Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 27/01/2014, 09:47 (GMT+7)
Đảng bộ Quân sự thành phố Hải Phòng gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm cho Nghị quyết đi vào cuộc sống. Việc làm đó được gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nên đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Đảng bộ Quân sự thành phố Hải Phòng có nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức xây dựng tiềm lực quốc phòng của địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương vững mạnh. Đồng thời, quản lý, huy động nền quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trên địa bàn giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, động viên sức người, sức của ở địa phương cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) Thành phố luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng (XDĐ), coi đó là vấn đề then chốt để xây dựng LLVT Thành phố vững mạnh, đủ sức làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn. Bởi vậy, ngay sau khi Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 4 (khóa XI) về XDĐ được ban hành, ĐUQS Thành phố đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, bảo đảm cho Nghị quyết đi vào cuộc sống. Trong quá trình đó, ĐUQS Thành phố luôn coi trọng gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (BCT) (khóa XI) về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong từng tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên (CB,ĐV).

Do LLVT Thành phố làm nhiệm vụ trên địa bàn cửa ngõ giao thương quốc tế lớn của đất nước, nên bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều yếu tố phức tạp, chi phối đến nhận thức, tư tưởng của CB,ĐV. Vì vậy, ĐUQS Thành phố đã yêu cầu trọng tâm trong chương trình khắc phục khuyết điểm và thực hiện Chỉ thị 03 của Đảng bộ tập trung vào nâng cao lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ CB,ĐV. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cho thấy, trong Đảng bộ tuy không có trường hợp nào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, song vẫn còn một số CB,ĐV và quần chúng có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, ngại khó, ngại khổ, thiếu cố gắng vươn lên; đề cao lợi ích cá nhân, vi phạm kỷ luật Quân đội,... Để khắc phục những khuyết điểm đó, ĐUQS Thành phố yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị 03 của BCT về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với chủ đề xuyên suốt toàn khóa:  “Suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” trong Đảng bộ và LLVT Thành phố. Đồng thời, chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nghị quyết lãnh đạo tháng, quý, năm và kế hoạch kiểm tra đảng của các đảng bộ, chi bộ; kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của chính ủy, chính trị viên; chương trình công tác của người chỉ huy; tổ chức sinh hoạt, học tập, duy trì thành nền nếp thường xuyên của các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng, làm cho việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nắm vững tinh thần đó, các cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác với các tiêu chí phù hợp; tăng cường quản lý tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp, tác phong chính quy, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của CB,ĐV. Để nâng cao hiệu quả khắc phục khuyết điểm, ĐUQS Thành phố luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và sự vào cuộc của các tổ chức quần chúng; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, như: thiếu trách nhiệm, cơ hội, thực dụng, độc đoán, gia trưởng, quan liêu, lãng phí,… Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn với công tác tuyên truyền, nêu gương “người tốt, việc tốt”, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực; thường xuyên giáo dục về âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngoài ra, các đơn vị luôn quan tâm quản lý tốt việc khai thác, sử dụng thông tin trên in-tơ-nét, các trang mạng xã hội và blog; duy trì có nền nếp Ngày Chính trị - văn hóa - tinh thần, nâng cao chất lượng đối thoại dân chủ giữa cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với chiến sĩ; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của bộ đội để có biện pháp xử lý kịp thời.

Xây dựng đội ngũ cán bộ là một nội dung trọng tâm thực hiện NQTƯ 4 (khóa XI) về XDĐ gắn với Chỉ thị 03 của BCT ở Đảng bộ Quân sự thành phố Hải Phòng. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh: “…cán bộ là cái gốc của mọi công việc… Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”1, những năm qua, ĐUQS Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, qua kiểm điểm cho thấy, năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm, phương pháp, tác phong công tác của một số cán bộ chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là số trợ lý cấp quận, huyện; công tác quy hoạch, tạo nguồn có thời điểm chưa tốt, chất lượng nguồn cán bộ kế cận có mặt còn hạn chế,… Vì thế, ĐUQS Thành phố yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải thấm nhuần tư tưởng của Bác về xây dựng đội ngũ cán bộ toàn diện cả về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác gắn với quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, ĐUQS Thành phố về nội dung này, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu hợp lý; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; tăng cường bồi dưỡng nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ trong biên chế. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ phải bảo đảm khách quan, thực chất; khắc phục tình trạng chung chung, thiếu cụ thể hoặc nể nang, né tránh, không làm rõ mạnh, yếu của cán bộ. Trong quy hoạch cán bộ, các cấp ủy đã chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, bảo đảm sự phát triển liên tục, kế thừa vững chắc cả trước mắt và lâu dài. Cùng với việc quy hoạch, ĐUQS chỉ đạo thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ giữa cơ quan với đơn vị, giữa các quận với huyện, nhất là những cán bộ đã giữ chức vụ chỉ huy cơ quan, đơn vị nhiều năm, bảo đảm cho cán bộ được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn; đồng thời, kiên quyết chống tư tưởng độc đoán, gia trưởng, cục bộ địa phương, vô nguyên tắc trong công tác cán bộ. Các cấp ủy luôn coi trọng thực hiện tốt các chế độ, chính sách đã ban hành, nhất là chính sách cán bộ và hậu phương gia đình cán bộ, kịp thời động viên họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là một nội dung được các cấp ủy trong Đảng bộ chú trọng thực hiện tốt. Trên cơ sở nghị quyết, quy chế, hướng dẫn của trên và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, các cấp ủy tiến hành rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, như: công tác cán bộ, tài chính, xây dựng cơ bản; xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân sự Thành phố, bảo đảm cho nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách luôn được giữ vững và thực hiện nghiêm túc. Để việc thực hiện NQTƯ 4 về XDĐ gắn với Chỉ thị 03 của BCT mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chế độ ra nghị quyết, tự phê bình và phê bình; lãnh đạo quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản, vật tư, phương tiện kỹ thuật do trên cấp và của đơn vị, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương của Bác; quán triệt và thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. ĐUQS Thành phố luôn nhận thức sâu sắc rằng, học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng chính những việc làm cụ thể, gần gũi trong cuộc sống hằng ngày. Học Bác là thực hiện lời nói đi đôi với việc làm; là thực hiện phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; cấp trên gần gũi, sâu sát, yêu thương cấp dưới; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm,… Vì thế, các cấp ủy, tổ chức đảng phải luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ CB,ĐV; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện, ngăn chặn những hành vi sai trái, tiêu cực; kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt, phẩm chất, đạo đức, lối sống và mắc các tệ nạn xã hội; xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm, đơn, thư khiếu nại, không để dây dưa kéo dài,... Nếu làm được như vậy, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời; việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ, quy định của đơn vị được thực hiện nghiêm túc; sự đoàn kết, thống nhất giữa cán bộ và chiến sĩ được tăng cường.

Nhờ sự gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện NQTƯ 4 (khóa XI) về XDĐ với Chỉ thị 03 của BCT (khóa XI), thời gian gần đây, chất lượng công tác XDĐ trong Đảng bộ Quân sự Thành phố đã được nâng lên; nhận thức và trách nhiệm của CB,ĐV được tăng cường; những hạn chế, khuyết điểm được giải quyết dứt điểm. Năm 2013, Đảng bộ Quân sự Thành phố được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh; trong đó, 100% tổ chức đảng trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh; 99,97% đảng viên đủ tư cách, trong đó có 84,25% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. LLVT Thành phố được Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đây là tiền đề rất quan trọng để ĐUQS Thành phố tiếp tục lãnh đạo xây dựng LLVT Thành phố hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, LLVT Thành phố vững mạnh toàn diện.

Đại tá NGUYỄN QUỐC TUẤN

Chính ủy BCHQS Thành phố
__________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG,    H. 1995, tr. 269.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết