Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 20/09/2012, 15:36 (GMT+7)
Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng luôn là vấn đề được Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang coi trọng; nhất là trước yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.


Tuổi trẻ LLVT thị xã Châu Đốc, An Giang
(Nguồn: baoangiang.com.vn)

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng và Quân ủy Trung ương, để xây dựng các tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh (TS,VM), Thường vụ Đảng uỷ Quân sự (ĐUQS) Tỉnh xác định: phải tập trung xây dựng các TCCSĐ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chấn chỉnh nền nếp hoạt động, đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB,ĐV); gắn xây dựng TCCSĐ với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD).

Thực hiện chủ trương đó, ĐUQS Tỉnh đã tập trung nâng cao năng lực cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của trên vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy cơ sở. Trên cơ sở rà soát tổng thể các loại hình TCCSĐ, ĐUQS Tỉnh đã chú trọng vào việc xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên và cán bộ chủ trì các cấp; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao; tăng cường hiệu lực lãnh đạo của cấp uỷ, khả năng điều hành của chỉ huy. ĐUQS Tỉnh chỉ đạo các TCCSĐ nắm chắc số lượng, chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp để có kế hoạch kiện toàn, bổ sung và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc của các cấp uỷ viên. Đảng uỷ đã đặt trọng tâm vào xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ bí thư cấp uỷ, chính ủy, chính trị viên các cấp, bảo đảm cho đội ngũ này có đủ phẩm chất, năng lực tương xứng với vị trí chủ trì về chính trị ở cơ quan, đơn vị. ĐUQS Tỉnh rất chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn, hội thi, hội thao,… nhằm góp phần gắn lý luận với thực tiễn, nhận thức với hành động cho đội ngũ bí thư, cấp uỷ; đồng thời, giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo tập thể với phân công cá nhân phụ trách, tạo môi trường thuận lợi để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm xây dựng các TCCSĐ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), ĐUQS Tỉnh yêu cầu các cấp tích cực đổi mới nội dung, hình thức và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các TCCSĐ. Theo đó, các TCCSĐ thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt theo quy định; vận dụng có hiệu quả các hình thức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt học tập và sinh hoạt chuyên đề theo đúng Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư; khắc phục triệt để tình trạng kết hợp giữa sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chính quyền. ĐUQS Tỉnh đã quy định thống nhất chung các mẫu biểu, sổ sách hành chính đảng, thời gian sinh hoạt cho các TCCSĐ; xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc cho các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể với phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường phục tùng sự lãnh đạo của cấp trên, đề cao kỷ luật. Mọi hoạt động của các cấp ủy đều được tiến hành theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn; cán bộ các cấp phải tuyệt đối chấp hành nghị quyết của Đảng, sự phân công của tổ chức. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo được các cấp ủy hết sức chú trọng; bảo đảm ngắn, gọn, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Thường vụ ĐUQS Tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình và phê bình (TPB&PB) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải thực sự phát huy dân chủ, tuân thủ nghiêm túc kế hoạch, quy trình, quy định, phương châm, phương pháp TPB&PB, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng TCCSĐ và yêu cầu về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống của CB,ĐV đúng với Kế hoạch số 640-KH/ĐUQS của ĐUQS Tỉnh và Hướng dẫn số 747/HD-PCT của Phòng Chính trị. Đồng thời, gắn việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 với kiểm điểm theo các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như Quy định về những điều đảng viên không được làm. Nội dung TPB&PB đi sâu vào kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; công tác cán bộ và những vấn đề còn nổi cộm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. ĐUQS Tỉnh yêu cầu các cấp ủy thông qua TPB&PB, làm rõ mạnh, yếu, tìm ra nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục. Việc kiểm điểm TPB&PB được tiến hành theo quy trình: cấp trên kiểm điểm trước, làm gương cho cấp dưới; tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; cấp ủy viên và cán bộ chủ trì các cấp kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau. Để TPB&PB đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Thường vụ ĐUQS Tỉnh luôn đề cao vai trò gương mẫu, tinh thần tự giác, trung thực, dám chịu trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị và của mọi CB,ĐV; đồng thời, hết sức coi trọng ý kiến chỉ đạo của cấp trên cũng như đóng góp phê bình của quần chúng ở cơ sở. Từng CB,ĐV, nhất là cán bộ chủ trì, bí thư, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy phải  nêu cao tính đảng, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, nể nang, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu thực hiện TPB&PB, chỉ rõ cơ quan, đơn vị và bản thân mình có gì còn thiếu sót để tìm biện pháp khắc phục; kiên quyết xử lý kỷ luật đối với những cấp ủy, tổ chức đảng, CB,ĐV không tự giác kiểm điểm, sửa chữa khuyết điểm đã được chỉ ra; đấu tranh với các hiện tượng lợi dụng TPB&PB để mưu cầu lợi ích cá nhân, làm rối bận, gây mất đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Thường vụ ĐUQS Tỉnh hết sức coi trọng xây dựng TCCSĐ TS,VM, thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Do tính chất nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị không giống nhau, nên hoạt động lãnh đạo của từng tổ chức đảng có những đòi hỏi riêng. Vì thế, Thường vụ ĐUQS Tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tiến hành khảo sát, đánh giá tổng thể thực trạng chất lượng hoạt động của các cấp uỷ; đồng thời, đề ra yêu cầu cần đạt được trong xây dựng các loại hình cấp ủy, cụ thể hóa tiêu chí xây dựng tổ chức đảng TS,VM phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của các loại hình cơ quan, đơn vị. Đối với cấp ủy khối các cơ quan, Thường vụ Đảng ủy xác định rõ yêu cầu lãnh đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, phát hiện, kịp thời tham mưu về công tác chuyên môn; bám sát cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị thực hiện tốt mọi mặt công tác theo chức năng. Các TCCSĐ ở đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, nhất là lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; huấn luyện nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các TCCSĐ thuộc Trường Quân sự, tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng dạy - học; xây dựng đội ngũ giảng viên cả về phẩm chất chính trị, năng lực sư phạm và đạo đức, tác phong công tác; duy trì nghiêm các quy định, quy chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục - đào tạo, rèn luyện, xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực. TCCSĐ trong các lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, chú trọng vào thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, bài trừ hủ tục, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo đạo. Bên cạnh đó, Thường vụ ĐUQS Tỉnh đặc biệt quan tâm khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB,ĐV; yêu cầu mỗi người phải tự giác rèn luyện, phấn đấu; giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, cấp trên với cấp dưới, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.

