/10/2020

HCMSJC55.85056.350
Hà NộiSJC55.85056.370
Đà NẵngSJC55.85056.370

Thời tiết