Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 23/04/2018, 08:40 (GMT+7)
Đảng bộ Quân khu 2 tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Quân khu 2 xác định: “Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng”1 là giải pháp quan trọng hàng đầu. Thực hiện tốt yêu cầu đó, sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trực tiếp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện.

Tư lệnh và Thủ trưởng Cục Hậu cần Quân khu cùng lãnh đạo địa phương kiểm tra công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại Lữ đoàn 543 (Ảnh: quankhu2.vn)

Kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Nhận thức rõ vấn đề đó, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân khu 2 đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, chương trình đề ra, hướng trọng tâm vào nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu đã tham mưu với Thường vụ Đảng ủy Quân khu xây dựng nghị quyết lãnh đạo, ban hành quy chế, quy định và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 để triển khai thực hiện thống nhất trong Đảng bộ. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp, đảm bảo đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế đã xác định, như: duy trì nền nếp, chế độ, kế hoạch công tác kiểm tra; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát nắm tình hình đơn vị; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ2, v.v. Thường vụ Đảng ủy Quân khu chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu, đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy của Đảng bộ địa phương cùng cấp, tổ chức kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Quân sự theo quy định, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ. Trong thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung vào kiểm tra theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 227-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng được tổ chức chặt chẽ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nhờ vậy, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên; cơ quan kiểm tra các cấp được củng cố, kiện toàn3, hoạt động bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn trong Đảng bộ, v.v. Đồng thời, kịp thời phát hiện, phối hợp kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư tố cáo; kiến nghị, xử lý những đảng viên vi phạm. Riêng năm 2017, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra đối với 15,4% tổ chức đảng và 16,7% đảng viên (trong đó: 51% là cán bộ và 23,7% là cấp ủy viên); thực hiện giám sát theo chuyên đề 11,98% tổ chức đảng và 13,24% đảng viên. Hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhiều năm liền Đảng bộ Quân khu đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Hiện nay, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu có bước phát triển, với yêu cầu ngày càng cao, trong điều kiện thuận lợi, khó khăn đan xen. Trong khi đó, Đảng bộ Quân khu vẫn còn cán bộ, đảng viên chưa chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” Quân đội, v.v. Vì vậy, Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với những nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Theo đó, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo việc đổi mới nội dung, hình thức công tác kiểm tra, giám sát; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục thường xuyên với tuyên truyền, giáo dục theo chuyên đề, chủ đề và đối tượng. Nội dung tập trung vào đường lối, quan điểm, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng; chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, quy trình và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là Quy định 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về công tác giám sát trong Đảng; Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị (khóa XII); Nghị quyết 504-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015 - 2020”, v.v. Qua đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thấy rõ vị trí, quan điểm, phương châm, nội dung công tác kiểm tra, giám sát; làm chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm, chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Thứ hai, nắm vững quan điểm, kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát. Theo đó, các cấp ủy cần nắm vững quan điểm: “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy chế, chức trách, nhiệm vụ được giao, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 87-CT/QUTW; kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở; xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, hành vi dung túng, bao che khuyết điểm của đảng viên, tổ chức đảng để giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra, nhất là ở chi bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát những đảng viên giữ cương vị chủ chốt, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ thấp, có dấu hiệu vi phạm kỷ luật.

Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Để làm được điều đó, các cấp cần tiến hành rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của trên, phù hợp chức năng, nhiệm vụ đơn vị. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác kiểm tra, giám sát đúng Điều lệ Đảng; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hằng năm, trước hết là với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy quản lý. Nội dung kiểm tra, giám sát phải toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế lãnh đạo; các giải pháp thực hiện chỉ thị, nghị quyết của trên và cấp mình; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách của cán bộ, đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng yếu kém, chất lượng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp; tổ chức đảng, cơ quan trọng yếu, đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động độc lập, quản lý cơ sở vật chất, lĩnh vực liên quan đến kinh tế, tài chính, nơi dễ phát sinh tiêu cực. Ủy ban kiểm tra cấp trên hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới; phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm sát của cơ quan chức năng. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy địa phương kiểm tra, giám sát, giải quyết các vụ việc liên quan đến đảng viên, tổ chức đảng thuộc đảng bộ quân sự địa phương; tăng cường giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Trong thực hiện, phải nắm chắc phương châm: “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, phát huy vai trò cơ quan chức năng; chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, khắc phục tình trạng né tránh, ngại kiểm tra. Xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại phải chặt chẽ, đúng quy định, quy trình, thẩm quyền, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, thấu tình, đạt lý, tạo sự đồng thuận cao, dứt điểm từ cơ sở, không để vượt cấp, kéo dài.

Thứ tư, kiện toàn cơ quan và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực giỏi. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn ủy ban, cơ quan ủy ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra theo Hướng dẫn 12-HD/UBKTTW, ngày 27-02-2015 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “Cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội” và Kết luận 122-KL/TVQU, ngày 05-3-2015 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Cơ cấu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020” phù hợp với thực tiễn. Coi trọng lựa chọn, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, phương pháp, phong cách công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra chuyên trách; đầu tư, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc của ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp.

Với quan điểm toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, chính xác, lấy phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm kỷ luật là chính, việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sẽ trực tiếp xây dựng Đảng bộ Quân khu 2 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Thiếu tướng TRỊNH VĂN QUYẾT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
_______________________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016, tr. 43.

2 - Đảng ủy Quân khu kiện toàn 16 ủy viên Ủy ban Kiểm tra của các đảng ủy trực thuộc; đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương chuẩn y kiện toàn 01 ủy viên kiêm chức Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân khu đã tổ chức 18 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 924 cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra; tham gia 02 lớp tập huấn nghiệp vụ do Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tổ chức, với 08 đồng chí.

3 - Hiện nay, ủy viên kiểm tra chuyên trách của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 2 có đủ các chuyên gia trên các lĩnh vực: công tác đảng, công tác chính trị, chỉ huy, tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, tài chính; trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị công tác, được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...