Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 15/04/2019, 09:11 (GMT+7)
Đảng bộ Quân khu 4 tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Những năm qua, Đảng ủy Quân khu 4 đã quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, trực tiếp góp phần xây dựng các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu. Kết quả đó là cơ sở để Đảng bộ Quân khu tăng cường công tác này trong thời gian tới.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng trao thưởng cho đơn vị có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu đã chủ trì, tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu xây dựng, ban hành nghị quyết, quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hằng năm; xây dựng, tổ chức thực hiện 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở đó, đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng quy chế làm việc, phối hợp với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy đảng bộ địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở các đảng bộ quân sự theo quy định, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ. Nội dung tập trung kiểm tra theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với phương châm “không có vùng cấm”, các cấp ủy đã kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm, đề nghị, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm kỷ luật Đảng và liên đới trách nhiệm theo thẩm quyền; tập trung kiểm tra cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ thấp; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, dấu diếm khuyết điểm trong công tác này. Riêng năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tổ chức kiểm tra đối với 18,49% tổ chức đảng và 21,50% đảng viên (trong đó có 25% đảng viên là cán bộ, 17,62% là cấp ủy viên); tổ chức giám sát chuyên đề đối với 14,31% tổ chức đảng và 16,63% đảng viên (trong đó có 12,50% đảng viên là cán bộ, 10,67% là cấp ủy viên). Việc thực hiện Chỉ thị 186-CT/QU của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018 được tổ chức chặt chẽ, đạt hiệu quả. Cùng với đó, 100% cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Quân khu đã tổ chức kiểm tra và tự tổ chức kiểm tra; Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu trực tiếp kiểm tra các đảng ủy: Cục Hậu cần, Sư đoàn 324, Trường Quân sự, Trường Cao đẳng nghề số 4, Lữ đoàn 283; đồng thời, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra Đảng ủy Quân sự Tỉnh. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ chủ trì địa phương về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, đã góp phần trực tiếp tạo nền tảng vững chắc để xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng được nâng lên.

Trong thời gian tới, yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng Đảng bộ Quân đội nói riêng đặt ra yêu cầu rất cao về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong khi đó, việc quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Quân khu còn một số hạn chế, khuyết điểm. Một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Vì vậy, Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục quán triệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật, với những nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, với nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp với đặc điểm, yêu cầu từng nhiệm vụ, chuyên đề, chủ đề và đối tượng. Nội dung tập trung vào đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng và đội ngũ đảng viên; chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, quy trình và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là Quy định 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; Quy định 07-QĐi/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định 176-QĐi/TW về chế độ, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về công tác giám sát trong Đảng; Nghị quyết 504-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng thấy rõ vai trò, vị trí, quan điểm, phương châm, nội dung công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cán bộ chuyên trách trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Thường vụ Đảng ủy Quân khu kiểm tra đối với Đảng bộ Trường nghề số 4

Thứ hai, kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát cần nắm vững quan điểm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 227-CT/ĐU của Thường vụ Quân ủy Trung ương về kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng và Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong thực hiện phải bám sát thực tiễn của Đảng bộ Quân khu, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy chế, chức trách, nhiệm vụ được giao, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, hiệu quả công tác. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở; xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, những hành vi dung túng, bao che khuyết điểm của đảng viên, tổ chức đảng để giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Thực hiện tốt kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra, nhất là ở chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát những đảng viên giữ cương vị chủ chốt, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ thấp, có dấu hiệu vi phạm kỷ luật.

Thứ ba, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Để đạt hiệu quả, các cấp cần nắm vững đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của trên, của Quân khu. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát đúng Điều lệ Đảng; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hằng năm, trước hết là với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy quản lý. Nội dung kiểm tra, giám sát phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo; bản cam kết và giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách của cán bộ, đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng yếu kém, mất đoàn kết, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ thấp; tổ chức đảng, cơ quan trọng yếu, đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động độc lập, quản lý cơ sở vật chất, lĩnh vực liên quan đến kinh tế, tài chính, nơi dễ phát sinh tiêu cực. Ủy ban kiểm tra cấp trên hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới; phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm sát của cơ quan chức năng. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy địa phương kiểm tra, giám sát, giải quyết các vụ việc liên quan đến đảng viên, tổ chức đảng thuộc đảng bộ quân sự; tăng cường giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Trong thực hiện, phải nắm chắc phương châm: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, bám sát tình hình đơn vị, phát huy vai trò của các cơ quan chức năng; chủ động phát hiện, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, khắc phục tình trạng né tránh, ngại kiểm tra. Xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng và giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại phải chặt chẽ, đúng quy định, quy trình, thẩm quyền, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, thấu tình, đạt lý, tạo sự đồng thuận cao, dứt điểm từ cơ sở, không để vượt cấp, kéo dài.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng cơ quan kiểm tra các cấp vững mạnh toàn diện; đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh vững vàng, kiến thức toàn diện, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực giỏi. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn ủy ban, cơ quan ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra theo Hướng dẫn 12-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “Cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội” và Kết luận 122-KL/TVQU của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Cơ cấu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020”, bảo đảm sát với thực tiễn đơn vị. Coi trọng lựa chọn, bồi dưỡng, luân chuyển, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, phương pháp, phong cách công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra chuyên trách; đầu tư, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc của ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng là nhiệm vụ chính trị của mọi tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là của cấp ủy, cán bộ chủ trì, ủy ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra chuyên trách các cấp. Tăng cường thực hiện công tác này sẽ trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu 4 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lực lượng vũ trang Quân khu có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thiếu tướng TRẦN VÕ DŨNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:38 - 20/02/2020

HCMSJC44.65045.000
Hà NộiSJC44.65045.020
Đà NẵngSJC44.65045.020

Thời tiết