Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 26/11/2018, 08:24 (GMT+7)
Công đoàn Quốc phòng quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thành công của Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội là trách nhiệm, truyền thống của “Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ”, đang được các tổ chức Công đoàn Quốc phòng triển khai với các chủ trương, giải pháp thiết thực.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội có sự phát triển toàn diện, vững chắc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị 181-CT/QUTW, ngày 12-3-2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Luật Công đoàn trong Quân đội. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tiến hành bằng nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, người lao động. Nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, thông qua việc gắn kết giữa phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động khác, nên mang lại hiệu quả cao.

Các tổ chức công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, phát huy dân chủ cơ sở; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn (từ đây gọi tắt là “đoàn viên”), tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động xã hội, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động có sự trưởng thành về mọi mặt; nhận thức chính trị - xã hội, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh được nâng lên; trình độ bậc thợ, tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số đoàn viên, người lao động giữ vững và phát huy tốt truyền thống, bản chất giai cấp công nhân Việt Nam, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của “Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,… đòi hỏi phải xây dựng giai cấp công nhân nước ta vững mạnh, xứng đáng với vị thế của giai cấp lãnh đạo cách mạng. Đó “là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị”1. Vì vậy, Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam, phát huy vai trò của công nhân, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng nằm trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam; bộ phận quan trọng của giai cấp công nhân hoạt động trong Quân đội. Do đó, việc quán triệt sâu sắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, mà còn góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, thực hiện thắng lợi sứ mệnh lớn lao của mình. Vì thế, các tổ chức công đoàn trong Quân đội cần thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội; trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

Trước hết, tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trong quán triệt và thực hiện Nghị quyết. Công đoàn cơ sở các đơn vị cần tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và Chương trình hành động của Công đoàn Quân đội 5 năm (2018 - 2023). Trên cơ sở nhận thức đúng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của các tổ chức công đoàn và đoàn viên; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó, cần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giác ngộ của cán bộ, đoàn viên, người lao động về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Chủ động đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái; phòng, chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội thâm nhập vào đội ngũ công nhân và những thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, với mưu đồ “phi chính trị hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng giáo dục truyền thống của dân tộc, của Đảng, của giai cấp công nhân, của Quân đội và truyền thống của đơn vị; nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, v.v. Qua đó, xây dựng niềm tự hào, ý thức tự tôn dân tộc, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vượt mọi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên, người lao động.

Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, người lao động phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Theo đó, công đoàn cơ sở các đơn vị cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm phù hợp với từng loại hình đơn vị, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia. Trọng tâm là phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, “5 nhất - 3 không”2,... gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và công tác bảo vệ môi trường; thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; coi trọng phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, v.v. Qua đó, đưa phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đi vào nền nếp, thực chất, phát triển sâu rộng; động viên đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao ý thức trách nhiệm, trí tuệ, tài năng, say mê sáng tạo, hướng vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, sản phẩm, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, không ngừng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trước hết, các cấp công đoàn cần nêu cao trách nhiệm trong bảo vệ quyền, lợi ích chính trị của người lao động, thông qua thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, hội nghị cán bộ, công nhân, viên chức, hội nghị người lao động, đại hội quân nhân,... để phát huy quyền làm chủ của họ trong sản xuất, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lượng đối thoại giữa công đoàn, người lao động với người sử dụng lao động, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, làm cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động. Chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp theo Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 05-6-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động, nhất là chính sách về bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hộ lao động và tham gia giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Trong hoạt động, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao; thực hiện có hiệu quả các nguồn quỹ, chương trình, như: Quỹ trợ vốn Công đoàn Quốc phòng phát triển kinh tế gia đình, Chương trình “Mái ấm công đoàn - Nghĩa tình đồng đội”,... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước mắt, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở theo nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên3, nhất là khả năng tham mưu, giúp cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện Quy chế công tác Công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam phù hợp với các loại hình tổ chức cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tham mưu, đề xuất kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp Quân đội sau sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa. Cùng với đó, cần đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, quản lý đoàn viên; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong từng hoạt động và việc đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn cơ sở. Tuyên truyền, vận động sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng tham gia tổ chức công đoàn, nhất là ở các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, bệnh viện, kho, trạm sửa chữa,... góp phần nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ đoàn viên. Thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn cán bộ công đoàn các cấp, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở, bảo đảm về số lượng, chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tâm huyết, nhiệt tình với công việc. Trong từng thời gian, các tổ chức công đoàn cơ sở cần duy trì nền nếp tham gia đóng góp ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng; phát huy vai trò cán bộ, đoàn viên là đảng viên trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, kết nạp đảng từ cán bộ, đoàn viên công đoàn, v.v.

Phát huy truyền thống “Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng quán triệt sâu sắc, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng (06-3-1949 – 06-3-2019).

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng
______________

1 - Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (ngày 25-9-2018).

2 - 5 nhất: 1. Lao động, công tác đạt năng suất cao nhất; 2. Công trình, sản phẩm đạt chất lượng hiệu quả tốt nhất; 3. Tiết kiệm triệt để nhất; 4. Chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn vệ sinh tốt nhất; 5. Môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh nhất; 3 không: 1. Không còn hộ đói nghèo, nhà dột nát; 2. Không có tệ nạn xã hội thâm nhập; 3. Không sinh con thứ 3 và để con thất học.

3 - Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) về “Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”; Chỉ thị 752/CT-CT của Tổng cục Chính trị về “Tăng cường xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:47 - 24/02/2020

HCMSJC47.80049.000
Hà NộiSJC47.80049.020
Đà NẵngSJC47.80049.020

Thời tiết