Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 13/02/2020, 09:12 (GMT+7)
Đảng bộ Quân khu 4 tập trung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”

Thấm nhuần chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”1 và “Đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh là một việc vô cùng quan trọng”2, Đảng bộ Quân khu 4 luôn quan tâm, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; trong đó, đột phá xây dựng mô hình chi bộ “3 tốt, 3 không”3.

Đảng ủy Quân khu 4 xác định: xây dựng chi bộ theo tiêu chí “3 tốt, 3 không” là một nội dung, giải pháp quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây là sự cụ thể hóa khâu đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, ngày 23-3-2017, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã ra Chỉ thị 184-CT/ĐU, về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, thống nhất chỉ đạo thực hiện trong Đảng bộ Quân khu. Sau gần 3 năm thực hiện, bằng nhiều biện pháp sáng tạo, phù hợp của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, việc xây dựng chi bộ theo tiêu chí “3 tốt, 3 không” trong toàn Đảng bộ Quân khu đã đạt được kết quả tốt: những hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng đảng của nhiều năm trước cơ bản được khắc phục triệt để; chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết ở chi bộ được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững, tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được phát huy; tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tiến bộ; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ được ngăn chặn. Hằng năm, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, có trên 95% chi bộ, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ ngày càng được nâng cao.

Có được kết quả trên, trước hết, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cấp ủy, bí thư và đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện chủ trương đó, các cấp ủy, chi bộ tập trung giáo dục, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, cấp ủy đảng các cấp; hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và cơ quan chức năng cấp trên về xây dựng tổ chức cơ sở đảng hiện nay, nhất là xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trọng tâm là: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết 147-NQ/ĐU, ngày 04-4-2008 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới; Nghị quyết 168-NQ/ĐU, ngày 16-5-2008 của Đảng ủy Quân khu về tập trung nâng cao chất lượng xây dựng cấp ủy cơ sở trong tình hình mới. Để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ, Thường vụ Đảng ủy Quân khu chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ quán triệt sâu kỹ để cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung, tiêu chuẩn xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” theo tinh thần Chỉ thị 184, làm cơ sở cho việc xây dựng cam kết thực hiện của cá nhân, chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, chi bộ ở các loại hình cơ quan, đơn vị, v.v. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, bí thư và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của chi bộ; phát huy trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, bí thư, cán bộ, đảng viên và quần chúng, sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt là khâu trọng tâm, một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của chi bộ; chất lượng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ quyết định đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trên các mặt công tác. Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Thường vụ Đảng ủy Quân khu tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm, tọa đàm, hội thi bí thư chi bộ,... để nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ. Từ đó, các chi bộ đổi mới mạnh mẽ việc ra nghị quyết, kết luận thường kỳ theo hướng: ngắn, gọn, cụ thể, rõ ràng, thẳng vấn đề, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, đúng chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cụ thể, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tránh tình trạng nghị quyết mang tính chung chung, dàn trải. Dân chủ được phát huy tốt trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ trong thảo luận, biểu quyết theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Việc xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện nghị quyết tiến hành chặt chẽ, phân cấp, phân nhiệm cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân. Nghị quyết của chi bộ đều được cấp ủy cấp trên kiểm duyệt nội dung và giám sát trong tổ chức thực hiện. Các cấp ủy, chi bộ tổ chức tốt việc quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng mức độ triển khai nghị quyết, nêu rõ kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, từ đó rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Hiện nay, chế độ, nền nếp xây dựng và thực hiện nghị quyết ở các chi bộ trong toàn Đảng bộ Quân khu được thực hiện thống nhất, chất lượng được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chi bộ là nơi trực tiếp giáo dục, quản lý, rèn luyện và đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên. Vì vậy, tập trung lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng. Để đạt hiệu quả, Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất, năng lực, tác phong công tác và uy tín trước quần chúng, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ. Cùng với giáo dục chính trị theo quy định, hằng năm, các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Quân khu đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu. Trong đó, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, tính tiền phong, gương mẫu và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác của người cán bộ, đảng viên; đồng thời, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì. Các cấp ủy, chi bộ tăng cường quản lý đảng viên cả về số lượng, chất lượng, thông qua việc nắm hồ sơ, phân công, giao nhiệm vụ, sinh hoạt, học tập và phối hợp chặt chẽ cùng gia đình, địa phương nơi cư trú để cùng giáo dục, rèn luyện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, quản lý chặt chẽ các mối quan hệ xã hội, hậu phương gia đình, thu nhập, các khoản vay nợ (nếu có), v.v. Hằng năm, tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương; cam kết khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, không vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, không mắc các tệ nạn xã hội, v.v. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; có năng lực quản lý, chỉ huy đơn vị và chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tình hình vi phạm kỷ luật của đảng viên đã giảm cả về số vụ và tính chất vi phạm; không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Quán triệt, thực hiện Quy định 104-QĐ/QU, ngày 16-02-2017 của Quân ủy Trung ương quy định một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Quân khu chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu. Đồng thời, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong sinh hoạt, nhất là sinh hoạt lãnh đạo, thảo luận các chủ trương, biện pháp lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên; tạo không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình để xây dựng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ. Các cấp ủy, chi bộ duy trì nghiêm nền nếp, chế độ tự phê bình và phê bình, phát huy được tính tự giác, bảo đảm khách quan, trung thực, thẳng thắn, cầu thị, tính chiến đấu cao. Đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên gương mẫu tự phê bình trước chi bộ về tư cách đảng viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ và công việc được cấp ủy phân công; không có các biểu hiện bè phái, lợi dụng phê bình để gây mất đoàn kết nội bộ; giấu diếm khuyết điểm, nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; nghiêm túc tiếp thu, kịp thời có biện pháp khắc phục, sửa chữa dứt điểm. Nhờ đó, dân chủ được phát huy tốt, tự phê bình và phê bình được chú trọng; ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tiến bộ, góp phần nâng cao kết quả xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả đạt được mới là bước đầu, nhưng là tiền đề quan trọng để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa việc xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, góp phần không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng TRẦN VÕ DŨNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 113.

2 - Sđd, Tập 15, tr. 98.

3 - “3 tốt”: 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt. 2. Giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt. 3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt. “3 không”: 1. Không yếu kém. 2. Không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ. 3. Không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết