Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 07/06/2012, 14:51 (GMT+7)
Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

 Chấp hành Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 141-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay trong Đảng bộ Quân đội”, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả cao.

Sau khi Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) bế mạc và ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Thường vụ Đảng ủy (TVĐU) Quân chủng đã tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị và những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên (CB,ĐV); đồng thời, chỉ đạo các phương tiện thông tin, truyền thông của Quân chủng tích cực tuyên truyền về sự cần thiết, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết đến mọi tổ chức và cá nhân. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 141-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Hướng dẫn số 326/HD-CT của Tổng cục Chính trị về “Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, TVĐU Quân chủng đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 338-KH/ĐU về “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay trong Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân”. Kế hoạch xác định rõ nội dung, thời gian, phương pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra và phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của Đảng bộ. TVĐU Quân chủng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị để phổ biến, quán triệt nội dung các chỉ thị, hướng dẫn của trên và của Quân chủng về việc thực hiện Nghị quyết. TVĐU Quân chủng yêu cầu cấp ủy các cấp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết phải quán triệt tốt phương châm: nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội; kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống", "chống và xây"; giữ đúng nguyên tắc; nói đi đôi với làm; không rơi vào trì trệ, hình thức, đảm bảo ổn định và phát triển của cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng kích động, xuyên tạc, đả kích, gây rối nội bộ. Các đơn vị phải gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn bay, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc.

Để đảm bảo việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ đạt hiệu quả cao, TVĐU Quân chủng yêu cầu đội ngũ bí thư, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nêu gương trong tự phê bình và phê bình (TPB&PB)... Trong đó, tập trung vào một số nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. TVĐU Quân chủng yêu cầu từng cấp ủy phải đưa việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết vào nội dung lãnh đạo; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy viên, nhất là bí thư, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy phải nắm chắc nội dung, trọng tâm là ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết đã xác định, cũng như phương châm, phương pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết; đề cao vai trò trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết khắc phục tình trạng qua loa, đại khái, giao khoán cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Các cơ quan chức năng bám sát hoạt động của đơn vị, tham mưu giúp TVĐU lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Trên cơ sở gắn việc triển khai, thực hiện Nghị quyết với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định về những điều đảng viên không được làm, các cấp ủy xây dựng những tiêu chí phù hợp để các cấp, các ngành và cá nhân phấn đấu thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức của Bộ đội Phòng không - Không quân1. Theo đó, với ngành Tham mưu, đi sâu vào việc làm tốt chức năng tham mưu theo chuyên ngành; tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cơ quan, đơn vị  thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Với ngành Chính trị, chú trọng chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống cách mạng cho bộ đội; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết. Với ngành Hậu cần, tập trung phát huy tinh thần tự lực, tự cường, “cần, kiệm, liêm, chính”, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời vật chất, hậu cần, tài chính trong thực hiện nhiệm vụ ở mọi tình huống và chế độ tiêu chuẩn của bộ đội. Với ngành Kỹ thuật, hướng vào việc nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, trung thực, khoa học, thận trọng, tỷ mỷ, chính xác; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật… Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng; đề cao tính đảng, tính tổ chức, ý thức, trách nhiệm của mỗi CB,ĐV và quần chúng trong thực hiện Nghị quyết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ CB,ĐV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong tình hình hiện nay. 

