Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 09/05/2019, 08:52 (GMT+7)
Đảng bộ Vùng 3 Hải quân tập trung xây dựng chi bộ “4 tốt”

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”1. Thấm nhuần chỉ dẫn của Bác, Đảng bộ Vùng 3 Hải quân luôn quan tâm, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; trong đó, xây dựng chi bộ theo tiêu chí “4 tốt”2 là một trong những nội dung, giải pháp quan trọng. Đồng thời, đây cũng là nội dung, biện pháp đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 02-02-2008, của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” trong Đảng bộ Vùng 3.

1. Nhận thức, trách nhiệm tốt

Đảng bộ Vùng 3 Hải quân có nhiều loại hình chi bộ: tàu, đại đội, cơ quan, đài trạm, đội; hoạt động độc lập, phân tán, nhất là các chi bộ tàu hoạt động trên biển, chi bộ đài trạm ra-đa. Để Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy Vùng đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ phấn đấu, tinh thần vượt khó, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để đạt hiệu quả, Đảng ủy Vùng xác định công tác giáo dục phải được tiến hành toàn diện, song cần tập trung vào những đối tượng cụ thể, trong những thời điểm nhất định, lực lượng làm nhiệm vụ khó khăn, nhạy cảm. Theo đó, ngoài chương trình giáo dục chính trị theo quy định hằng năm, Đảng ủy Vùng chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng, giáo dục nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên mới, đảng viên vừa tốt nghiệp ra trường, đảng viên có chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chưa cao, thực hiện nhiệm vụ lẻ, độc lập, ở những nơi có điều kiện công tác khó khăn, để họ yên tâm công tác, xây dựng động cơ, định hướng mục tiêu phấn đấu đúng đắn.

Chuẩn Đô Đốc Mai Trọng Định, Bí thư Đảng ủy Vùng chủ trì Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018

Để làm căn cứ cho các chi bộ theo dõi, đánh giá nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Vùng chỉ đạo việc viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI), Quy định 646-QĐ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp”. Hằng năm, Đảng ủy Vùng xác định các trọng tâm, đột phá như: “Nói đi đôi với làm”, “Tự giác học trước, làm trước của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp”, “Dám làm, dám chịu trách nhiệm”, “Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì, đầu ngành” với các nội dung, tiêu chí cụ thể. Trên cơ sở đó, từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu sát chức trách, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn đảm bảo thực chất, không có biểu hiện hình thức. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên gặp gỡ, nắm tình hình, động viên, giúp đỡ những đảng viên có chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chưa tốt, động cơ phấn đấu, làm việc cầm chừng, thỏa mãn dừng lại. Từ đó, nắm chắc và giải quyết dứt điểm những vướng mắc nảy sinh, kịp thời chấn chỉnh, định hướng, “xốc” lại tinh thần, nâng cao trách nhiệm cho họ. Đồng thời, coi trọng vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Nền nếp, chế độ và chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt

Quán triệt, thực hiện chỉ thị, hướng dẫn của trên, Đảng ủy Vùng đã chỉ đạo Phòng Chính trị ban hành Hướng dẫn 2707/HD-CT, ngày 19-8-2016 về “Một số nội dung về nghị quyết, chế độ ra nghị quyết lãnh đạo và chế độ sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Vùng 3 Hải quân”; xác định tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chi bộ và đảng viên về vai trò, vị trí của chi bộ, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, nhiều nội dung, cách làm mới, sáng tạo đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, như: quy định cụ thể các bước chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ và mẫu dự thảo nghị quyết, mẫu chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề; chuẩn hóa cách ghi biên bản, ghi chép sổ tay đảng viên phù hợp với đặc thù từng cơ quan, đơn vị, v.v.

Trong quá trình triển khai, Đảng ủy Vùng luôn chú trọng thực hiện nghiêm việc phân công cấp ủy viên tham dự sinh hoạt chi bộ và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp mình về chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ được phân công. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị và ủy ban kiểm tra các cấp, tăng cường dự sinh hoạt, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn. Thực tiễn đã chỉ ra, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc rất lớn vào trình độ, năng lực của bí thư, phó bí thư. Trước thực tế với 37,3% cán bộ giữ chức bí thư chi bộ chưa qua đào tạo chuyển loại chính trị như hiện nay, để nâng cao chất lượng đội ngũ này, Đảng ủy Vùng hết sức coi trọng việc kiện toàn cấp ủy chi bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; tổ chức các lớp bồi dưỡng kinh nghiệm; tập huấn, hướng dẫn chuẩn bị nội dung sinh hoạt, tham quan làm mẫu kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ; lựa chọn xây dựng chi bộ làm điểm để nhân rộng cách làm hay, hiệu quả.

