Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 10/06/2019, 14:22 (GMT+7)
Cảnh sát biển Việt Nam quán triệt và thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam xác định phải quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực thực thi pháp luật trên biển, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Những năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao1. Qua đó, góp phần duy trì sự ổn định, xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển ở trên biển, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia ven biển và luật pháp quốc tế. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, Cảnh sát biển Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nổi bật là tình hình tranh chấp về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích của các quốc gia liên quan đến vùng biển nước ta luôn diễn biến phức tạp, nhạy cảm, khó dự báo, tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn và hoạt động tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, v.v.

Biên đội tàu huấn luyện trên biển

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam xác định phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia (sau đây gọi tắt là Chiến lược); tổ chức nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược tới mọi tổ chức và cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chủ trì các cấp. Trong đó, tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục. Đây là yêu cầu cơ bản, quan trọng hàng đầu trong thực hiện Chiến lược. Từ đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận về nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam và nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển, nhất là ngư dân, thuyền viên - những người thường xuyên hoạt động trên biển. Cùng với việc tích cực nghiên cứu, phối hợp, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng: Biên phòng, Hải quân, Kiểm ngư, Hải quan, quân sự, dân quân tự vệ biển để cùng triển khai Chiến lược một cách đồng bộ, quyết liệt, toàn diện; tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp, thực chất, sát tình hình, đạt hiệu quả. Về nội dung, đảm bảo toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là làm cho các đối tượng nắm vững vị trí, vai trò của Chiến lược, nhất là các mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ biên giới quốc gia của Đảng trong tình hình mới. Về phương pháp, tiến hành thường xuyên, liên tục; kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức hội nghị quán triệt với giáo dục thường xuyên, theo chuyên đề, chủ đề và đối tượng. Đồng thời, phát huy sức mạnh của các tổ chức, lực lượng, hệ thống thiết chế văn hóa của đơn vị, cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương; gắn quán triệt Chiến lược với phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, v.v. Về hình thức, duy trì nền nếp, chế độ học tập chính trị theo quy định; thực hiện tốt các hình thức trực quan và qua hoạt động thực tiễn, biểu dương, khen thưởng, nêu gương, thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, kể chuyện, xem phim bổ trợ về biển, đảo Việt Nam, Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển, v.v. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”2 và cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”; công tác đối ngoại trên biển, giao lưu với cảnh sát biển các nước có liên quan. Cùng với đó, các cấp cần phối hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt theo quy định, v.v. Qua đó, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân thấy rõ: quản lý, xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia trên biển là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, “mỗi người dân biên giới biển là một cột mốc sống”; lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giữ vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn trên vùng biển nước ta.

Hai là, xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Một vấn đề có tính nguyên tắc được Chiến lược chỉ rõ là: sự nghiệp xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Vì thế, thực hiện tốt nội dung giải pháp trên là vấn đề cơ bản, then chốt, quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện Chiến lược của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực tiễn. Theo đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong toàn Lực lượng cần nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, chức trách cá nhân; mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, hướng vào trọng tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chiến lược, nhất là nhiệm vụ mới, khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, v.v. Đồng thời, gắn việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chiến lược với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với chuẩn mực, tiêu chí cụ thể, phù hợp với chức trách của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, đối với cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp phải tích cực nghiên cứu, nắm vững nội dung của Chiến lược, nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, Quân đội và đơn vị; đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng linh hoạt, khoa học, hiệu quả; đề cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chủ động nêu gương; luôn bám sát đơn vị, tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, v.v

Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản

Ba là, tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện. Lực lượng bảo vệ biên giới là toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ này được xây dựng theo phương hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có lực lượng, thành phần tiến thẳng lên hiện đại. Đây cũng là tinh thần cơ bản được xác định trong Chiến lược. Với tinh thần đó, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 120-NQ/ĐU “Về lãnh đạo xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; trong đó, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao”. Để thực hiện hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Quyết định 1357/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Tổ chức lại lực lượng Cảnh sát biển”, đảm bảo Cảnh sát biển Việt Nam thực sự “tinh, gọn” về tổ chức, biên chế, trang bị phương tiện phù hợp, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong mọi tình huống. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền đầu tư đóng mới tàu thuyền, phương tiện, trang bị kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặc thù và chế độ quản lý, bảo đảm, sửa chữa trước mắt và lâu dài. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm trong quản lý, điều hành công tác kỹ thuật; quy hoạch, xây dựng cơ sở bảo đảm kỹ thuật ở các Vùng Cảnh sát biển, nhất là công tác bảo đảm, động viên kỹ thuật trong các tình huống phức tạp; phối hợp chặt chẽ với địa phương để xây dựng lực lượng, cơ sở động viên kỹ thuật.

Bốn là, thường xuyên nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện và đào tạo nguồn nhân lực. Đây là nội dung cơ bản, quan trọng, trực tiếp đảm bảo cho Cảnh sát biển Việt Nam thực sự “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao”, thực hiện có hiệu quả Chiến lược theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Vì thế, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Thiết thực, cơ bản, vững chắc”, đẩy mạnh đổi mới phương pháp, nội dung, chương trình huấn luyện; chú trọng tăng thực hành, nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao và công tác kiểm tra, phúc tra; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và thể lực. Công tác quản lý huấn luyện phải luôn “Tập trung, thống nhất, đồng bộ”, kiên quyết đấu tranh, loại trừ “bệnh thành tích”; coi trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ và cơ quan huấn luyện về số lượng, cơ cấu và chất lượng, bảo đảm có năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, điều hành huấn luyện tốt. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, đào tạo sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có chất lượng cao, ưu tiên cán bộ, nhân viên chuyên môn cho khối kỹ thuật, nghiệp vụ, pháp luật. Lực lượng Cảnh sát biển phấn đấu đến năm 2020, trên 98% cán bộ có trình độ đại học, và sau đại học đúng chuyên ngành (riêng sĩ quan quân sự, chính trị, kỹ thuật, pháp luật đạt 100% trình độ đại học, trong đó có từ 6% - 8% trình độ sau đại học), trên 80% cán bộ có trình độ tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ trung cấp trên 75%, bố trí đúng chuyên môn; trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, v.v.

Tiến hành đồng bộ, hiệu quả các nội dung trọng tâm trên là việc làm thiết thực của Cảnh sát biển Việt Nam trong quán triệt, thực hiện Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia. Thực hiện tốt điều đó, góp phần để toàn Lực lượng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung tướng NGUYỄN VĂN SƠN, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

____________

1 - Năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, cùng với giám sát, ngăn chăn, xua đuổi, đấu tranh với tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển đã thực hiện 31 vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, cứu được 1.990 người, vớt, trục vớt 12 phương tiện; đấu tranh, xử lý 837 vụ/1.331 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó khởi tố 98 vụ/159 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước 270 tỉ đồng, v.v. Chủ trì tham mưu, xây dựng, hoàn chỉnh Dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 15 năm công tác giám sát thực thi Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc.

2 - Đến nay, lực lượng Cảnh sát biển đã phối hợp, ký, tổ chức thực hiện mô hình này tại 12 xã, huyện đảo thuộc 10 tỉnh, thành phố ven biển.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:15 - 03/06/2020

HCMSJC48.52048.870
Hà NộiSJC48.52048.890
Đà NẵngSJC48.52048.890

Thời tiết