Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 08/04/2019, 13:37 (GMT+7)
Gia Lai đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ

Phát huy kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” (sau đây gọi là Nghị quyết 28-NQ/TW), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, thiết thực góp phần củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng và ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ theo Nghị quyết 28-NQ/TW, những năm qua, tỉnh Gia Lai đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp xây dựng Tỉnh thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc” phù hợp với đặc điểm địa bàn, khả năng kinh tế của địa phương và đạt được những kết quả quan trọng. Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ được bổ sung, hoàn thiện, duy trì thực hiện nghiêm; nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ Tỉnh, nhất là “thế trận lòng dân” được tăng cường; nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng vững chắc. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh được thực hiện hiệu quả; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng cao; hoạt động của khu vực phòng thủ bước đầu đi vào nền nếp, v.v. Đây là cơ sở quan trọng, đảm bảo cho Tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và khu vực Tây Nguyên; đời sống của nhân dân được cải thiện rõ nét, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương được nâng cao1.

Tuy nhiên, nhận thức, trách nhiệm một bộ phận nhân dân, cá biệt có cả một số cán bộ về xây dựng khu vực phòng thủ còn chưa thực sự đầy đủ; hệ thống chính trị cơ sở tuy được xây dựng, củng cố, song khả năng huy động nhằm xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ” còn hạn chế; việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng, quản lý các công trình phòng thủ có mặt chưa đồng bộ. Đây là những vấn đề cần được khắc phục.

Để xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, ngày càng đi vào chiều sâu, trong điều kiện thuận lợi, thách thức đan xen và yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trước hết, Tỉnh tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ, xác định đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ đúng hướng, đạt hiệu quả cao. Từ kinh nghiệm rút ra qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, Tỉnh tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, văn bản, hướng dẫn của cấp trên, Tỉnh tổ chức rà soát, bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU về xây dựng khu vực phòng thủ, Chương trình 49-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, gắn với các chiến lược vừa được ban hành, đảm bảo phù hợp với đặc điểm địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục cụ thể hóa thực hiện hiệu quả lộ trình, bước đi tiếp theo bảo đảm sát hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở. Tỉnh tập trung đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, cốt lõi là xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quân sự, nhất là trên địa bàn trọng điểm, biên giới; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, v.v. Cùng với đó, Tỉnh đã chú trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khu vực phòng thủ, nhất là ban chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ ở các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự trong tham mưu, tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển tích cực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Hai là, tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân, nhất là cán bộ chủ trì trong hệ thống chính trị, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Chủ động đẩy mạnh việc chỉ đạo các địa phương đổi mới nội dung, hình thức, vận dụng đa dạng phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng sát đối tượng, địa bàn; mở rộng đối tượng, bồi dưỡng cho các chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người đứng đầu dòng tộc, v.v. Tỉnh yêu cầu lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục phát huy chức năng “đội quân công tác”, tích cực tiến hành công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện hiệu quả chủ trương đưa cán bộ, đảng viên thuộc Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy xã biên giới và sinh hoạt ở các chi bộ thôn, bản để trực tiếp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Ba là, kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh, nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế cho khu vực phòng thủ. Quán triệt sâu sắc quan điểm: “Phát triển kinh tế là trung tâm,... xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên”2 và những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, quốc phòng trong thời gian qua, Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ngay từ khâu quy hoạch, kế hoạch ở cấp huyện, từng ngành, từng lĩnh vực; gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch bố trí thế trận quốc phòng, trọng tâm là thế trận quân sự khu vực phòng thủ. Thời gian tới, Tỉnh đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực có thế mạnh; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế các ngành theo hướng lưỡng dụng. Đặc biệt, Tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án đầu tư và khuyến khích việc mở rộng, thành lập mới các doanh nghiệp, hợp tác xã, cụm công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản và các vùng kinh tế động lực, như: Khu Công nghiệp Nam Pleiku, Khu Công nghiệp Trà Đa và Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Đồng thời, tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới giao thông, cả đường bộ, đường không, tạo sự liên kết giữa Gia Lai với các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Quá trình thực hiện, Tỉnh chú trọng rà soát, thẩm định chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án có yếu tố nước ngoài, trên địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh; kiên quyết không vì lợi ích kinh tế thuần túy mà để ảnh hưởng đến thế trận khu vực phòng thủ. Bên cạnh đó, Tỉnh tiếp tục cân đối các nguồn lực, bảo đảm ngân sách cho quy hoạch, xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ huyện, tỉnh theo lộ trình. Trước mắt, ưu tiên xây dựng các công trình phòng thủ thiết yếu trong căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu, điểm tựa, cụm điểm tựa khu vực biên giới, hướng trọng điểm, chốt dân quân thường trực; đồng thời, làm tốt công tác ngụy trang, nghi binh giữ bí mật và thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng theo quy định.

Bốn là, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện , có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Đây là một nội dung quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ. Do đó, Tỉnh tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, ngày càng “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng; xây dựng các chi bộ, đảng bộ quân sự, biên phòng, công an trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 triển khai các biện pháp đồng bộ xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, phù hợp với từng địa bàn. Chú trọng giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Tỉnh tiếp tục bố trí ngân sách triển khai thực tốt đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, ưu tiên nâng cao năng lực hoạt động của tiểu đội dân quân thường trực các xã biên giới, trọng điểm về quốc phòng, an ninh; tăng cường tạo nguồn đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương. Đồng thời, chỉ đạo đổi mới công tác tuyển quân, kết hợp tuyển quân với tạo nguồn dự bị động viên, nguồn cán bộ ở cơ sở, nâng cao tiềm lực quân sự của khu vực phòng thủ Tỉnh. Mặt khác, Tỉnh chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tăng cường luyện tập, phối hợp công tác; các địa phương duy trì nền nếp, chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ. Qua đó, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và năng lực thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh.

Cùng với những nội dung trên, Tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đối ngoại chính quyền, ngoại giao nhân dân, tăng cường giao lưu đoàn kết, hữu nghị với địa phương nước bạn Cam-pu-chia, thiết thực xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, góp phần quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW, xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh vững mạnh về mọi mặt, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống.

VÕ NGỌC THÀNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh
____
___________

1 - Trong 03 năm gần đây, tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân của Tỉnh đạt 7,76% (vượt 0,24% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ Tỉnh); các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ,... đều có bước phát triển tích cực; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 19,71% (năm 2015) xuống còn 10,04% (năm 2018).

2 - Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị, tr. 4.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:16 - 18/11/2019

EUR25439.6226282.5

GBP29632.2530106.76

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết