Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Bảy, 03/12/2011, 00:42 (GMT+7)
Cựu chiến binh Việt Nam góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thượng tướng Lê Khả Phiêu với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đại diện các Anh hùng qua các thời kỳ (tháng 12-2010) - nguồn: qdnd.vn
 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong Quân đội trở về với đời thường, phần lớn CCB còn sức lao động, vì vậy họ được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội tạo điều kiện để tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới; gương mẫu đóng góp sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân của CCB. Động viên CCB giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”1. CCB Việt Nam luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 4 của Hội đề ra. Các cấp hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và phát huy truyền thống của "Bộ đội Cụ Hồ"; luôn chủ động và tích cực đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" và các luận điệu thù địch, sai trái; kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Các cấp hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể làm tham mưu cho cấp ủy đảng và trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, cũng như tham gia đấu tranh, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp trên các địa bàn. Đặc biệt, ở một số nơi như: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ,… xảy ra những vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân tộc, Hội đã huy động hàng ngàn hội viên có uy tín, kinh nghiệm, trực tiếp phối hợp, tham gia các đội công tác liên ngành vận động quần chúng, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, vụ việc phức tạp, tạo sự đồng thuận trong quần chúng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cấp hội và CCB luôn gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết của các cấp ủy đảng và chương trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh, quốc phòng của địa phương. Trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, các hội viên CCB đã đóng góp hàng vạn ý kiến tâm huyết và tích cực tham gia nhiều hoạt động góp phần vào thành công của Đại hội và kỳ bầu cử. Đặc biệt trong đại hội đảng các cấp vừa qua, đã có gần 5 vạn hội viên CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp (trong đó: 39,5% giữ chức bí thư đảng bộ cơ sở, 41,2% giữ chức phó bí thư, gần 60% là bí thư chi bộ) và gần 10 vạn hội viên được bầu tham gia công tác chính quyền. Đó chính là sự tín nhiệm của Đảng, của nhân dân đối với CCB, lực lượng trực tiếp góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền ở cơ sở.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội các cấp luôn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, nhất là những lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, an ninh, xây dựng kết cấu hạ tầng; gắn phát triển KT-XH của các địa phương với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, các cấp hội còn tham gia làm tốt công tác hòa giải trong những vụ khiếu kiện xung quanh các vấn đề bức xúc, như: giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, thu thập ý kiến của CCB và nhân dân để phản ánh với Đảng, góp phần giữ vững mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đồng thời, tích cực phát hiện và tham gia đấu tranh chống tham nhũng theo đúng pháp luật; cảnh giác với những phần tử lợi dụng chống tham nhũng để gây mất đoàn kết trong nội bộ. Các cấp hội luôn chủ động, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên làm nghĩa vụ quân sự; động viên CCB bám biển, bám đảo, kết hợp làm kinh tế với bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Những năm qua, đã có hàng chục vạn CCB đảm đương các chức vụ: xã (phường) đội trưởng, tổ trưởng tổ dân phòng, tổ an ninh nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Hội đã tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển KT-XH của đất nước. Các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về đường lối phát triển kinh tế của Đảng trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; động viên CCB phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tình nghĩa, thủy chung với đồng chí, đồng đội, tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt khó đi lên. Phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi đã phát triển sâu rộng trên phạm vi toàn quốc. Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; triển khai chuyên đề "CCB làm kinh tế trong thời kỳ nước ta hội nhập kinh tế quốc tế";... để CCB học tập, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng mô hình làm kinh tế có hiệu quả. Các cấp hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho CCB; vận động CCB chuyển đổi ngành nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Đến nay, CCB đã có gần 5.500 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1.300 hợp tác xã, 5.600 tổ hợp tác, 36 ngàn trang trại, tạo công ăn việc làm cho gần 50 vạn lao động là CCB, cựu quân nhân (CQN) và con em CCB… Hiện nay, CCB Việt Nam cơ bản không còn hộ đói, số hộ nghèo toàn Hội giảm nhanh; hàng triệu gia đình hội viên có mức sống khá, nhiều hội viên đã thoát khỏi cảnh nghèo. Cùng với đó, hoạt động tình nghĩa trong các cấp hội được đẩy mạnh bằng các hình thức, như: “Kho thóc CCB”, “Trái dừa đồng đội”, “Quỹ 27-7”, “Quỹ tấm lòng vàng", “Quỹ khuyến học, khuyến tài”, “Quỹ giảm nghèo”,… thu hút đông đảo CCB và các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang ủng hộ, tham gia.

Hội CCB đã động viên các hội viên thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia các chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa - xã hội ở cơ sở. Các cấp hội đã động viên các hội viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và phát huy vai trò gương mẫu của mình tham gia có hiệu quả các CVĐ của Đảng, Nhà nước và các phong trào xây dựng, phát triển KT-XH của địa phương. Đặc biệt, các cấp hội đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Nhiều nơi đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức hàng ngàn cuộc giao lưu giữa CCB với thế hệ trẻ, thu hút hàng chục vạn lượt người tham gia thi kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên và CCB hành hương về nguồn, tham quan các bảo tàng, khu di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh,… Trong chỉ đạo CVĐ, Trung ương và các cấp hội đều xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác với những nội dung, tiêu chí cụ thể, sát thực, phù hợp, làm cho CVĐ đạt hiệu quả cao và có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp hội, hội viên đã tích cực hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với phương châm "CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công vì quê hương đất nước". Nhiều CCB hiến đất làm đường, trường học, nhà văn hóa; nhiều công trình mang tên CCB. Các hội viên CCB đã tham gia làm mới, tu sửa, nâng cấp được gần 30.000 km đường giao thông nông thôn, trên 31.000 km kênh mương nội đồng, trên 4.500 cầu bê tông, cầu gỗ các loại, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới.

 Nhận rõ vai trò của thế hệ trẻ và nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, Hội CCB các cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Trung ương Hội đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cụ thể hóa chương trình “Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012”, nhằm tăng cường công tác giáo dục thế hệ trẻ trong thời kỳ mới. Trung ương Hội chỉ đạo các cấp hội CCB chú trọng bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập, thực hiện CNH,HĐH, gắn với các phong trào của Đoàn Thanh niên bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, như: "Năm xung kích phát triển KT-XH, bảo vệ Tổ quốc”; "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam",… Hằng năm, vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, các cấp hội đã phối hợp với tổ chức đoàn, các trường học tổ chức giao lưu, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, thi tìm hiểu truyền thống, thăm di tích cách mạng cùng các hoạt động "uống nước nhớ nguồn", chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ,… nhằm giúp thanh niên hiểu đúng lịch sử, trân trọng lịch sử, hun đúc lòng yêu nước, yêu CNXH, cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Đồng thời, định hướng mục tiêu, lý tưởng, lối sống, hình thành nếp sống văn hóa lành mạnh cho thanh niên. Các cấp hội đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong phối hợp xây dựng tổ chức đoàn cơ sở theo phương châm "ở đâu có tổ chức hội CCB, ở đó có tổ chức đoàn"; nhiều cấp hội còn cử hội viên trực tiếp tham gia sinh hoạt tại chi đoàn, thông qua đó nhằm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Để vận động tập hợp và phát huy vai trò của quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Trung ương Hội đã chỉ đạo các cấp hội coi trọng việc phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, bộ, ngành liên quan tập hợp động viên các CQN phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong điều kiện mới. Các cấp hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 127 của Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam về vận động tập hợp CQN ở cơ sở. Đặc biệt, Kết luận 66 của Ban Bí thư đã tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện ở một số địa phương; bước đầu đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, xác định vai trò chủ trì của Hội CCB trong phối hợp với Đoàn Thanh niên và cơ quan quân sự địa phương. Đến nay, các tỉnh, thành đã triển khai thành lập được gần 3 vạn câu lạc bộ, thu hút gần 1,1 triệu CQN tham gia hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ hội nhập, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể có liên quan, Hội đã phát triển sâu rộng công tác hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm Việt Nam “là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”2. Hội đã tích cực, chủ động hội nhập với các tổ chức CCB khu vực và thế giới; là thành viên của liên đoàn CCB thế giới (WVF), thành viên của Hiệp hội CCB châu Á - Thái Bình Dương (SCAP), thành viên của Hiệp hội CCB Đông Nam Á (VECONAC),... Với tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, Hội đã quan hệ với tổ chức CCB các nước, như: Pháp, Mỹ, Hàn Quốc,… Thông qua hoạt động đối ngoại, Hội đã tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của CCB nhiều nước đối với nước ta và hạn chế các mặt tiêu cực trong quan hệ song phương; đồng thời, đấu tranh và làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trung tướng PHÙNG KHẮC ĐĂNG

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

___________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 243-244.

2 - ĐCSVN - Sđd, tr. 236.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:51 - 12/12/2019

EUR25582.7426430.39

GBP30247.2330731.63

USD2311023230

Giá vàng

Thời tiết