Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 20/01/2020, 08:00 (GMT+7)
Đảng bộ Quân khu 2 quán triệt và thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội trước

Được Quân ủy Trung ương chỉ định tiến hành đại hội trước để rút kinh nghiệm, Đảng bộ Quân khu 2 coi đây là trách nhiệm, vinh dự lớn lao. Vì vậy, Đảng bộ Quân khu đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này.

Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phải hoàn thành trong bối cảnh tình hình chính trị trên thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Bởi vậy, việc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội vừa góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng, vừa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, tăng cường quốc phòng và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Là một trong những đảng bộ được chỉ định tiến hành đại hội trước ở cả 3 cấp, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 xác định: quán triệt, tiến hành công tác chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp là tiền đề rất quan trọng, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đây cũng là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang Quân khu lên một bước mới.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến
Triển khai thực hiện các văn bản chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Quán triệt và chấp hành nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 747-CT/QUTW, ngày 23-7-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Hướng dẫn 2008/HD-CT, ngày 26-10-2019 của Tổng cục Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã ban hành Kế hoạch 168-KH/ĐU, ngày 18-9-2019 về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của trên về đại hội Đảng; nắm vững phương châm chỉ đạo: “Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”; phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng. Các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động luyện tập các phương án, phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã xây dựng Chương trình 243-CTr/ĐU, ngày 24-11-2019 để chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, xác định rõ thời gian, nội dung, trình tự các bước chuẩn bị và tiến hành đại hội ở từng cấp. Đồng thời, chọn Đảng bộ Trung đoàn 98; Đảng bộ Sư đoàn 316 và phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo Đảng bộ Quân sự Tỉnh tiến hành đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Trên cơ sở kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Cục Chính trị Quân khu đã cụ thể hóa từng nội dung thực hiện ở từng cấp, triển khai đồng bộ, thống nhất việc quán triệt nội dung, quy trình tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu. Thường vụ Đảng ủy Quân khu trực tiếp tập huấn đối với các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng bộ và trưởng phòng (ban) cơ quan chính trị các cấp làm lực lượng báo cáo viên nòng cốt để quán triệt, học tập. Nội dung tập huấn tập trung vào những điểm mới về quy trình chuẩn bị và tổ chức đại hội ở từng cấp, nhất là việc chuẩn bị và thảo luận các văn kiện, công tác nhân sự cấp ủy, công tác bầu cử theo Hướng dẫn 26-HD/BTCTW, ngày 18-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28-02-2018 của Bộ Chính trị “về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Hướng dẫn 2008/HD-CT, ngày 26-10-2019 của Tổng cục Chính trị. Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu việc chuẩn bị văn kiện đại hội phải chu đáo, khoa học, chặt chẽ; đánh giá đúng kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới; trong đó, xác định rõ khâu đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Đảng ủy cấp trên phải sớm hoàn thành dự thảo văn kiện để cấp ủy cấp dưới có cơ sở chuẩn bị văn kiện cấp mình và thảo luận góp ý trong đại hội. Chi ủy, đảng ủy (ban thường vụ) cấp dưới phải báo cáo thông qua dự thảo văn kiện và dự kiến nhân sự cấp ủy khóa mới với đảng ủy (ban thường vụ) cấp trên trực tiếp, khi được cấp trên đồng ý mới tiến hành đại hội.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, Thường vụ Đảng ủy Quân khu trực tiếp phối hợp với thường trực tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn để sắp xếp, kiện toàn cán bộ chủ trì bộ chỉ huy quân sự tỉnh; chỉ đạo thường vụ đảng ủy quân sự các tỉnh làm việc với thường trực huyện ủy (thành ủy, thị ủy) về nhân sự cán bộ chủ trì ban chỉ huy quân sự cấp huyện, tạo sự thống nhất cao giữa Quân khu và cấp ủy các địa phương trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội theo đúng tinh thần hưỡng dẫn của trên. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy phải quán triệt quan điểm gắn cơ cấu với chất lượng, lấy chất lượng là chính; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và phát huy vai trò cá nhân trong thực hiện các quyết định của tập thể. Đến nay, Quân khu đã cơ bản kiện toàn, sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị nhân sự đại hội.

Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội và phân công cấp ủy viên phụ trách từng nội dung, nhằm phát huy trí tuệ tập thể trong nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đại hội ở từng cấp. Cục Chính trị Quân khu phối hợp với cơ quan tuyên giáo các tỉnh trên địa bàn tổ chức bồi dưỡng chuyên đề tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ báo cáo viên. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy thiết chế văn hóa ở cơ sở và hoạt động công tác dân vận để tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn Quân khu nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong lực lượng vũ trang và nhân dân, góp phần làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân khu. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, tạo động lực tinh thần to lớn, lập nhiều thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ. Thông qua đó, các đơn vị động viên ý thức, trách nhiệm của mọi tổ chức, đảng viên, quần chúng, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, góp phần vào thành công của đại hội đảng. Đồng thời, làm tốt việc phát hiện và khắc phục những biểu hiện lệch lạc, tư tưởng bè phái, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu ý thức xây dựng Đảng; kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là công tác nhân sự của Đảng, v.v.

Ngoài việc thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn, giúp cơ sở, Thường vụ Đảng ủy Quân khu còn chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên nắm bắt và giải quyết kịp thời, triệt để những nảy sinh mới về tư tưởng; tập trung giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đối với cấp ủy, cán bộ chủ trì, góp phần giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp để tập trung tiến hành thành công đại hội. Do chỉ đạo triển khai đồng bộ, thống nhất các nội dung, giải pháp, đến nay, 100% các cấp ủy trong Đảng bộ Quân khu đã hoàn thành việc quán triệt các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ. Đảng viên, cán bộ, quần chúng đều nhận thức rõ ý nghĩa chính trị to lớn, tầm quan trọng của việc tiến hành đại hội đảng các cấp. Trách nhiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo được nâng cao; vai trò của cấp ủy viên các cấp được phát huy; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; tình hình tư tưởng bộ đội ổn định, luôn xác định rõ và có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Những đơn vị được chọn đại hội trước luôn tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đại hội trước, Thường vụ Đảng ủy Quân khu, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân khu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp sau: Một là, tiếp tục tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội trước tiến tới Đại hội XIII của Đảng tới mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Hai là, quản lý tốt công tác tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, nhất là đơn, thư tố cáo, khiếu nại; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Ba là, duy trì nghiêm nền nếp, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; kết hợp việc chuẩn bị tiến hành đại hội với triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2020, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp. Bốn là, các cấp ủy đảng phải nắm vững nguyên tắc, quy chế, quy trình, nội dung đại hội đảng ở từng cấp; tập trung chuẩn bị tốt nội dung văn kiện và nhân sự cấp ủy khóa mới; bồi dưỡng về thủ tục, nguyên tắc cho các cơ quan, bộ phận giúp việc đại hội; phân công trách nhiệm cho cấp ủy viên, các cơ quan chức năng, hướng dẫn, chỉ đạo quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, bảo đảm chất lượng và thành công tốt đẹp. Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, nhất là với các đơn vị đại hội trước; kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, bất cập, tư tưởng hữu khuynh, trung bình chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, v.v.

Phát huy truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”, cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Quân khu đang tích cực phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, đẩy mạnh các hoạt động thi đua, cuộc vận động, lập nhiều thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức đại hội trước do Quân ủy Trung ương giao.

Thiếu tướng TRỊNH VĂN QUYẾT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết