Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Sáu, 23/11/2012, 14:23 (GMT+7)
Đảng bộ Quân sự tỉnh Tiền Giang nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Tiền Giang xác định: phải tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Tiền Giang đã có bước chuyển biến, tiến bộ về mọi mặt. Hằng năm, có trên 95% chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh (TS,VM); trên 91% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Quân sự Tỉnh nhiều năm liền được công nhận đạt TS,VM; LLVT Tỉnh vững mạnh toàn diện. Một trong những yếu tố quyết định đảm bảo cho Đảng bộ và đơn vị đạt được những kết quả trên là do Đảng bộ luôn coi trọng và thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng TS,VM với nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, đột phá vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Trước hết, Thường vụ Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) Tỉnh đã chỉ đạo các cấp tập trung xây dựng, kiện toàn cấp ủy cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì. Trên cơ sở rà soát tổng thể các loại hình tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), Thường vụ ĐUQS Tỉnh đã chú trọng xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, đội ngũ bí thư, phó bí thư các cấp thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cũng như năng lực tổ chức thực tiễn. Thường vụ ĐUQS Tỉnh chỉ đạo các TCCSĐ phải nắm chắc số lượng, chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì để có kế hoạch kiện toàn, bổ sung và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc; kết hợp chặt chẽ giữa phát huy vai trò tự giác của cá nhân với công tác giáo dục, rèn luyện của tổ chức. Đồng thời, chú ý đổi mới phong cách lãnh đạo, thực hiện nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ trì. Các cấp ủy đã chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết và chế độ sinh hoạt; chấp hành nghiêm quy chế; phân định rõ các chế độ công tác, chế độ làm việc; phương pháp lãnh đạo sát thực tế; giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy, khắc phục tình trạng chồng chéo trong công việc. Hiện tại, 100% cán bộ chủ trì các cấp đều tham gia cấp ủy; cấp tỉnh, huyện (thành phố, thị xã) đều có 2 đồng chí cán bộ quân sự tham gia cấp ủy địa phương. Riêng chi bộ quân sự xã (phường, thị trấn), tỷ lệ có cấp ủy đạt 42,6%; 100% chi bộ đại đội chiến đấu bộ binh có cấp ủy. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) trong toàn Đảng bộ Quân sự Tỉnh được nâng cao; hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị được phát huy toàn diện; vai trò người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên được khẳng định trong thực tiễn.

