Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Sáu, 08/09/2017, 07:24 (GMT+7)
Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện; trong đó, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ giáo dục, đào tạo sĩ quan cấp phân đội bậc đại học của Quân đội.

Kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4,  (khóa XII)

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cần thực hiện một cách nghiêm túc, giúp cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Nhà trường nhận thức rõ nguy cơ, tìm giải pháp thiết thực để đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, nhất là các văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ ở tất cả các cấp. Đồng thời, tổ chức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự thống nhất về nhận thức, đề cao trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết. Đảng ủy Nhà trường yêu cầu, các cấp đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Nhằm đưa Nghị quyết Trung ương 4 đi vào thực tiễn giảng dạy, học tập, rèn luyện của Nhà trường, trở thành động lực thúc đẩy sự nỗ lực vươn lên của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, vai trò tiền phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp. Thực tế cho thấy, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên (trước hết là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống) không những quyết định đến uy tín cá nhân, mà còn qua đó nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên không chỉ là nội dung cơ bản, việc làm thường xuyên, mà còn là vấn đề cấp bách của nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Nhà trường hiện nay. Để làm được điều đó, Đảng bộ Nhà trường đã chỉ đạo các cấp ủy chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, lối sống; trọng tâm là giải quyết tốt mối quan hệ giữa cán bộ, giảng viên với học viên, không để những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến danh dự của người thầy và động cơ học tập đúng đắn của người học. Thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, thi đua xây dựng “Đại đội ba nhất”, “Bộ môn ba tốt”, “Ban ba tốt” với tinh thần “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Chủ động phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, noi theo, tạo môi trường sư phạm quân sự lành mạnh để cán bộ, đảng viên rèn luyện và phấn đấu. Cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong Đảng bộ thường xuyên đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nói và làm, dạy và học phải theo nghị quyết của Đảng và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay, tạo sự ổn định vững chắc về tư tưởng trước diễn biến phức tạp của tình hình. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, cơ hội, thực dụng, mơ hồ, mất cảnh giác, tha hóa về đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chia rẽ nội bộ.

Cùng với đó, Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, cấp ủy viên, bí thư chi bộ có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Trước hết, Đảng ủy Nhà trường yêu cầu các cấp ủy tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ; các quy định, quy trình đề bạt, bổ nhiệm, điều động, tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ; cụ thể hóa và thực hiện nghiêm quy định về tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ trong Nhà trường. Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ trì các cấp, bảo đảm công tâm, khách quan, theo yêu cầu công việc, đúng sở trường, năng lực, đủ điều kiện tham gia cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp trên. Trên cơ sở tiêu chuẩn cán bộ chủ trì, cấp ủy viên đã được xác định, lấy mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị và uy tín của cán bộ là thước đo đánh giá chất lượng cán bộ, cấp ủy viên. Đồng thời, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, thực hiện dân chủ, khách quan, nắm chắc tiêu chuẩn các cấp ủy viên trong quá trình xây dựng, quy hoạch, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, tránh “phiến diện”, cục bộ địa phương trong công tác cán bộ. Để xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện quy trình lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo hướng vừa mở rộng dân chủ, phát huy tính chủ động từ cơ sở, vừa phát huy vai trò tham mưu của cơ quan chức năng nhằm tạo bước chuyển biến có tính đột phá, từng bước thay thế những cán bộ, giảng viên lớn tuổi, nghỉ hưu, bảo đảm sự kế cận và phát triển liên tục. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế cán bộ, giảng viên làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. Bên cạnh đó, Nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ bí thư cấp ủy, cấp ủy viên, bí thư chi bộ cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, phong cách, tác phong công tác, bảo đảm đội ngũ này thích ứng nhanh với nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết những tình huống cụ thể ở cơ sở.

Hội thảo nâng cao chất lượng tiến hành công tác Đảng, công tác Chính trị

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, kết hợp phát huy dân chủ với tự phê bình và phê bình là một trong những giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) mà Thường vụ Đảng ủy Nhà trường đang tiến hành. Theo đó, mọi hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải bám sát chức năng, nhiệm vụ và các quy chế đã ban hành; thực hiện nghiêm Quy định 104-QĐ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương về “Một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam” và Hướng dẫn 497/HD-CT của Tổng cục Chính trị về “Nội dung sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân đội”. Cấp ủy các cấp tiến hành rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; chủ động đổi mới phương pháp, tác phong công tác; duy trì nghiêm túc, có chất lượng các chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng, nhất là chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết và sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân hằng năm. Coi trọng phát huy dân chủ trong sinh hoạt, tạo không khí đoàn kết, cởi mở để đảng viên phát biểu ý kiến trong việc tham gia xây dựng nghị quyết. Những ý kiến thẳng thắn, trung thực, có tính xây dựng phải được tôn trọng, động viên và tiếp thu một cách cầu thị; khắc phục tình trạng nhất trí theo kiểu “xuôi chiều”, “dĩ hòa vi quý”, thiếu ý thức trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện nghị quyết. Trong tự phê bình và phê bình phải thẳng thắn, trung thực, khách quan, không nể nang, né tránh, với tinh thần đồng chí, đồng đội, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục các biểu hiện sai trái, vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, nhất là các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, chi bộ và làm tốt công tác quản lý đảng viên được Đảng ủy Nhà trường xác định là một trong những giải pháp hết sức quan trọng để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, công tác, giảng dạy, học tập của Nhà trường. Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các cấp phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa công tác kiểm tra, giám sát trở thành việc làm thường xuyên trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, theo phương châm: “Kiểm tra tập trung, giám sát mở rộng”. Đồng thời, chủ động điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, theo hướng chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm; những tổ chức đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp, cán bộ, đảng viên ý thức rèn luyện kém, thiếu gương mẫu trước tập thể, uy tín thấp, v.v. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ duy trì nghiêm kỷ luật Đảng, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kết luận và xử lý dứt điểm các vụ vi phạm kỷ luật, đơn, thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng và mới phát sinh, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên duy trì nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tạo mọi điều kiện để cán bộ, đảng viên và quần chúng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với tổ chức đảng và người chỉ huy; giải quyết hài hòa các mối quan hệ, đoàn kết, thống nhất cao, tạo môi trường thuận lợi để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị được giao.

Những nội dung, giải pháp trên sẽ góp phần đảm bảo cho Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được khẳng định trong thực tiễn công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2, tạo cơ sở để xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Nhà trường vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN HÒA, Phó Chính ủy Nhà trường

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...