Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 26/06/2014, 10:00 (GMT+7)
Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên khắc phục khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên thường xuyên chú trọng việc khắc phục khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhiệm vụ này càng được đẩy mạnh.

Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh Hưng Yên có chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP) địa phương và trực tiếp lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Trong quá trình triển khai, ĐUQS phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong Tỉnh. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương và các mặt công tác khác.

Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, trước hết, ĐUQS Tỉnh tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan quân sự các cấp và các đơn vị LLVT vững mạnh toàn diện. Trong đó, ĐUQS Tỉnh chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ để họ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng lực lượng thường trực phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là lực lượng sẵn sàng chiến đấu và cơ động. Trong công tác xây dựng Đảng, ĐUQS Tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; tập huấn công tác đảng cho bí thư chi bộ, trợ lý tổ chức và ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp cơ sở. Công tác nghiệp vụ đảng, quản lý đảng viên, nền nếp, chế độ, nguyên tắc tổ chức và lãnh đạo của Đảng, quy chế trên các mặt công tác được thực hiện nghiêm túc. Việc rà soát, bảo đảm chất lượng chính trị của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và trong tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, sát với từng đối tượng. Các đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị và an toàn trên các lĩnh vực hoạt động, v.v.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, bên cạnh kết quả đạt được, ĐUQS Tỉnh nhận thấy còn bộc lộ một số khuyết điểm chi phối đến chất lượng, hiệu quả công tác làm hạn chế đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, ĐUQS Tỉnh đã chỉ rõ: chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; việc nắm bắt tình hình, định hướng, quản lý tư tưởng có thời điểm chưa nhạy bén; phát hiện, ngăn chặn dấu hiệu vi phạm kỷ luật của CB,ĐV và bộ đội chưa kịp thời. Năng lực lãnh đạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của tập thể cấp ủy và một số đảng ủy viên còn hạn chế; tính bao quát, khả năng chỉ đạo, xử lý, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn chưa thực sự nhanh nhạy. Công tác đánh giá cán bộ có trường hợp còn chung chung, chưa gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Việc giám sát cấp ủy cấp dưới lãnh đạo thực hiện hiện nhiệm vụ chưa thành nền nếp, thường xuyên. Một số ít CB,ĐV chưa thực sự mẫu mực trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng chưa cao, còn biểu hiện nể nang, né tránh, v.v.

Khuyết điểm trên là những cản trở không nhỏ đến uy tín và hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy; làm cho việc quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của trên và tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác QS,QP địa phương có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; sự chuyển biến về tình hình vi phạm kỷ luật trong LLVT Tỉnh chưa vững chắc, tính giáo dục, thuyết phục còn hạn chế. Nhận thức rõ điều đó, ĐUQS Tỉnh yêu cầu các cấp ủy tổ chức thảo luận, quán triệt, thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm, không né tránh khuyết điểm, có tinh thần sửa chữa thực tâm, kiên quyết, đề ra mốc thời gian cụ thể, tạo được sự chuyển biến tích cực và phải thể hiện rõ nét trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày. Đồng thời, coi đây là dịp tốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố lòng tin của quần chúng đối với CB,ĐV và của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Tỉnh đối với ĐUQS, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.

Để làm được điều đó, trong chương trình khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của ĐUQS Tỉnh đã xác định, trước hết phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng trong quản lý, rèn luyện CB,ĐV và quần chúng. Đây là biện pháp cơ bản để mọi người nhận thúc đúng mục đích, yêu cầu và sự cần thiết phải đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; từ đó, tạo sự đồng thuận, đề cao trách nhiệm, tinh thần tự giác trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết đề ra. Nội dung giáo dục phải toàn diện gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giữa giáo dục theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới” của Bộ Quốc phòng với tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch đã xác định. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 89-NQ/ĐU của ĐUQS Tỉnh về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước trong LLVT Tỉnh; thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mọi CB,ĐV, quần chúng, hạn chế thấp nhất tình hình vi phạm kỷ luật trong các đơn vị. Quá trình giáo dục phải đi đôi với tổ chức hoạt động thực tiễn trên các mặt công tác QS,QP địa phương, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mỗi người, trong từng đơn vị; tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động. Qua đó, phát huy truyền thống hào hùng của quê hương, đơn vị, đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực tự cường, cống hiến khả năng, trí lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy yêu cầu CB,ĐV phải gương mẫu trước quần chúng, người có vị trí càng cao càng phải kiên quyết trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, mẫu mực trong chấp hành kỷ luật và rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống. Cùng với giáo dục, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp cần tăng cường bám nắm cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh, không để kéo dài, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB,ĐV; đẩy mạnh công tác truyền thông về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực. Mặt khác, phải kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ.