Hai là, thực hiện nghiêm túc việc TPB&PB, trước hết là của tập thể cấp ủy, bí thư và cấp ủy viên. Đây là bước có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,ĐV; là cơ sở quan trọng để Đảng ủy Quân chủng xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, chuẩn bị cho quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, TVĐU Quân chủng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải phát huy dân chủ, tuân thủ nghiêm túc quy trình, quy định, phương châm, phương pháp TPB&PB theo các chỉ thị, hướng dẫn của trên, trực tiếp là Hướng dẫn 222/CCT-TC của Cục Chính trị Quân chủng về việc “Kiểm điểm, TPB&PB theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay trong Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân” và phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành. Nội dung TPB&PB đi sâu vào kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; về công tác cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân. Thông qua TPB&PB, phải làm rõ điểm mạnh, những hạn chế, yếu kém, tìm ra được nguyên nhân và đề ra được biện pháp khắc phục. Từng CB,ĐV, nhất là cán bộ chủ trì, bí thư, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy phải  nêu cao tính đảng, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, nể nang, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu thực hiện TPB&PB, chỉ rõ cơ quan, đơn vị và bản thân mình có gì còn thiếu sót để tìm biện pháp kiên quyết khắc phục. TVĐU yêu cầu mọi cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định TPB&PB là việc làm thường xuyên, nếu nơi nào làm không đạt yêu cầu thì phải làm lại; kiên quyết xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những cấp ủy, tổ chức đảng, CB,ĐV không tự giác kiểm điểm, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra. Cấp ủy các cấp cần phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong việc phê bình tổ chức đảng và CB,ĐV; kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng lợi dụng TPB&PB để mưu cầu lợi ích cá nhân, làm rối bận, mất đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong  xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy các cấp “vừa hồng, vừa chuyên” có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, TVĐU Quân chủng chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở rà soát về cơ chế, chính sách và chất lượng đội ngũ cán bộ, cũng như các mặt công tác cán bộ, như: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm,… cấp ủy các cấp nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót, đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của tập thể cấp ủy và phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ bí thư, chính ủy (chính trị viên) và người chỉ huy trong tổ chức thực hiện. Chú trọng đổi mới quy trình lấy phiếu tín nhiệm theo hướng vừa tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, vừa mở rộng đối tượng tham gia xem xét, đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ. Thông qua đó, cấp ủy các cấp có cơ sở để đề nghị bổ nhiệm những cán bộ có đủ tiêu chuẩn vào các vị trí chủ trì cơ quan, đơn vị. Với những người không hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm thấp cần được sắp xếp phù hợp, có cơ chế để kịp thời thay thế. Các cấp chú ý kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng cán bộ chủ trì với xây dựng đội ngũ cấp ủy; đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát. Theo định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác cán bộ, làm rõ những mặt mạnh, cũng như hạn chế, bất cập và nguyên nhân, đề ra được chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Nghị quyết. Nội dung giáo dục, tuyên truyền tập trung vào khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi sự trưởng thành và thắng lợi của Quân chủng, Quân đội và của cách mạng Việt Nam; kết quả của công tác xây dựng Đảng bộ Quân chủng. Gắn với đó, làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị và của Quân ủy Trung ương, của TVĐU Quân chủng về thực hiện Nghị quyết này. Quân chủng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông ở Trung ương và địa phương nhằm đẩy mạnh hoạt động giáo dục, tuyên truyền, hướng mạnh vào việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh có hiệu quả trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Công tác giáo dục, tuyên truyền chú trọng chủ động phòng ngừa, phê phán những biểu hiện không đúng hoặc lợi dụng phê bình để vu khống, hạ thấp uy tín cán bộ, kích động gây rối, làm mất đoàn kết nội bộ; góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ Quân chủng. Các cơ quan báo chí, xuất bản tuân thủ định hướng tuyên truyền của trên, trực tiếp là của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Quân chủng; mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Các thiết chế văn hóa trong Quân chủng chủ động sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật theo chủ đề “Truyền thống Đảng bộ đơn vị”, để góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống.

 Thiếu tướng NGUYỄN VĂN THANH

Chính uỷ Quân chủng

                 

1 - Chuẩn mực đạo đức của Bộ đội Phòng không - Không quân: “Trung thành vô hạn, dũng cảm kiên cường, mưu trí, sáng tạo; vượt khó đi lên; quyết chiến, quyết thắng; làm chủ vũ khí, trang bị; gắn bó máu thịt với nhân dân; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc”.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết