Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 07/10/2019, 15:02 (GMT+7)
Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Nhận thức rõ vai trò của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đồng thời làm gương cho các cấp ủy, tổ chức đảng noi theo, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị luôn gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở kết quả và những bài học kinh nghiệm từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; quán triệt chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tinh thần kiên quyết, kiên trì, trách nhiệm chính trị cao, nỗ lực lớn và phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không né tránh khuyết điểm. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã hướng trọng tâm vào đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp trên, cán bộ chủ trì các cấp; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, chủ động xác định các giải pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bước đầu thực hiện Nghị quyết đã đạt được những kết quả quan trọng. Chính vì vậy, mặc dù là đảng bộ có nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng với chức năng, nhiệm vụ khác nhau, lãnh đạo, quản lý nhiều đối tượng; nội dung hoạt động đa dạng, vừa tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị, vừa xây dựng nội bộ cơ quan vững mạnh,... song, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn có quan điểm chính trị đúng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; không suy thoái và không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tinh thần gương mẫu của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị được thể hiện trước hết ở công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Chương trình hành động của Bộ Quốc phòng (do các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị tham mưu, xây dựng đề xuất), Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt, cụ thể hóa và xây dựng Kế hoạch 182-KH/ĐU, ngày 21-12-2016 về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kế hoạch 19-KH/ĐU, ngày 16-02-2017, đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với 47 biện pháp cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn giải pháp đột phá để thực hiện Nghị quyết. Tổng cục Chính trị ban hành Chương trình hành động 372/CTr-CT, ngày 29-3-2017 với 07 nhiệm vụ trọng tâm và 39 biện pháp cụ thể để triển khai cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Kế hoạch hành động của Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị xác định 22 nội dung, biện pháp chỉ đạo; chỉ rõ mục đích, yêu cầu, thời gian, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Trong đó, khâu đột phá trọng tâm là khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong việc làm trước, làm có hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động ở cấp mình. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thành những nội dung biểu hiện cụ thể, phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng viết thu hoạch, đăng ký phấn đấu, cam kết giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đưa nội dung kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương vào sinh hoạt thường kỳ của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định, ý chí quyết tâm, thống nhất hành động cho các cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, Chỉ thị, Cuộc vận động để xác định vấn đề trọng tâm, khâu đột phá trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu của cán bộ, đảng viên, quần chúng; kết hợp giữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Tập thể Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị và cá nhân từng đồng chí ủy viên luôn coi trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng khoa học, cụ thể, sát thực tiễn, hướng về cơ sở; đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; triệt để khắc phục biểu hiện quan liêu, cửa quyền trong làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định 101-QĐ/TW; Quy định 55-QĐ/TW; Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy tốt vai trò của các lực lượng, tích cực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác thẩm tra, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị trong điều động, đề bạt, bổ nhiệm, tuyển quân, tuyển sinh, nhất là tuyển dụng, điều động cán bộ, nhân viên về công tác tại Cơ quan Tổng cục Chính trị và cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật, đi công tác nước ngoài. Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, không có hiện tượng chạy chức, chạy quyền, tiêu cực.

Quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã gương mẫu trong thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với công tác xây dựng Đảng bộ và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, với tinh thần thẳng thắn, không nể nang, né tránh. Để đạt hiệu quả cao, trước khi tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại, Đảng ủy yêu cầu tập trung chuẩn bị tốt báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy, tự kiểm điểm của cá nhân, nhất là báo cáo giải trình của tập thể, cá nhân được Thường vụ Đảng ủy Cơ quan gợi ý kiểm điểm1; xác định chủ trương, giải pháp, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị giao Cục Chính trị trực tiếp kiểm tra, giám sát các nội dung kiểm điểm của cấp ủy trực thuộc, với quan điểm: nơi nào chuẩn bị tốt, chuẩn bị kỹ mới tiến hành kiểm điểm; làm đến đâu chắc đến đó; kết hợp chặt chẽ kiểm điểm tự phê bình và phê bình với công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm.

Đối với tập thể, kiểm điểm làm rõ năng lực lãnh đạo, sự đoàn kết, thống nhất, sức chiến đấu trong tổ chức đảng, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa. Mỗi cá nhân đối chiếu với những biểu hiện suy thoái đã được cụ thể ở từng cơ quan, đơn vị, nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình với phương châm “tự soi”, “tự sửa”; cấp ủy cấp trên, cán bộ chủ trì tự giác, gương mẫu kiểm điểm trước để cấp dưới học tập, làm theo. Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên, tích cực tham gia phê bình, đóng góp chân thành, thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng, không lợi dụng phê bình để hạ thấp uy tín cán bộ, đảng viên; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên các mặt công tác được giao. Từ kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình, việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm thực chất; kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm của đảng viên và có biện pháp khắc phục, xử lý kiên quyết.

Bám sát yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị kịp thời bổ sung nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 vào kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hằng năm, xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ; cụ thể hóa quy chế, quy định xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị bảo đảm cụ thể, phù hợp, có tính khả thi; gắn kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng với quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kiểm tra tập thể cấp ủy với cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy, đảm bảo chất lượng, đúng nguyên tắc2. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những nơi nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp, có dấu hiệu vi phạm; chủ động xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật. Cùng với đó, cấp ủy các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ hằng năm và khi được đề bạt, bổ nhiệm; chủ động tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và công khai theo quy định.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục gương mẫu, đi đầu, nêu cao vai trò là cơ quan chủ trì trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra toàn quân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thiếu tướng TRẦN VĂN VƯƠNG, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị
___________

1 - Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã trực tiếp gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm đối với 06 đảng ủy trực thuộc; các đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở đã gợi ý kiểm điểm đối với 25 cấp ủy, chi bộ trực thuộc.

2 - Từ tháng 11-2016 đến nay, đã kiểm tra 78 tổ chức đảng = 24% và 651 lượt đảng viên = 23,4%; giám sát 64 tổ chức đảng = 19,7% và 714 lượt đảng viên = 25%; giải quyết tố cáo 04/04 đảng viên.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:33 - 05/06/2020

HCMSJC48.48048.820
Hà NộiSJC48.48048.840
Đà NẵngSJC48.48048.840

Thời tiết