alt
Khai mạc Triển lãm ảnh "Thế hệ cầm súng năm 2011" của LLVT Tiền Giang
 

Thứ hai, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; đột phá vào đổi mới việc ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Đây là khâu trung tâm của công tác xây dựng Đảng. Vì thế, ĐUQS Tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy phải đặc biệt coi trọng việc đổi mới phương pháp lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X), Nghị quyết số 147-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Nghị quyết số 395-NQ/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng đội ngũ CB,ĐV trong Quân đội giai đoạn mới”. Để thực hiện tốt điều đó, bí thư và các cấp ủy đã làm tốt công tác chuẩn bị, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để bổ sung vào phương hướng lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong sinh hoạt đảng. Nghị quyết của các đảng bộ, chi bộ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu giải quyết khâu yếu, mặt yếu; khắc phục triệt để tình trạng kết hợp giữa sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chính quyền. Thường vụ ĐUQS Tỉnh đã quy định thống nhất các mẫu biểu, sổ sách hành chính đảng, thời gian sinh hoạt cho các TCCSĐ; xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc cho các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nhất là các mặt công tác trọng yếu. Trong sinh hoạt, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường phục tùng sự lãnh đạo của cấp trên, đề cao kỷ luật. Mọi hoạt động của các cấp ủy được tiến hành theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn. Cán bộ các cấp, nhất là người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên phải tuyệt đối chấp hành nghị quyết của Đảng, sự phân công của tổ chức, không làm trái nghị quyết. Công tác quản lý đảng viên được tiến hành chặt chẽ cả về chính trị, tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với vai trò tự quản lý của đội ngũ CB,ĐV. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định về những điều đảng viên không được làm đạt hiệu quả thiết thực, Thường vụ ĐUQS Tỉnh quy định: mỗi CB,ĐV phải có bản đăng ký phấn đấu, rèn luyện về đạo đức, lối sống với những tiêu chí cụ thể, phù hợp với yêu cầu chung và chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng; hằng tháng, CB,ĐV tiến hành kiểm điểm trước chi bộ về những chuyển biến, tiến bộ và những vấn đề cần khắc phục; hằng quý, hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, gắn việc đánh giá chất lượng CB,ĐV với hiệu quả thực hiện việc làm theo tấm gương của Bác trong từng công việc cụ thể. Bên cạnh đó, Thường vụ ĐUQS Tỉnh đã thường xuyên phát huy vai trò của cơ quan chức năng, các tổ chức, các lực lượng trong tham mưu, đề xuất nội dung, biện pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TS,VM và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,ĐV; kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo, chỉ đạo với kiểm tra thực hiện chế độ, nền nếp sinh hoạt và quản lý, giáo dục, rèn luyện CB,ĐV. Nhờ vậy, mọi chủ trương lãnh đạo của cấp ủy được tổ chức thực hiện triệt để, kịp thời, có hiệu quả; khắc phục được tình trạng lãnh đạo chung chung hoặc sa vào công việc của chính quyền, chống được biểu hiện độc đoán, chuyên quyền trong điều hành, tổ chức thực hiện; vai trò của CB,ĐV trên các cương vị công tác được phát huy; chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ được nâng lên; tinh thần đoàn kết, tự học, tự quản, tự rèn của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; kết hợp nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ đảng viên với đội ngũ cán bộ. Đây là giải pháp nhằm phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của CB,ĐV; đồng thời, chủ động ngăn ngừa những biểu hiện sai phạm có thể xảy ra, nhất là trong điều kiện có sự tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường và sự chống phá của các thế lực thù địch. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, Thường vụ ĐUQS Tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nhiều nội dung, biện pháp nhằm tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho CB,ĐV; chú ý bồi dưỡng về lập trường, quan điểm, bản chất giai cấp công nhân, đường lối đổi mới của Đảng, các vấn đề về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tập trung vào những nội dung mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đề ra. Việc kết hợp tự tu dưỡng, rèn luyện của CB,ĐV với thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội thường xuyên được các cấp ủy lãnh đạo đạt kết quả tốt. Đội ngũ CB,ĐV luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm chính trị, tích cực thực hiện các chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung của các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt việc nắm số lượng, chất lượng đảng viên thông qua công tác quản lý hồ sơ, qua đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, qua phân công, giao nhiệm vụ, sinh hoạt, học tập, chú trọng quản lý đảng viên công tác ở những đơn vị trọng yếu, đi công tác xa, lẻ; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý của chi bộ nơi công tác với cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú (theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị). Không chỉ thực hiện tốt công tác quản lý, cấp ủy các cấp còn thực hiện có nền nếp việc phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên trên từng mặt công tác, theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ CB,ĐV trong thực hiện nghị quyết của chi bộ, đảng bộ; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của CB,ĐV làm thước đo chủ yếu để đánh giá chất lượng và sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ hằng năm. Để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Thường vụ ĐUQS Tỉnh đã chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp, giải quyết tốt số lượng, gắn với cải thiện cơ cấu đội ngũ cán bộ. Sau khi thực hiện các bước điều chỉnh, bổ sung, đến nay đội ngũ cán bộ của LLVT Tỉnh đã đạt 100,61%; các chức danh chính ủy, phó chính ủy, chính trị viên đạt 100%; chính trị viên phó đạt 96% biên chế.

Thứ tư, duy trì nghiêm công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp. Thực hiện: lãnh đạo đến đâu, kiểm tra đến đó, Thường vụ ĐUQS Tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Theo tư tưởng chỉ đạo: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, các cấp ủy luôn nắm vững và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; đưa nội dung lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát vào nghị quyết thường kỳ; gắn công tác kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ gìn tư cách đảng viên nơi công tác và nơi cư trú; đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp, mất đoàn kết nội bộ; CB,ĐV có dấu hiệu vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội… Nhờ đó, công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nền nếp, có tính giáo dục cao, kịp thời ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước; xây dựng đội ngũ CB,ĐV và tổ chức đảng TS,VM, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Tỉnh.

Thời gian tới, Thường vụ ĐUQS Tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng Đảng. Trước mắt, Thường vụ ĐUQS Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của trên. Qua đó, chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân, làm cơ sở để nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đội ngũ CB,ĐV, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Đại tá NGUYỄN KHẮC TRUNG

Chính ủy BCHQS Tỉnh

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 13:42 - 10/07/2020

HCMSJC50.20050.650
Hà NộiSJC50.20050.670
Đà NẵngSJC50.20050.670

Thời tiết