Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 12/09/2019, 07:56 (GMT+7)
Đảng bộ Quân sự tỉnh Khánh Hòa tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực tốt, biết nhiều việc, giỏi một việc, luôn tận tâm, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ luôn được Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đặt lên hàng đầu.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị về công tác cán bộ1, Ðảng ủy Quân sự Tỉnh đã ban hành Chương trình hành động 564-CTr/ĐU, ngày 21-5-2008 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang Tỉnh giai đoạn mới”. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp đối với nhiệm vụ quan trọng này. Với phương hướng, mục tiêu, giải pháp phù hợp, việc tổ chức thực hiện kiên quyết, tích cực, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, đã tạo được sự chuyển biến đồng bộ về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, biên chế tổ chức của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp, bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý, cán bộ chính trị theo đúng biên chế; tạo nguồn, quy hoạch cán bộ bảo đảm tính cân đối, đồng bộ, hợp lý cả về số lượng, chất lượng, độ tuổi, dân tộc,... và từng loại cán bộ cho cả đơn vị thường trực và dự bị động viên. Trong đó, chú trọng đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ cấp ủy các cấp bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững. Đồng thời, tập trung điều chỉnh, giải quyết số thừa, thiếu theo chức danh; xây dựng cán bộ là người dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi2. Trong điều kiện đội ngũ cán bộ còn thiếu khoảng 20% so với biên chế, Đảng ủy lãnh đạo ưu tiên sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ chỉ huy từ cấp trung đội trở lên, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp huyện. Nhờ đó, cán bộ chỉ huy từ cấp trung đội trở lên đạt 58,33% biên chế (riêng chính ủy, chính trị viên các cấp đạt 96,15% biên chế); trợ lý huyện đạt 76,85% biên chế. Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự Tỉnh thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ cơ sở làm nhiệm vụ lâu năm ở vùng xa, nơi khó khăn, biển, đảo; giữa cơ quan và đơn vị nhằm nâng cao năng lực toàn diện, tạo điều kiện để họ phát huy tối đa khả năng của mình; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ được luân chuyển làm cơ sở lựa chọn, quy hoạch và sử dụng cán bộ. Đối với cán bộ trong quy hoạch là nguồn chỉ huy, quản lý, sau thời gian luân chuyển được điều về đơn vị cũ làm nguồn phát triển lâu dài, hoặc sắp xếp theo quy hoạch. Đây là một biện pháp vừa giáo dục, rèn luyện cán bộ trong môi trường thực tiễn, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt và cơ bản lâu dài. Đồng thời, chủ động trao đổi với ban thường vụ cấp ủy địa phương trong quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá cán bộ. Việc làm này vừa giữ được nguyên tắc, vừa tránh khuynh hướng cục bộ địa phương hoặc “khép kín” trong công tác cán bộ.

Khắc phục tình trạng nguồn cán bộ bổ sung còn hạn chế, Đảng ủy thực hiện tạo nguồn cán bộ từ nhiều hướng. Theo đó, đề nghị tuyển sinh, cử tuyển đối tượng là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã qua tuyển chọn để đào tạo cán bộ phân đội có trình độ đại học, cao đẳng theo quy chế của Nhà nước; tuyên truyền, vận động thanh niên, học sinh giỏi thi vào khối trường quân sự, tạo nguồn cán bộ cho Tỉnh. Đồng thời, có chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, đủ các tiêu chuẩn theo quy định, có nguyện vọng vào phục vụ lâu dài trong Quân đội. Để khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chính trị, Đảng ủy lãnh đạo lựa chọn cán bộ chỉ huy tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, có phẩm chất, năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị để đưa đi bồi dưỡng chuyển sang cán bộ chính trị; thực hiện tốt việc tạo nguồn tuyển sinh đề nghị đi đào tạo cán bộ chính trị từ quân nhân, trung đội phó và sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy; đề nghị chuyển loại cán bộ chính trị từ đại đội phó hoặc trung đội trưởng qua đào tạo cơ bản đã giữ chức ít nhất 2 năm. Thông qua nhiều hình thức, Đảng ủy Quân sự Tỉnh cử cán bộ đi đào tạo ở các trường phù hợp với chuyên ngành để từng bước nâng cao trình độ, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định, có trình độ học vấn tương ứng với chức vụ.