Ngoài việc duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, các chi bộ thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định, hướng dẫn. Nội dung sinh hoạt chuyên đề được thực hiện phong phú, sát chức năng, nhiệm vụ các loại hình chi bộ, hướng vào những vấn đề bất cập nổi lên cần khắc phục. Trong đó, tập trung vào các chuyên đề, như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; nội dung, biện pháp xây dựng môi trường văn hóa, chính quy trong cơ quan, đơn vị, v.v. Để bảo đảm chất lượng, trước khi sinh hoạt chuyên đề, chi ủy làm tốt công tác chuẩn bị, thông qua nội dung đánh giá, đề dẫn và phân công từng đảng viên chuẩn bị ý kiến; sinh hoạt chuyên đề được bố trí là một nội dung trong sinh hoạt Ngày Đảng theo đúng quy định.

Đảng ủy Vùng chỉ đạo chặt chẽ cấp ủy và cơ quan chính trị các cấp thực hiện tốt việc lồng ghép trong sơ kết 6 tháng, tổng kết năm để rút kinh nghiệm việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt phù hợp với từng loại hình chi bộ. Nhờ đó, nền nếp, chế độ và chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Vùng có nhiều chuyển biến tích cực, vững chắc.

3. Dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt

Để dân chủ trong Đảng được phát huy, trước hết phải thực hiện tốt dân chủ từ trong chi bộ; bởi đây là điều kiện quyết định để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, củng cố đoàn kết nội bộ; chi bộ có dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt thì mới đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy Vùng tập trung kiện toàn cấp ủy, chi bộ; chú trọng xây dựng quy chế lãnh đạo của cấp ủy, quy chế làm việc của người chỉ huy. Các quy chế lãnh đạo, làm việc phải đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng điều lệnh, điều lệ quản lý bộ đội, phù hợp với từng loại hình đơn vị và được phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên để họ nắm và thực hiện đầy đủ.

Điều kiện thiết yếu để phát huy dân chủ là phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; nêu cao ý thức xây dựng, tập trung trí tuệ của đảng viên, nhất là trong sinh hoạt lãnh đạo, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên. Việc phân công đảng viên báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong sinh hoạt định kỳ; nắm và giải quyết tình hình tư tưởng, vướng mắc của đảng viên, quần chúng trong sinh hoạt chi bộ được các cấp ủy, chi bộ cụ thể hóa, triển khai sát chỉ đạo của Đảng ủy Vùng. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng được Đảng ủy Vùng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt; tập trung vào những chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên có chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chưa cao, có khuyết điểm kéo dài, chậm khắc phục, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật của đảng viên; công tác thi hành kỷ luật Đảng luôn được các cấp ủy, chi bộ tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định. Trong sinh hoạt chi bộ, dân chủ được mở rộng và phát huy, tạo không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình, góp phần phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

4. Tự phê bình và phê bình tốt

Tự phê bình và phê bình được Đảng ủy Vùng xác định là việc làm thường xuyên, liên tục với yêu cầu cao đối với các chi bộ; là biện pháp để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và củng cố khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Theo đó, Đảng ủy Vùng chỉ đạo các chi bộ phải tăng cường công tác giáo dục làm cho mọi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của tự phê bình và phê bình đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là cơ sở quan trọng, đảm bảo cho tự phê bình và phê bình được triển khai thực hiện nền nếp, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Nội dung tự phê bình và phê bình tập trung làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân về những khuyết điểm, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong tự phê bình và phê bình đã phát huy được tính tự giác, bảo đảm khách quan, trung thực, thẳng thắn, cầu thị, nêu cao tính chiến đấu, khắc phục tâm lý tự ti, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh. Cán bộ chủ trì, người đứng đầu gương mẫu tự phê bình trước chi bộ về tư cách đảng viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ và những công việc được cấp ủy phân công; không có trường hợp lợi dụng phê bình để gây mất đoàn kết nội bộ, trù dập người phê bình. Sau tự phê bình và phê bình, tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên nghiêm túc tiếp thu và có biện pháp khắc phục, sửa chữa, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sửa đổi lối làm việc, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nhờ thực hiện xây dựng chi bộ “4 tốt”, những năm qua, Đảng bộ Vùng 3 Hải quân luôn đạt trong sạch, vững mạnh; Vùng đạt vững mạnh toàn diện, trên 90% đảng viên, trên 85% tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Những kết quả đó, là tiền đề quan trọng để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, góp phần lãnh đạo xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc MAI TRỌNG ĐỊNH, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng

____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 193.

2 - “4 tốt”: 1. Cán bộ, đảng viên có nhận thức, trách nhiệm tốt; 2. Nền nếp, chế độ và chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt; 3. Dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; 4. Tự phê bình và phê bình tốt.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 06/08/2020

HCMSJC59.60061.400
Hà NộiSJC59.60061.420
Đà NẵngSJC59.60061.420

Thời tiết