Thường vụ ĐUQS Tỉnh chỉ đạo các cấp phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy trình, quy định trong công tác cán bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, nhất là đội ngũ bí thư chi bộ, bí thư đảng bộ cơ sở. Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã lãnh đạo chặt chẽ công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng hướng dẫn của trên và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng tổ chức đảng với xây dựng đội ngũ CB,ĐV; gắn quy hoạch với luân chuyển cán bộ. Với lực lượng thường trực, Tỉnh chủ động xây dựng theo hướng “hợp lý, tinh, gọn, mạnh”, có số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất và trình độ năng lực tốt, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả. Với lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, Tỉnh tập trung xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm độ tin cậy về chính trị, nhất là lực lượng dân quân vùng tôn giáo và tự vệ các cơ quan trọng yếu của thành phố (thị xã) và các quận (huyện). Đến nay, đảng viên trong dân quân, tự vệ của Tỉnh đạt 14,26% (tăng 0,36% so với năm 2009); 100% xã (phường) đội trưởng và 94,94% xã (phường) đội phó là đảng viên, trong đó có 95,38% là cấp ủy viên cùng cấp. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã chú trọng tăng cường công tác quản lý cán bộ, gắn với  với quản lý đảng viên, nhất là quản lý về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và các quan hệ xã hội; gắn quản lý CB,ĐV ở cơ quan, đơn vị với quản lý ở nơi cư trú; kết hợp quản lý con người với quản lý công việc, tập trung vào đội ngũ CB,ĐV hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm có liên quan đến công tác cán bộ, tài chính, vật tư, xây dựng...

Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc. Cùng với việc kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ, cấp ủy các cấp luôn chú trọng kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); gắn công tác kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ gìn tư cách đảng viên nơi công tác và nơi cư trú; đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp, mất đoàn kết nội bộ; CB,ĐV có dấu hiệu vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội... Nhờ đó, những năm qua, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ. Qua đánh giá chất lượng năm 2011, có 93,59% đảng bộ và chi bộ đạt TS,VM; 96,44% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 95% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn đơn vị VMTD, lực lượng vũ trang Tỉnh đạt tiêu chuẩn đơn vị VMTD.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, ĐUQS, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng TCCSĐ và rèn luyện đội ngũ CB,ĐV, thiết thực góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự TS,VM, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh VMTD.

Đại tá BÙI THANH CHÂU

Chính ủy BCHQS Tỉnh

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:18 - 28/02/2020

HCMSJC45.85046.500
Hà NộiSJC45.85046.520
Đà NẵngSJC45.85046.520

Thời tiết