Xác định công tác cán bộ là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trong kế hoạch khắc phục khuyết điểm, ĐUQS Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn tồn tại đối với công tác này, nhất là trong quy hoạch, nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Theo đó, các cấp ủy trong Đảng bộ cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Quy chế công tác cán bộ (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ của Đảng ủy Quân khu 3; thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cả về chất lượng, số lượng và cơ cấu; nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, chủ động, sáng tạo trong công việc. Trước mắt, các cấp ủy cần rà soát, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ cấp mình, xác định rõ đối tượng chuyển ra và số cán bộ còn hướng sử dụng để bồi dưỡng, phát triển; chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế, sắp xếp lại cán bộ, không để tình trạng cơ quan thừa, đơn vị thiếu. Công tác quy hoạch cán bộ phải bảo đảm khoa học, có sự đan xen giữa cán bộ cũ với cán bộ mới, chú ý cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, sức khỏe, tạo điều kiện cho họ rèn luyện, phấn đấu và khẳng định trong thực tiễn. Các cấp cần đổi mới công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, không làm rõ thực chất mạnh, yếu, hoặc tư tưởng cục bộ địa phương trong công tác cán bộ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, đi sâu rèn luyện trình độ, năng lực chỉ huy, tham mưu và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong công tác QS,QP địa phương cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở. Đặc biệt, phải hết sức chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực; có phương pháp, tác phong công tác khoa học; quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước mọi quyết định của mình. Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ được thử thách qua nhiều cương vị công tác, làm cơ sở tích lũy kinh nghiệm ở các cương vị cao hơn, ĐUQS Tỉnh yêu cầu phải làm tốt công tác luân chuyển cán bộ; giao cho họ đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo, chỉ huy trên những địa bàn khó khăn, phức tạp, việc khó, việc mới để tự hoàn thiện mình. Mặt khác, phải thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ và hậu phương quân đội, nhằm động viên họ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trên cơ sở những vấn đề đã được chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, ĐUQS Tỉnh hướng trọng tâm lãnh đạo vào hoàn thiện, xây dựng các quy chế, nhất là trên các mặt công tác trọng yếu, dễ phát sinh tiêu cực; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và lãnh đạo của Đảng; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, chú trọng quy trình, chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Các cấp ủy thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức mọi mặt cho đội ngũ CB,ĐV, trước hết là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị; đi sâu làm chuyển biến năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, cấp mình vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các mặt công tác, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong chuẩn bị và sinh hoạt đảng; kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm các quy chế, quy định, mất đoàn kết kéo dài, hoàn thành nhiệm vụ thấp. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), giải quyết đúng đắn mối quan hệ công tác giữa bí thư cấp ủy, người chỉ huy với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt dân chủ trong xử lý công việc của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ ĐUQS Tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp. Mọi hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ phải bám sát chức năng, nhiệm vụ và quy chế đã ban hành; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng: phát huy trí tuệ tập thể với đề cao trách nhiệm cá nhân, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các giải pháp đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ CB,ĐV, v.v.

Nhờ xác định nội dung, biện pháp sát tình hình thực tế của Đảng bộ, đáp ứng mục đích, yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đề ra, nên việc khắc phục khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng của ĐUQS Tỉnh Hưng Yên trong hai năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, sự điều hành, quản lý của người chỉ huy, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ CB,ĐV được nâng lên; chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác QS,QP địa phương đã có chuyển biến rõ rệt. Qua phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm cho thấy: số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2013, tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh đạt 92,2%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 89,2%, trong đó có 13% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số CB, ĐV vi phạm kỷ luật giảm 0,6%. Đây là cơ sở rất quan trọng để ĐUQS tỉnh Hưng Yên tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ CB,ĐV ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, lãnh đạo LLVT Tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ QS,QP trên địa bàn.

Đại tá LÊ VĂN CỬU, Chính ủy BCHQS Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:22 - 26/10/2020

HCMSJC55.85056.350
Hà NộiSJC55.85056.370
Đà NẵngSJC55.85056.370

Thời tiết