Để tạo nguồn cán bộ trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý chiến sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự để sẵn sàng bổ sung và mở rộng biên chế. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng làm tốt công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bổ nhiệm, quản lý và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ dân quân tự vệ và dự bị động viên. Thường xuyên chăm lo công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, tăng cường tỷ lệ lãnh đạo trong dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 22,36%, trong lực lượng dự bị động viên đạt 9,73%; 137/140 xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự, trong đó 70,8% chi bộ có cấp ủy.

Giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác tốt là nội dung được Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn chú trọng. Một nội dung được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo đó là: tổ chức kiểm tra toàn diện đối với cán bộ cấp tiểu đoàn, đại đội, trung đội và trợ lý các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Tỉnh. Nội dung kiểm tra trên 4 mặt: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, nhất là năng lực thực hành huấn luyện, giảng bài chính trị và xây dựng nghị quyết lãnh đạo,… làm cơ sở để đánh giá đúng năng lực cán bộ và đề ra chủ trương, biện pháp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động thực tiễn cho họ. Các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị đối với cán bộ, đảng viên hằng năm; đề cao việc tự nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện và rèn luyện cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đẩy mạnh đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, công khai, dân chủ, sát cơ sở, đề cao tự phê bình và phê bình, phát huy tốt tinh thần tập trung dân chủ; tăng cường xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Coi trọng xây dựng, tuyên truyền, giáo dục chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong từng cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; nói và làm theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kiên quyết trong đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy các cấp cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thành các chủ trương, biện pháp vào sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, cán bộ, đảng viên đăng ký chỉ tiêu và cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm được gắn với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, phản ánh đúng hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên. Sau kiểm điểm, từng cấp ủy xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm ở cấp mình với nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, phân công thực hiện cụ thể, định kỳ cuối năm rút kinh nghiệm, đánh giá nghiêm túc. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị luôn có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; năng lực, trách nhiệm cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và chức trách được giao, nhiều cán bộ có hướng phát triển tốt.

Cùng với đó, Đảng ủy tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là về tư tưởng chính trị, quan hệ xã hội, thu nhập và đạo đức, lối sống. Để thực hiện tốt điều này, Đảng ủy đã phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng; đề cao vai trò của cấp ủy, chi bộ, tự quản lý của mỗi cán bộ, đảng viên; quan tâm lắng nghe dư luận có liên quan đến cán bộ, đảng viên của đơn vị để có biện pháp phân tích, đánh giá khách quan, chính xác. Thực hiện tốt việc phân công công tác cho cán bộ, đảng viên, gắn với sinh hoạt chi bộ, định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng để cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và đề ra phương hướng phấn đấu. Cấp ủy các cấp thực hiện thường xuyên, hiệu quả việc phân công cấp ủy viên phụ trách; định kỳ dự sinh hoạt, kiểm tra để giúp đỡ, nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp. Hằng năm, Đảng ủy xây dựng kế hoạch; chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động kiểm tra, giám sát, chú trọng những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, hoàn thành nhiệm vụ thấp, kịp thời uốn nắn những sai sót, lệch lạc, ngăn ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. Sau kiểm tra, tiếp tục phúc tra kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cấp dưới, nhằm giải quyết triệt để khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự Tỉnh trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá TRỊNH VIỆT THÀNH, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
________
_________

1 - Nghị quyết 11-NQ/ĐUQK, ngày 02-5-2008 của Đảng ủy Quân khu 5, Chương trình hành động 18-CTr/TU, ngày 02-5-2008 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

2 - Huyện Khánh Sơn chiếm 60% (trong đó có 1 cán bộ chủ trì), huyện Khánh Vĩnh chiếm 52,94%.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:36 - 03/07/2020

HCMSJC49.48049.850
Hà NộiSJC49.48049.870
Đà NẵngSJC49.48049.870

Thời tiết